Търгове

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 20 януари 2021 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 20 януари 2021 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  18/12/2020 , 10:14

Търг за учредяване право на строеж в Поземлен имот на 26 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж в Поземлен имот с идентификатор 68850.515.679 по КККР на гр. Ст. Загора, с площ 828 кв. м, трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг обществен обект, комплекс, представляващ УПИ ХV679, кв. 1…

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 25 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.    Обява  23/10/2020 , 16:30

Търг за отдаване под наем на имоти общинска собственост на 18 ноември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти общинска собственост. Търгът ще се проведе на 18 ноември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.  Обява  19/10/2020 , 09:14 Заповед относно изваждане на обект №…

Търг за продажба на недвижими имоти на 28 октомври 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 28 октомври 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 28/09/2020, 10:30

Търг за продажба на недвижими имоти на 25 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 25 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 25/08/2020, 12:25

Търг за отдаване под наем на останалите свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на 16 септември 2020 г.

Публичен търг с явно наддаване на 16.09.2020 г. от 10.00 ч. за отдаване под наем  на останалите  свободни пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд на собственици на пасищни селскостопански животни и на лица, които поемат задължение да поддържат пасищата в добро земеделско и екологично състояние за срок от…

Търг за продажба на недвижими имоти на 03 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 03 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  03/08/2020 , 08:51

Повторен търг за учредяване право на строеж за изграждане на сграда в УПИ ХV679, кв. 1, гр. Стара Загора на 02 септември 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за учредяване право на строеж. Търгът ще се проведе на 02 септември 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора. Обява 31/07/2020, 17:12

Търг за продажба на недвижими имоти на 19 август 2020 г.

Община Стара Загора обявява публичен търг с явно наддаване за продажба на недвижими имоти. Търгът ще се проведе на 19 август 2020 година от 10:00 часа в зала № 1, ет. 2 в сградата на Община Стара Загора.   Обява  17/07/2020 , 17:03

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали