Условия за провеждане на търг за отдаване под наем на места в общински пазари

ПРАВИЛА

за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговска площ, представляваща търговска маса(цяла или ½), намиращи се на Централен зеленчуков пазар /закрита част/.

 

Община Стара Загора, на основание Заповед …………............/…............20... г. и Заповед ……………........./...............20....... г. обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговска площ, представляваща търговска маса (цяла или ½), който ще се проведе на ……..2018 г. от 10.00 часа в стая № 3 в Управлението на Общински пазари, гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 4 при следните правила:

1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисиятa проверява присъствието на членовете й и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на публичния търг.

2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същия се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.

При обявяване на повторен публичен търг, се закупува отново тръжна документация, независимо дали е закупувана такава от съответния участник в първия публичен търг.

3. Председателят на комисията, предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.

При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник) се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.

4. По преценка на председателя, може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на кмета на Общината се насрочва нова дата на провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделните търговски обекти, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата се отразяват в протокола.

5. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за не проведен и се провежда нов търг за този обект.

6. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, търг не се провежда и се обявява повторен търг за този обект .

При провеждане на повторен публичен търг при постъпила само една оферта, участникът се обявява за спечелил, ако е допуснат до участие и ценовото му предложение не е по-ниско от началната тръжна цена.

7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответния обект с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.

8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник.

За кандидатите – юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър по време на търга.

Пред комисията се представя надписан плик с името на участника и наименованието на обекта, предмет на търга, съдържащ следните документи:

8.1. Заявление за участие;

8.2. Квитанция за закупена тръжна документация до 12.00 часа на ……...2018 г. в размер на 10 лева с вкл. ДДС – оригинал . Закупуването става в касата на зв. Общински пазари гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 4

8.3. Документ за депозит, внесен до 16.00 часа на ………...2018 г. включително – оригинал, посочва се № на масата /за половинките маси съответно – ляво Л и дясно Д погледнато от страната на търговеца/.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: / Уни Кредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF; IBAN: BG 65 UNCR 7000 332 223 6387/.

8.4. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждане на търга – оригинал

8.5. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;

Справка за задълженията на кандидатите за участие в търга към Община Стара Загора се извършва от комисията по време на търга.

8.6. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

- Справки за документацията и процедурата на търга - тел: 042/641 134, 042/256 112

- Информация за оглед на обектите-тел: 042/641 134, 042/256 112

8.7. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по административно изземване и др.

8.8. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът се представлява от пълномощник.

8.9. За физически и или юридически лица, регистривани като земеделски производители – регистрационна карта, издадена от Областна дирекция „Земеделие” и анкетен формуляр, заверен от Областна дирекция „Земеделие” – копия и представяне на оригинала.

След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в звено „Общински пазари” .

9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в публичния търг, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се посочва конкретното основание за това.

Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията посочени в т.8 или са декларирали неверни данни.

10. Председателят обявява началната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга, да потвърдят устно началната тръжна цена.

11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити, не се възстановяват.

13. При пропускане на реда на някои от участниците, участникът обявил последната достигната на публичния търг цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.

14. Преди третото обявяване на последната предложена цена, председателят прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.

По описаната до т.14 процедура се провежда търг за всеки един обект от списъка.

15. В случаите когато кандидат, който вече е участвал за един обект с документите изброени в т.8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече обекти в търга, за всеки следващ обект представя в запечатан, непрозрачен плик следните документи :

1. Заявление за участие;

2. Квитанция за закупена тръжна документация до 12.00 часа на ……….2018 г. в размер на 10 лева с вкл. ДДС – оригинал

3. Документ за депозит, внесен до 16.00 часа на ……...2018 г. включително – оригинал, посочва се № на масата /за половинките маси съответно – ляво Л и дясно Д погледнато от страната на търговеца/.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: / Уни Кредит Булбанк АД, BIC код: UNCR BGSF; IBAN: BG 65 UNCR 7000 33222 36387/.

4. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;

5. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

6. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по административно изземване и др.

7. Копие от документи по т. 8.4; 8.8 и 8.9;

16. След закриването на публичния търг, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в стая 416 на Общината. Депозитите на неявилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т.12 от тръжните правила, внесените от тях депозити, не се възстановяват.

18. Внесеният депозит на обявения за спечелил участник се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

Забележка: Размерът на депозита е определяем и е равен на двукратния размер на началната тръжна цена.

19. За резултатите от публичния търг, комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и спечелилият участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.

20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на Общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилият участник и отстранените участници.

21. Заповедта по т. 20 се издава в 7-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината и на таблото в Управлението на звено Общински пазари". При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.

Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг, в 14 -дневен срок от деня на обявяването й по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.

22. След изтичане на срока за обжалване по АПК, спечелилите следва да се явят в стая 1 на Общински пазари, ул. „Пазарска” № 4 за получаване на последваща заповед на Кмета, в която са посочени цената, сроковете, реда, начина и условията на плащането на цената, които наемателят трябва да внесе и/ или изпълни.

23. Обявеният за спечелил участник е длъжен до 14 дни от връчване на заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания.

24. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит.

В този случай Кметът на Общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор с класиран участник, предложил следваща по размер цена.

25. Ако и следващият участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.

26. Между спечелилите търга и Община Стара Загора се сключва договор за отдаване под наем /приложен в тръжната документация/, след представяне на платежните документи в стая 1 на Общински пазари, ул. „Пазарска” № 4 .

 

 

 

ПРАВИЛА

за участие и провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговска площ, представляваща търговска маса, намираща се на микропазари: бул. „Славянски/ул „Отец Паисий“/; ул. „Отец Паисий“/ул.„Гурко“; ул. „Августа Траяна“/бул.„ Патриарх Евтимий“; микропазар кв. „75“ /зад Енергоразпределение/ за продажба на плодове и зеленчуци и на Централен пазар – открита част за продажба на подправки, мед и гъби.

 

Община Стара Загора, на основание Заповед …………............/…............2018 г. и Заповед ……………........./...............2018 г. обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на търговска площ, представляваща търговска маса , който ще се проведе на ……...2018 г от 10.00 часа в Управлението на Общински пазари, гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 4 при следните правила:

1. В деня и часа, определени за провеждане на публичния търг, председателят на комисиятa проверява присъствието на членовете й и в случай, че отсъства член на комисията, отсъстващият се замества от резервен член и обявява откриването на публичния търг.

2. Когато е закупена повече от една документация и на публичния търг се яви само един участник, същия се отлага с 1 час. Ако и след този срок не се яви друг участник, търг не се провежда.

При обявяване на повторен публичен търг, се закупува отново тръжна документация, независимо дали е закупувана такава от съответния участник в първия публичен търг.

3. Председателят на комисията, предупреждава присъстващите, че са длъжни да спазват утвърдените тръжни правила и реда в залата. При неспазване на дадените указания, същият предупреждава съответното лице, че при повторно нарушение ще бъде отстранено от залата.

При повторно нарушение, лицето (включително и ако е участник в процедурата или негов представител или пълномощник) се отстранява от залата и от участие, като при необходимост се изисква съдействие от охраната на сградата, а при отказ се уведомяват органите на полицията.

4. По преценка на председателя, може да бъде преустановено провеждането на търга. Със заповед на кмета на Общината се насрочва нова дата на провеждането му. Търгът започва от действието, при което е бил прекъснат и обявените до този момент за спечелили участници за отделните търговски обекти, респективно закупилите документация, запазват правата си. Фактите и обстоятелствата се отразяват в протокола.

5. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект не се регистрира нито един участник, както и когато не бъде допуснат участник, комисията го обявява за не проведен и се провежда нов търг за този обект.

6. Когато за провеждането на публичен търг за даден обект се регистрира само един участник, който може да бъде допуснат, както и когато е допуснат само един участник, търг не се провежда и се обявява повторен търг за този обект .

При провеждане на повторен публичен търг при постъпила само една оферта, участникът се обявява за спечелил, ако е допуснат до участие и ценовото му предложение не е по-ниско от началната тръжна цена.

7. При закъснение на участник или негов представител след откриване на публичния търг с явно наддаване, същият може да се допусне до участие за съответния обект с решение на тръжната комисия, ако не е приключило обявяването на допуснатите участници.

8. Участниците в търга представят пред комисията документ за самоличност, нотариално заверено пълномощно в оригинал или нотариално заверен препис, когато участникът се представлява от пълномощник.

За кандидатите – юридически лица, актуалното състояние се установява от Търговския регистър по време на търга.

Пред комисията се представя надписан плик с името на участника и наименованието на обекта, предмет на търга, съдържащ следните документи:

8.1. Заявление за участие;

8.2. Квитанция за закупена тръжна документация до 12.00 часа на ……...2018 г. в размер на 10 лева с вкл. ДДС – оригинал . Закупуването става в касата на зв. Общински пазари гр. Стара Загора, ул. Пазарска № 4

8.3. Документ за депозит, внесен до 16.00 часа на ……...2018 г. включително – оригинал, посочва се № на масата и пазара/микропазарите/, на който се намира.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: / Уни Кредит Булбанк АД, BIC код: UNCRBGSF; IBAN: BG 65 UNCR 7000 332 223 6387/.

8.4. Удостоверение от НАП за липса на задължения, издадено не повече от 30 /тридесет/ дни преди датата на провеждане на търга – оригинал

8.5. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;

Справка за задълженията на кандидатите за участие в търга към Община Стара Загора се извършва от комисията по време на търга.

8.6. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

- Справки за документацията и процедурата на търга - тел: 042/641 134, 042/256 112

- Информация за оглед на обектите-тел: 042/641 134, 042/256 112

8.7. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по административно изземване и др.

8.8. Нотариално заверено пълномощно – заверено копие /вярно с оригинала/, когато участникът се представлява от пълномощник.

8.9. За физически и или юридически лица, регистрирани като земеделски производители - регистрационна карта, издадена от Областна дирекция „Земеделие” и анкетен формуляр, заверен от Областна дирекция „Земеделие” – копия и представяне на оригинала.

След приключване на процедурата, документите остават на съхранение в звено „Общински пазари” .

9. Комисията проверява дали са спазени условията за участие в публичния търг, представените документи и обявява редовността на предложението. При отстраняване от участие, се посочва конкретното основание за това.

Не се допускат до участие в търга кандидати, чиито документи не отговарят на изискванията посочени в т.8 или са декларирали неверни данни.

10. Председателят обявява началната цена, от която започва наддаването и стъпката на наддаване, като поканва последователно по реда на подаване на документите всички допуснати участници в търга, да потвърдят устно началната тръжна цена.

11. Наддаването се извършва чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, всяка от които е по-висока от предходната с една стъпка на наддаване, разграничени от председателя на тръжната комисия със звуков сигнал. Последователността в която участниците обявяват предложенията си, се определя от реда на подаване на документите за участие в търга. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга, без право на позоваване на грешка.

12. В случай, че някой от участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не потвърди първоначалната тръжна цена, както и ако никой от участниците не предложи цена по-висока поне с една стъпка над първоначалната, внесените от тях депозити, не се възстановяват.

13. При пропускане на реда на някои от участниците, участникът обявил последната достигната на публичния търг цена, може да посочи следващата по размер сума, увеличена със стъпката на наддаване.

14. Преди третото обявяване на последната предложена цена, председателят прави предупреждение, че е последно и ако няма друго предложение, обявява приключване на наддаването със звуков сигнал. Председателят обявява спечелилия участник и закрива публичния търг за този обект.

По описаната до т.14 процедура се провежда търг за всеки един обект от списъка.

15. В случаите когато кандидат, който вече е участвал за един обект с документите изброени в т.8 и одобрени от комисията, заяви участие за повече обекти в търга, за всеки следващ обект представя в запечатан, непрозрачен плик следните документи :

1. Заявление за участие;

2. Квитанция за закупена тръжна документация до 12.00 часа на ……...2018 г. в размер на 10 лева с вкл. ДДС – оригинал

3. Документ за депозит, внесен до 16.00 часа на ……...2018 г. включително – оригинал, посочва се № на масата и пазара/микропазарите/, на който се намира.

Депозитите за участие в търга се внасят по б.с/ка на община Стара Загора: / Уни Кредит Булбанк АД, BIC код: UNCR BGSF; IBAN: BG 65 UNCR 7000 33222 36387/.

4. Декларация за липса на задължения към община Стара Загора;

5. Декларация за оглед на обекта и запознаване с тръжните правила;

6. Декларация, че спрямо участника не е провеждана процедура по административно изземване и др.

7. Копие от документи по т. 8.4; 8.8 и 8.9;

16. След закриването на публичния търг, депозитите на неспечелилите и отстранените участници, се освобождават по разпореждане на председателя на комисията, само по банков път, след представяне на удостоверение за актуална банкова сметка в стая 416 на Общината.

17. Депозитите на неявилите се или неподали предложение участници, както и в случаите предвидени в т.12 от тръжните правила, внесените от тях депозити, не се възстановяват.

18. Внесеният депозит на обявения за спечелил участник се задържа като гаранция за изпълнение на клаузите по наемния договор.

Забележка: Размерът на депозита е определяем и е равен на двукратния размер на началната тръжна цена.

19. За резултатите от публичния търг, комисията съставя протокол в два екземпляра, който се подписва от всички членове на комисията и спечелилият участник. Един от екземплярите се връчва срещу подпис на обявения за спечелил участник. При писмено поискване от друг участник, същият има право да получи копие от протокола.

20. Въз основа на резултатите от публичния търг, Кметът на Общината издава заповед, с която определя класирането до второ място, спечелилият участник и отстранените участници.

21. Заповедта по т. 20 се издава в 7-дневен срок от приключване на процедурата по провеждането на публичния търг и се обявява на информационното табло в партера на Общината и на таблото в Управлението на звено Общински пазари". При поискване от заинтересован участник, същият има право да получи копие от заповедта.

Заповедта може да се оспори от заинтересуваните участници в публичния търг, в 14 -дневен срок от деня на обявяването й по реда на Административно-процесуалният кодекс /АПК/.

22. След изтичане на срока за обжалване по АПК, спечелилите следва да се явят в стая 1 на Общински пазари, ул. „Пазарска” № 4 за получаване на последваща заповед на Кмета, в която са посочени цената, сроковете, реда, начина и условията на плащането на цената, които наемателят трябва да внесе и/ или изпълни.

23. Обявеният за спечелил участник е длъжен до 14 дни от връчване на заповедта по т. 22 да извърши дължимите плащания.

24. Ако спечелилият не внесе дължимите суми до изтичане на определения срок, той губи правата си за сключване на договора, както и внесения депозит.

В този случай Кметът на Общината може да покани за плащане в определен срок и сключване на договор с класиран участник, предложил следваща по размер цена.

25. Ако и следващият участник не внесе дължимите суми в определения срок, се обявява и провежда нов публичен търг.

26. Между спечелилите търга и Община Стара Загора се сключва договор за отдаване под наем /приложен в тръжната документация/, след представяне на платежните документи в стая 1 на Общински пазари, ул. „Пазарска” № 4 .

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали