Търгове

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 13 май 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 13 май 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.…

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 28 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 28 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  29/03/2021 , 09:47

Търг за учредяване право на строеж в поземлен имот на 23 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1 по…

Търг за продажба на недвижими имоти на 21 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 21 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост за отглеждане на едногодишни полски култури за срок от 5 години на 22 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински имоти - земеделски земи за срок от 5 /пет/ години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 22 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява …

Търг за отдаване под наем за срок от 5 години на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) на 20 април 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на части от терени общинска собственост за разполагане на рекламно-информационни елементи (РИЕ) за срок от 5 години. Търгът ще се проведе на 20 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява

ТЪРГ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЗА СРОК ОТ 7 ГОДИНИ НА ОБЩИНСКИ ИМОТИ - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ НА 14 АПРИЛ 2021 Г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 14 април 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен пазар и микропазари на 25 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на обекти, частна общинска собственост на Централен покрит пазар по утвърдена схема и на микропазари. Търгът ще се проведе на 25.03.2021 г. от 10:00 часа в стая № 3 в Управлението на звено "Общински пазари", ул. "Пазарска" №…

Търг за отдаване под наем за срок от 7 години на общински имоти - земеделски земи на 18 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване на общински имоти - земеделски земи под наем за срок от 7 години за отглеждане на едногодишни полски култури. Търгът ще се проведе на 18 март 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара…

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот на 17 март 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали