Условия за кандидатстване за настаняване в общинско жилище

Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на община Стара Загора определя критериите за установяване на жилищните нужди на гражданите

ПРАВО ДА КАНДИДАТСТВАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ПОД НАЕМ В ЖИЛИЩА ИМАТ ГРАЖДАНИ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА / ДОМАКИНСТВА, КОИТО ОТГОВАРЯТ ЕДНОВРЕМЕННО НА СЛЕДНИТЕ УСЛОВИЯ:

 1. Заявителят - член от семейството (домакинството) е български гражданин с адресна регистрация и постоянен адрес на територията на населеното място за което кандидатства за жилище, повече от 1 година без прекъсване
 2. Не притежават жилищен имот или повече от ½ ид.ч. от такъв, на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 3. Не притежават незастроен поземлен имот, предназначен за жилищно или вилно строителство, идеални части от такъв имот по-малко от 1/2, но не - повече от 100 кв. м., или право на строеж в същите размери на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 4. Не притежават обекти с производствено и/или търговско предназначение, работилници, магазини, офиси, ателиета, складове за търговска и стопанска дейност или идеални части от такива имоти
 5. Не са прехвърляли имоти по т. 2, 3 и 4 на други лица през последните десет години, с изключение на прекратяване на съсобственост или дарение в полза на държавата, общината или организации, осъществяващи дейност в обществена полза
 6. Не притежават имущество в: налични парични средства по влогове, моторни превозни средства и други дълготрайни и краткотрайни активи на обща стойност по-голяма от данъчната оценка на жилище към момента на подаване на заявлението, съответстващо на нуждите на семейството, съгласно нормите по чл. 18
 7. Лицата и членовете на техните семейства (домакинства) не са се самонастанявали в общински жилища, включително и такива, които са необитаеми и застрашени от самосрутване
 8. Не са прекратявани наемни правоотношения с лицата и членовете на техните семейства (домакинства) по тяхна вина
 9. Не е настанен в жилище, собственост на държавата, или на търговско дружество на законово основание
 10. Обитават недостатъчна жилищна площ, съгласно нормите, определени в чл.18
 11. Средномесечният доход за член от семейството (домакинството) е една минимална работна заплата – 560 лв
 12. Не притежават учредено право на ползване върху жилищен или вилен имот на територията на общината и в населени места от 1-ва до 3-та категория на територията на страната
 13. Да не са осъждани за тежки умишлени престъпления

НОРМИ ЗА ЖИЛИЩНО ЗАДОВОЛЯВАНЕ / чл. 18, ал. 1 /

 • На едночленно семейство – до 25 кв.м. застроена площ на жилището
 • На двучленно семейство - до 40 кв.м. застроена площ на жилището
 • На тричленно и четиричленно семейство - до 55 кв.м. застроена площ на жилището
 • На семейство с 5 и повече членове – допълнително до 15 кв. м. застроена площ на жилището за следващите членове

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАРТОТЕКИРАНЕ:

 1. Удостоверения за постоянен и настоящ адрес /информацията се получава служебно/
 2. Удостоверение от Служба по вписванията за извършени сделки с недвижими имоти
 3. Свидетелство за съдимост
 4. Удостоверение за декларирани имоти /информацията се получава служебно/
 5. Служебни бележки за годишните доходи от трудово или служебно правоотношение за предходната година, а при наличие на други доходи – копия от подадените данъчни декларации за последната изтекла календарна година
 6. Копия от договорите за наем и аренда, когато лицата и членовете на техните семейства (домакинства) живеят под наем на свободно договаряне
 7. Копие от решения на ТЕЛК (ако има такива)
 8. Документи, удостоверяващи доходи от рента на земеделски земи и земеделски производители
 9. Когато е декларирано имущество към заявлението се прилагат: копия от притежаваните акции, облигации, ДЦК, КБ, ЗБ и др. ценни книжа, документи за застрахователната стойност на МПС, селскостопански машини и други пазарни оценки от лицензирани оценители, данъчни оценки
 10. Копие от документ за образователна степен или професионална квалификация
 11. Заявление 
 12. Декларация

СЕМЕЙСТВАТА (ДОМАКИНСТВАТА), КОИТО ОТГОВАРЯТ НА УСЛОВИЯТА, СЕ ПОДРЕЖДАТ В ЗАВИСИМОСТ ОТ СТЕПЕНТА НА ЖИЛИЩНАТА ИМ НУЖДА В ГРУПИ, КАКТО СЛЕДВА:

 • 1-ва група – живеещи в помещения, негодни за обитаване, вредни в санитарно-хигиенно отношение или застрашени от самосрутване, освидетелствани по установения за това ред
 • 2-ра група - семейства, живеещи под наем, въз основа на свободно договаряне
 • 3-та група - семейства, настанени под наем в резервни общински жилища
 • 4-та група - заемащи недостатъчна жилищна площ по нормите на чл.18

ПРИ ПОДРЕЖДАНЕ В ЕДНА И СЪЩА ГРУПА СЕ ДАВА ПРЕДИМСТВО НА:

 1. семейства, в които един от членовете е с трайно намалена работоспособност – над 90 %
 2. самотни родители на непълнолетни деца
 3. семейства с повече от две деца
 4. по-висока образователна степен или професионална квалификация
 5. при равни други условия, предимство се дава на по-продължително картотекиране

КОМИСИЯ:

 1. Разглежда подадените до 31 декември на предходната година, декларации на включени в списък за настаняване и неполучили жилища, семейства /домакинства/
 2. Разглежда подадени до 31 декември на предходната година, нови заявления за картотекиране, окомплектовани с необходимите документи, произнася се с решение за включване или отказ за включване в картотеката и определя степента на жилищната нужда по групи
 3. На база разгледани и утвърдени заявления по т. 1 и т. 2, изготвя проект на годишен списък до 28 февруари

 

Проекто-списъкът се обявява между 1 и 5 март на информационно табло в администрацията. В 14- дневен срок от датата на обявяване, заинтересованите лица могат да правят възражения пред кмета на общината
 • Кметът на общината разглежда постъпилите възражения и утвърждава списъка до 31 март
 • Утвърденият списък се обявява на информационното табло в сградата на Общината и на страницата в Интернет

Горещ телефон
за сигнали