Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 05 август 2020 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по чл.37и, ал.14 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ на останалите свободни пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд /ОПФ/ на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние, за срок от 1 /една/ стопанска година 2020/2021 г. до 30.09.2021 г.

Търгът ще се проведе на 05 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 06/07/2020, 15:34

с. Горно Ботево

с. Змейово

с. Загоре

с. Преславен

с. Пшеничево

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали