Издаване на Разрешение за таксиметров превоз на пътници

 

Описание на услугата 88.21 KB  

Заявление за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Заявление 585.79 KB  

Заявление за прекратяване на разрешение за таксиметров превоз на пътници
Заявление 560.63 KB   

 
Документи, които се прилагат към заявлението за издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници:
- Копие от удостоверение за регистрация и списък на автомобилите към него;
- Копие от Удостоверение за техническа изправност на лекия/ите таксиметров/и автомобил/и - част І и част ІІ;
- Копие от Удостоверението/ята/ "Водач на лек таксиметров автомобил";
- Удостоверение от Националната агенция за приходите - Териториална дирекция - гр. Пловдив за наличието или липсата на задължения на фирмата превозвач.
* Забележка: Когато водачът е назначен на трудов договор към фирмата превозвач, се прилага и копие от Справка за изпратени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда. 
- Удостоверение от Националната агенция за приходите - Териториална дирекция - гр. Пловдив за наличието или липсата на задължения на водач, извършващ дейността от името на регистрирания превозвач, но за своя сметка;
- Фискална касова бележка от таксиметровия апарат за всеки отделен автомобил.
*Забележка: Когато водачите са повече от един, се представя фискална касова бележка за всеки отделен касов апарат.
- Документ за платен данък за таксиметров превоз на пътници.
 
Срок за предоставяне на услугата: 14 работни дни, 5 работни дни или 1 работен ден.

Такса:
За разглеждане на документи и издаване на разрешение за таксиметров превоз, комплектовано с два стикера, се събират следните такси:
- за 14 работни дни - 80.00 лв.

- за 5 работни дни - 100.00 лв.

- за 1 работен ден - 120.00 лв.

Таксата се заплаща при получаване на разрешението.

Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.

Подаване по електронен път
Услугата може да бъде заявена и по електронен път, но готовия документ се получава само на Работно място № 5 в Центъра за услуги и информация.

При подаване по електронен път задължително се прилага:
- попълнено, подписано и сканирано заявление за конкретната услуга
- други документи, които се изискват в описанието на услугата

Подаване на заявление по стопанска политика по електронен път

 
 
 

 

Горещ телефон
за сигнали