Устройство на територията, строителство и инвестиции

Янчо Димитров Калоянов

заместник-кмет Устройство на територията, строителство и инвестиции

  • град Стара Загора, бул Цар Симеон Велики № 107
  • (042) 614 656, 600 416

Въвежда се временна организация на движението на кръстовище в Стара Загора

С цел осигуряване на безопасното организиране и изпълнение по обновяване на асфалтова настилка след основен ремонт- днес и утре (10 и 11 май) от 7,30 до 18,30 часа ще бъде затворено за движение кръстовището между бул. "Цар Симеон Велики" и ул. "Родопи". Дейностите включват полагане долен асфалтов пласт- биндер. Движението…

ВАЖНО!Въвежда се временна организация на движението в участък от околовръстния път на Стара Загора

Във връзка с ремонтно- възстановителни работи на АМ „Тракия“ в област Стара Загора в участъка от км 184+740 до км 208+181 дясно и ляво платно за движение и въвеждането на временна организация на движението се променя постоянната организация на движението при пътен възел Стара Загора- Кольо Ганчев и пресичането на…

До няколко месеца ще бъдат завършени мащабни проекти в Община Стара Загора

Върховен административен съд отхвърли решението на Комисията за конфликт на интереси при определяне на победителя и избрания идеен проект за изграждане на Многофункционална зала "Арена Стара Загора". Това съобщи на пресконференция днес кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров. „Според решението на ВАС на избрания проектантски колектив ще бъде възложено изготвянето…

Удължава се срокът ремонта по участък от бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в Стара Загора

Удължава се срокът за изпълнение на ремонтни работи на асфалтова настилка по източното платно на бул.“Св. Патриарх Евтимий“ в участъка от пътя за Екирисажа до входа за кв. „АПК“ до 20 април. Причината за промяната са метеорологичните условия. Придвижването на личен, договориран транспорт и на МПС-та извършващи транспорт за собствена…

Обявления

Заповед № 19-13-79 от 13.05.2021 - план за регулация

На основание чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ и Заповед № 19-13-79 / 13.05.2021 г. на Главния архитект на Община Стара Загора се разрешава Изработване на проект за изменение на ПУП - План за регулация на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 611 / 16.04.1987 г.,…

Съобщение за наличен проект за учредяване на санитарно – охранителна зона около КЕИ „Горен Беш Бунар“ и КЕИ „Долен Беш Бунар“ в гр. Стара Загора

На основание чл. 39, ал. 2 от Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използвани за лечебни, профилактични, питейни и хигиенни нужди, Oбщина Стара Загора…

Съобщение за публично обявяване за издаване на разрешително за ползване на воден обект за заустване на отпадъчни води в повърхностни водни обекти - с. Горно Ботево

На основание чл. 62а, ал. 3 от Закона за водите, Община Стара Загора обявява, че е стартирана процедура за издаване на разрешително за ползване на повърхностен воден обект – Канал, представляващ ПИ 16701.15.10, с. Горно Ботево, Община Стара Загора.   Съобщение за публично обявяване  29/04/2021 , 11:27

Заповед № 19-13-78 от 20.04.2021 - план за регулация и план за застрояване

На основание чл. 150, ал. 1 и чл.124а, ал. 2 от ЗУТ, във връзка с постъпило заявление с вх. № 19-06-133 от 02.04.2021 г., с решение по т. 1.3 от протокол № 13 от 07.04.2021г. на ЕСУТ за изработване на ПУП – План за застрояване, част от КПИИ и  имайки…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали