Издаване на Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” от предприятия и организации

Образци
Заявление за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона”
Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър

Правно основание
Наредба за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора - чл. 40, ал. 2

Необходими документи
- Заявление за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона”
- Декларация по чл. 23, ал. 4 от Закона за търговския регистър
- Регистрационен талон на автомобила - част І /копие/
Забележка: Когато автомобилът, с който се извършва дейността, не е собственост на предприятието или организацията, е нужно да се представи и копие на документа, удостоверяващ правното основание за ползването му.
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник.

Срок за предоставяне на услугата - 14 дни

Такса
Такса за служебно паркиране на МПС, собственост или ползвани по силата на договор от предприятия и организации, в режим на предплатен абонамент на терените общинска собственост определени като "Зелена зона" по смисъла на Наредбата за обществения ред при ползване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора за 1 година – 500.00 лв. 

За издаване на дубликат или преиздаване при промяна на обстоятелствата на карти за годишен абонамент се заплаща 20.00 лв.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка – BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 08

Таксата се заплаща при получаване на картата.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път 
https://starazagora.bg/bg/podavane-na-zayavlenie-po-stopanska-politika
Услугата може да бъде заявена по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.
 

В границите на „Зелена зона“ се допуска платено паркиране „Служебен абонамент“, в работни дни и часове от 8:00 до 18:00 часа.

  1. Предприятия, нестопански организации и лица, упражняващи свободни професии, желаещи да ползват предплатен абонамент в границите на „Зелена зона“ за МПС, собствено или ползвано по силата на договор, подават заявление по образец в Община Стара Загора, придружено с документи, удостоверяващи собствеността на превозното средство или правното основание за ползването им.
  2. Моторно превозно средство в режим на предплатено абонаментно паркиране се обозначава с карта, издадена от Община Стара Загора, поставена на видно място – на арматурното табло откъм страната на водача.

Карта за ползване на предплатен абонамент за паркиране за служебни нужди в границите на „Зелена зона” се издава от отдел „Транспорт“ и се подписва от Заместник-кмет "Транспорт, чистота и екология".

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали