Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 25 юли 2019 г.

Размер на шрифта: A A A

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 15 години и 10 години за създаване на трайни насаждения и под наем за срок от 8 години за отглеждане на едногодишни полски култури.

Търгът ще се проведе на 25 юли 2019 година от 09:30 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.

Обява 24/06/2019, 14:15

с.Колена

с.Елхово

с.Хрищени

с.Братя Кунчеви

с.Братя Кунчеви

с.Дълбоки

с.Колена

с.Сладък кладенец

с.Християново

с.Християново

с.Християново

с.Хрищени

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали