Според Наредба № 26 от 18.11.2008 година на Министерство на здравеопазването за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се извършва целогодишен прием в тези заведения.

Правила за постъпване в общинските детски ясли

Електронна система за прием на заявления за постъпване на децата в детски ясли

 

Детска ясла № 1

Директор: Минка Кълвачева
Адрес: ул."Димитър Караджов" № 10
Телефон: 042/60 01 76

Горещ телефон
за сигнали