Издаване на Разрешение за достъп и движение в централна градска част

Образци
Заявление за издаване на разрешение за достъп и движение в централна градска част

Правно основание
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - Приложение № 1, т.ХІ „Организация на движението в Централна зона”

Необходими документи
- Заявление за издаване на разрешение за достъп и движение в централна градска част
- Удостоверение от Агенция по вписванията /копие/
- Регистрационен талон на автомобила /копие/
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.
Забележка: Когато автомобилът, с който се извършва дейността не е собственост на фирмата, е нужно да се предостави и договор за наем или лизинг.

Срок за предоставяне на услугата - 10 работни дни

Такса
1. Такса за издаване на Разрешения за достъп и движение по бул.„Цар Симеон Велики" в отсечката от ул.„Х.Д.Асенов" до бул."Свети Патриарх Евтимий при провеждане на мероприятия
- За МПС, с максимално допустима маса до 3.5 тона; до 10 календарни дни – 30.00 лв.
- За МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона; до 10 календарни дни – 60.00 лв.

2. Такса за издаване на Разрешения за достъп и движение на територията на гр. Стара Загора на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона
- До 10 календарни дни – 40.00 лв.
- За един месец – 100.00 лв.
- За една година – 400.00 лв.

3. Такса за издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса до 3.5 тона
- До 10 календарни дни – 20.00 лв.
- За един месец – 40.00 лв.
- За една година – 100.00 лв.

4. Такса за издаване на разрешения за достъп и движение в границите на паркове на МПС с максимално допустима маса над 3.5 тона
- До 10 календарни дни – 40.00 лв.
- За един месец – 100.00 лв.

Таксата се заплаща при получаване на разрешението.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж. 
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

Разрешение за достъп и движение в централна градска част се издава от отдел "Транспорт" и се подписва от Заместник-кмет "Транспорт, чистота и екология".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали