Ползване на Места за паркиране за служебни нужди от юридически лица

Образци
Заявление за ползване на места за паркиране за служебни нужди от юридически лица

Правно основание 
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - чл. 38, ал. 1; чл. 40, ал. 1

Необходими документи
- Заявление за ползване на места за паркиране за служебни нужди от юридически лица
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 15 дни

Такса
За ползване на терени, улици и площади общинска собственост в работни дни в часовете от 8 до 18 часа с цел паркиране и престой на моторни превозни средства за служебно ползване от предприятия и организации, извън случаите по т.1-4, се заплаща такса в размер както следва:
- За един месец – 240 лв. за едно паркомясто
- За една година – 2640 лв. за едно паркомясто.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 08

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път 
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

 

Места за паркиране на автомобили по улици, площади и паркинги общинска собственост, могат да бъдат ползвани срещу заплащане за служебни нужди от предприятия, нестопански организации и лица, упражняващи свободни професии

Определянето и ползването на местата за служебни нужди се осъществява при следния ред и условия:

  1. Предприятия, нестопански организации или лица, упражняващи свободни професии, желаещи да ползват местата за паркиране по улици, площади и паркинги – общинска собственост, подават заявление по образец до Община Стара Загора, придружено с документи, удостоверяващи собствеността на търговския обект или правното основание за  ползването му. В заявлението се описват желания брой места, местоположението им и за каква служебна цел ще се използват.
  2. Служителите от отдел „Транспорт“ въз основа на подаденото заявление извършват в 5-дневен срок от получаването му с оглед на местата и разположението им и писмено мотивират становище за разрешение или отказ, като се ръководят от действащата организация на движението и паркирането; броя на паркоместата за обществено ползване и запазване интересите на живущите в района; евентуално въведения охранителен режим при съответните сгради.
  3. Становището се утвърждава от Кмета на общината, като се предлага на заявителя да сключи договор за срок от една година с Община Стара Загора за ползване на местата, при цена на едно паркомясто - 0.60 лв. на час. Като таксата се изчислява на база 22 работни дни в месеца минимум по 8 часа на ден, но не повече от режима на платено паркиране в Зелена зона - в работни дни от 08:00 ч. до 18:00 ч.
  4. Определените места за паркиране се сигнализират от Община Стара Загора със съответния неподвижен пътен знак. Ползвателят е длъжен да постави и подвижна преносима табела.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали