Търгове

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 08 април 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 08 април 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата…

Търг за продажба на недвижими имоти на 02 април 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 02 април 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/02/2020,15:53

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 19 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 19.03.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.   Обява …

Търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 25 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 25 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 24/02/2020, 14:16

Търг за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи на 18 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти – земеделски земи под аренда за срок от 10 години за стопанисване на трайни насаждения и под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 18 март 2020…

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно - информационни елементи (РИЕ) на 12 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 12 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 05 март 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 05 март 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  04/02/2020, 14:14

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на централен пазар и микропазари на 09 януари 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит зеленчуков пазар по утвърдена схема. Търгът ще се проведе на 09.01.2020 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" № 4.  …

Търг за продажба на недвижими имоти на 27 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 27 ноември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  25/10/2019 , 11:37    

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 ноември 2019 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 ноември 2019 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява 25/10/2019, 10:33  

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали