Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 16 септември 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Публичен търг с явно наддаване на 16.09.2020 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от една стопанска 2020/2021 година до 30.09.2021 г.

Обява  17/08/2020 , 11:31

с. Братя Кунчеви

с. Воденичарово

с. Горно Ботево

с. Ловец

с. Самуилово

с. Загоре

с. Преславен

с. Пшеничево

с. Змейово

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали