Според Наредба № 26 от 18.11.2008 година на Министерство на здравеопазването за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях се извършва целогодишен прием в тези заведения.

Правилник за постъпване в общинските детски ясли

Електронна система за прием на заявления за постъпване на децата в детски ясли

 

Детска ясла № 1

Директор: Минка Кълвачева
Адрес: ул."Димитър Караджов" № 10
Телефон: 042/60 01 76

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали