Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Калоянов

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416
Мобилна карта показва временната организация на движението в…

Мобилна карта показва временната организация на движението в Стара Загора

Във връзка с изпълнявания от „Водоснабдяване и канализация“ – Стара Загора мащабен ремонт по обновяване на ВиК мрежата, на сайта на Община Стара Загора, раздел „Устройство на територията“, е достъпна карта, показваща на жителите и гостите на града временната организация на движение.

За два дни се преустановява движението на МПС…

За два дни се преустановява движението на МПС по част от ул. „Анастасия Тошева“

Във връзка с изпълнение на проект „Реконструкция, благоустрояване и подобряване на физическата среда на ул. „Анастасия Тошева“, на 8 и 9 ноември, се преустановява движението на МПС по улицата от отсечката при кръговото кръстовище с бул. „Калояновско шосе“ до ул. „Войвода Стойно Черногорски“.

Обявления

Заповед № 19-13-203 от 08.12.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-203 от 08.12.2022 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Яворово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД-09-62/22.03.1988 г.,…

Заповед № 19-13-202 от 08.12.2022 - план за регулация

На основание §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ и Заповед № 19-13-202 от 08.12.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Воденичарово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2058/27.11.1998 г.,…

Заповед № 19-13-201 от 30.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-502 от 07.11.2022 г., с решение по т. 1.5 от протокол № 45 от 09.11.2022г. на ЕСУТ и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам ЕТ „Тошко Недев“ да възложи изработване на Подробен устройствен…

Заповед № 19-13-200 от 30.11.2022 - план за застрояване

На основание чл.124a, ал.2 и ал.5 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-515 от 14.11.2022 г. и имайки предвид, че искането е законосъобразно, разрешавам Елена Георгиева Ганевска и Ралица Георгиева Ганевска да възложат изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване за УПИ III 150,…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали