Условия за провеждане на търг за отдаване под наем на РИЕ и обект за стопанска дейност

ПРАВИЛА

за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на срок от 5 (пет) години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи

 

1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на търга.

2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същият се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.

3. Председателят на комисията предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.

При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.

4. По преценка на председателя може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на Кмета на Общината се насрочва нова дата за провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделни позиции, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата по прекъсването се отразяват в протокола.

5. Когато за провеждането на публичен търг за дадена позиция не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за непроведен и се провежда нов търг за тази позиция.

6. Когато за провеждането на публичен търг за дадена позиция се регистрира само един участник и същият е допуснат до участие в търга се обявява за спечелил търга на предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена плюс една наддавателна стъпка.

7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответната позиция с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.

8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник. За кандидатите – юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър по време на търга.

Пред комисията се представя надписан плик с името на участника и номер на позицията, предмет на публичния търг, съдържащ следните документи:

8.1. Заявление за участие;

8.2. Квитанция за закупена тръжна документация до ………….в размер на 50 лева /с ДДС/  – оригинал;

8.3. Документ за депозит, внесен до……………….  – оригинал /посочва се № на позицията и вида РИЕ, за която ще се участва/;

Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора:

„УниКредит Булбанк“ АД,

ВIС код:  UNCRBGSF, 

IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

8.4. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждане на търга – оригинал;

8.5. Декларация за липса задължения към община Стара Загора

Справка за задълженията на кандидатите за участие в търга към Община Стара Загора, ще се извършва от комисията, по време на търга.

8.6. Декларация за оглед на позицията и запознаване с тръжните правила;

8.7. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по принудително премахване на рекламно-информационни елементи;

8.8. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът се представлява от пълномощник.

След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в общината

9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се посочва конкретното основание за това.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които не отговарят на изискванията посочени в т. 8 или са декларирали неверни данни.

10. Председателят обявява началната тръжна цена и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.

11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити не се възстановяват.

13. При пропускане на реда на някой от участниците, участникът обявил последната достигната цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.

14. Председателят прави предупреждение, преди третото обявяване на последната предложена цена, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.

По описаната до т.14 процедура се провежда търг за всека една позиция от списъка.

15. В случаите, когато кандидат, който вече е участвал за една позиция с документите изброени в т.8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече позиции в търга, за всяка следваща позиция представя в плик следните документи:

15.1. Заявление за участие;

15.2. Документ за депозит, внесен до …………..оригинал /посочва се № на позицията и вида РИЕ, за която ще се участва/;

Депозитите за участие в търга се внасят само по банкова сметка на община Стара Загора:

„УниКредит Булбанк“ АД,

ВIС код:  UNCRBGSF, 

IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

15.3. Декларация за оглед на позицията и запознаване с тръжните правила;

15.4. Копие от документи по т.8.2; 8.4; 8.5; 8.7 и 8.8.

16. След закриването на търга, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в стая 416 на Общината.

17. Не се възстановяват депозитите на не явилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т. 12 от тръжните правила.

18. Депозитът на обявения за спечелил участник се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

19. 3а резултатите от търга комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и от спечелилия участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.

20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и отстранените участници.

21. Заповедта по т.20 се издава в 7 /седем/-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината. При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.

Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг в 14 /четиринадесет/-дневен срок от деня на обявяването ѝ по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.

22. След изтичане на срока за обжалване, спечелилите следва да се явят в стая 720 за получаване на друга заповед на Кмета, в която са посочени реда, начина и условията на плащане на цената, както и всички нормативно определени такси, които наемателят следва да внесе.

Обявеният за спечелил участник е длъжен, в срока указан в заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания, както следва:

  • Един месечен наем по достигната тръжна цена с начислен ДДС;  
  • Разликата между внесения обезпечителния депозит и достигната тръжна цена за два месечни наема /без ДДС/, като гаранция за изпълнение клаузите по наемния договор.

23. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит. В този случай Кметът на общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор класиран участник, предложил следваща по размер цена.

24. Ако и следващият класиран участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.

25. Между спечелилия търга и Община Стара Загора се сключва договор за наем /приложен в тръжната документация/ след представяне на платежните документи.

26. Договорът за отдаване под наем влиза в сила от датата на извършване на дължимите плащания по заповедта след търга. При спечелване на позиции, върху които не е монтиран РИЕ, договорът влиза в сила 2 /два/ месеца след подписването му.

27.  Специфични условия:

27.1.  На спечелилия търга се предоставя цветно копие на скица с нанесен подземен и надземен кадастър и заявление за издаване на разрешение за РИЕ.

27.2.  В срок от 1 (един) месец, считано от подписване на наемния договор, наемателят внася проект комплектуван съгласно Приложение № 2 от НРИД и съобразен с изискванията на ЗУТ.

27.3. Когато позицията е съществуваща, в едномесечен срок наемателят внася становище в част СК изготвено от правоспособно лице, касаещо състоянието на вече съществуващата конструкция на РИЕ.

27.4. За разглеждане на проекта и конструктивното становище се дължи такса за технически услуги, съгласно чл.36 НОАМТЦУ.

27.5. Проектите да са разработени с оптимални размери на фундамента, максимално съобразени с действителния подземен кадастър. При поставянето на РИЕ, изкопните работи да се извършват на ръка, с цел да се избегне засягане на подземните комуникации.

27.6.  Ако няма техническа възможност за откриване на самостоятелна партида, при възможност ще бъде изпълнено присъединяване към мрежата на улично осветление. Всички разходи на ел. енергия свързани с дейността, за която ще се ползва съоръжението са за сметка на наемателя. След монтажа на съоръжението, въз основа на одобрения проект се изготвя анекс за дължимите суми за ел. енергия при 12 часа дневно средногодишен работен режим.

27.7.  Наемателят заплаща такса в размер определен от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Ст.Загора за издаване на разрешение за поставяне на РИЕ еднократно за срока на договора.

28.  След одобряване на проекта или конструктивното становище от ОбЕСУТ се издава Разрешение за поставяне. След поставяне на съоръжението, същото се приема от комисия, назначена със заповед на Кмета на общината и се съставя констативен протокол за изпълнение на строително-монтажните работи.

29.  Описанията на позициите да се разглеждат съвместно с направените допълнения към тях, посочени подробно в Заповедта за търга.

Относно справки за оглед на позициите или друга информация, свързана с търга,  до момента на одобряване на проектната документация: звено НРД стая 720 в сградата на общинска администрация, тел. 042/614 880.

 

 

 

ПРАВИЛА

за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, частна и публична общинска собственост

 

Община Стара Загора, на основание Заповед № ………………/…………...2018 г. и Заповед № ………………/…………………2018 г. обявява публичен търг с явно наддаване, за отдаване под наем на обекти, частна и публична общинска собственост, който ще се проведе на ……………….. при следните правила:

1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисията проверява присъствието на членовете и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на търга.

2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същият се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.

3. Председателят на комисията предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.

При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник), се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.

4. По преценка на председателя може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на Кмета на Общината се насрочва нова дата за провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделни обекти, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата по прекъсването се отразяват в протокола.

5. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за не проведен и се провежда нов търг за този обект.

6. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, търг не се провежда и се обявява повторен.

Когато за провеждането на повторен публичен търг се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, същият се обявява за спечелил, ако ценовото му предложение е не по-ниско от началната тръжна цена, увеличена с една стъпка за наддаване.

7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответния обект с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.

8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник. За кандидатите – юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър по време на търга.

Пред комисията се представя надписан плик с името на участника и наименованието на обекта, предмет на публичния търг, съдържащ следните документи:

8.1. Заявление за участие;

8.2. Квитанция за закупена тръжна документация в размер на 50 лева /с ДДС/ за всеки обект – оригинал;

8.3. Документ за депозит – оригинал /посочва се № на обекта, за който ще се участва/;

Депозитите за участие се внасят не по-късно от два дни преди датата на търга, само по банкова сметка на община Стара Загора:

„УниКредит Булбанк“ АД,

ВIС код: UNCRBGSF, 

IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

8.4. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждане на търга – оригинал;

8.5. Декларация за липса задължения към община Стара Загора

Справка за задълженията на кандидатите за участие в търга към Община Стара Загора, ще се извършва от комисията, по време на търга.

8.6. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

  • Информация за оглед на обектите на територията на гр. Стара Загора: звено НРД, стая 607, тел. 042/614 667
  • За обектите, намиращи се в селата на Община Стара Загора, чрез кмет/кметски наместник  на съответното населено място или на тел.042/614 668;

8.7. Копие на нотариално заверено пълномощно, когато участникът се представлява от пълномощник;

След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в общината.

9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в търга, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се посочва конкретното основание за това.

Не се допускат до участие в търга кандидати, които не отговарят на изискванията посочени в т. 8 или са декларирали неверни данни.

10. Председателят обявява началната тръжна цена и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга да потвърдят устно началната тръжна цена.

11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността, в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити не се възстановяват.

13. При пропускане на реда на някой от участниците, участникът обявил последната достигната цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.

14. Председателят прави предупреждение, преди третото обявяване на последната предложена цена, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.

По описаната до т. 14 процедура се провежда търг за всеки един обект от списъка.

15. В случаите, когато кандидат, който вече е участвал за един обект с документите изброени в т.8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече обекти в търга, за всеки следващ обект представя в плик следните документи:

15.1. Заявление за участие;

15.2. Квитанция за закупена тръжна документация в размер на 50 лв. /с ДДС/ за всеки обект – оригинал;

15.3. Документ за депозит – оригинал /посочва се № на обекта, за който ще се участва/;

Депозитите за участие се внасят не по-късно от два дни преди датата на търга, само по банкова сметка на община Стара Загора:

 „УниКредит Булбанк“ АД,

ВIС код:  UNCRBGSF, 

IВАN: ВG 65 UNCR 7000 332 223 6387.

15.4. Декларация за липса задължения към община Стара Загора;

15.5. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

15.6. Копие от документи по т.8.4 и 8.7.

16. След закриването на търга, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в стая 416 на Общината.

17. Не се възстановяват депозитите на не явилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т. 12 от тръжните правила.

18. Депозитът на обявения за спечелил участник се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

19. 3а резултатите от търга комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и от спечелилия участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.

20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилия участник и отстранените участници.

21. Заповедта по т. 20 се издава в 7 /седем/-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината. При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.

Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг в 14-дневен срок от деня на обявяването ѝ по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.

22. След изтичане на срока за обжалване, спечелилите следва да се явят в стая 607 на Общината за обектите в гр. Стара Загора или 608  на Общината за обектите в селата, за получаване на друга заповед на Кмета, в която са посочени реда, начина и условията на плащане на цената, както и всички нормативно определени данъци и такси, които наемателят следва да внесе.

Обявеният за спечелил участник е длъжен, в срока указан в заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания, както следва:

  • Един месечен наем по достигната тръжна цена с начислен ДДС;
  • Разликата между внесения обезпечителния депозит и достигната тръжна цена за два месечни наема /без ДДС/, като гаранция за изпълнение клаузите по наемния договор.

23. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит. В този случай Кметът на общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор класиран участник, предложил следваща по размер цена.

24. Ако и следващият класиран участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.

25. Между спечелилия търга и Община Стара Загора се сключва договор за наем /приложен в тръжната документация/ след представяне на платежните документи.

26. Договорът за отдаване под наем влиза в сила от датата на подписването му.

27. Специфични условия:

Описват се други специфични характеристики и условия свързани с даден обект, участващ в търга, различни от стандарта. 

За всички обекти наемателите откриват партиди за ток и вода на свое име и за своя сметка.

Допускат се промени на предназначението на обектите, разходите по които са за сметка на наемателите, със съгласието и от името на наемодателя.

Относно справки за оглед на обектите или друга информация, свързана с тях: Звено „Наеми и рекламна дейност“ стая 607 и/или 608 в сградата на Общинска администрация, тел. 042/614 662; 614 667; 614 668, както и кмет/кметски наместник за обектите в селата.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали