Структура и контакти

Структура - приета с Решение № 63 от 26.01.2012 г. на Общински съвет Стара Загора, изменена с Решение № 605 от 21.02.2013 г., изменена с Решение № 761 от 27.06.2013 г., изменена с Решение № 6 от 26.11.2015 г., изменена с Решение № 134 от 28.01.2016 г., изм. с Решение № 1799 от 26.07.2018 г., в сила от 01.09.2018 г., изм. с Решение № 56 от 19.12.2019 г., в сила от 01.01.2020 г.

Списък - Списък на лицата подали в срок Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

Списък - Списък на лицата не подали Декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество 

  • Янка Йовчева Иванова

   Старши специалист с.Загоре

   Недялка Танева Стоянова

   Старши специалист с. Кирилово

   Радостина Петкова Калчева

   Старши специалист с. Калояновец

   Мария Константинова Митева

   Старши специалист с. Еленино

   Динка Иванова Филипова

   Старши специалист с. Горно Ботево

   Пенка Андреева Диянова

   Старши специалист с. Богомилово

   Иванка Славова Иванова

   Старши специалист с. Оряховица

   Радка Иванова Иванова

   Старши специалист с. Могила

   Кръстина Иванова Маркова

   Специалист с. Братя Кунчеви

   Мариана Димова Недева

   Старши специалист с. Хрищени

   Мария Стоянова Христова

   Старши специалист с. Калитиново

   Кремена Йорданова Димитрова

   Кмет на кметство с. Ракитница

   Мартина Тихомирова Станкова

   Специалист с. Ракитница

   Станка Колева Косева

   Старши специалист с. Змейово

   Донка Христова Господинова

   Специалист - с. Маджерито

  • Виолета Николаева Наневска

   Кметски наместник с. Лозен

   Виолета Мънчева Иванова

   кметски наместник с. Воденичарово

   Пенка Тодорова Михайлова

   кметски наместник с. Сладък кладенец

   Михал Атанасов Михалев

   Кметски наместник с. Ново село

   Елка Момчилова Михайлова

   Кметски наместник с. Казанка

   Яна Драгиева Господинова-Петрова

   Кметски наместник с. Елхово

   Богдана Колева Георгиева-Стоянова

   кметски наместник с. Руманя

   Васил Тодоров Апостолов

   кметски наместник с. Остра могила

   Веселин Стоянов Велев

   Кметски наместник с. Пъстрово

   Георги Симеонов Бакалов

   Кметски наместник с. Лясково

   Димитър Петков Пеев

   Кметски наместник с. Пряпорец

   Иван Петков Ковачев

   Кметски наместник с. Люляк

   Янка Митева Дончева

   Кметски наместник с. Борово

   Таня Димова Георгиева

   кметски наместник с. Ловец

  • Делян Нейков Иванов

   Секретар на община

  • Цена Веселинова Велкова

   Началник отдел

   (042) 614 802

   302

   c.velkova@starazagora.bg

   Маргарита Стоянова Станимирова-Кемчева

   Старши юрисконсулт

   (042) 614 803

   301

   m.stanimirova@starazagora.bg

   Даниела Иванова Желязкова

   Старши юрисконсулт

   (042) 614 804

   304

   d.jeliazkova@starazagora.bg

   Соня Станимирова Николова-Минчева

   Старши юрисконсулт

   (042) 614 817

   317

   s.nikolova@starazagora.bg

   Добромира Желева Вълчева

   Старши юрисконсулт

   (042) 614 817

   317

   d.j.valcheva@starazagora.bg

  • Митра Иванова Христова

   Началник отдел

   (042) 614 633

   403

   m.hristova@starazagora.bg

   Катя Йорданова Димова

   Главен експерт

   (042) 614 633

   403

   k.dimova@starazagora.bg

   Даниела Васкова Вътева

   Старши специалист

   (042) 614 631

   401

   d.vateva@starazagora.bg

   Златина Горчева Иванова

   Старши специалист

   (042) 614 631

   401

   z.ivanova@starazagora.bg

   Иванка Михайлова Кавръкова

   Старши специалист

   (042) 614 631

   401

   i.kavrakova@starazagora.bg

   Камелия Гошова Лазарова

   Специалист

   (042) 614 631

   401

   k.lazarova@starazagora.bg

  • Атанас Колев Пашов

   Началник отдел

   (042) 614 694

   214

   a.pashov@starazagora.bg

   Ирина Василева Димова

   Главен експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   i.dimova@starazagora.bg

   Красимира Пейкова Кънчева

   Главен експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   k.kancheva@starazagora.bg

   Ана Вълчева Монева

   Главен експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   a.moneva@starazagora.bg

   Мирослава Ангелова Георгиева

   Старши експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   m.a.georgieva@starazagora.bg

   Марин Матеев Йорданов

   Старши експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   m.yordanov@starazagora.bg

   Гергана Бойкова Златанова

   Старши експерт Компютърни системи

   (042) 614 642

   807

   g.zlatanova@starazagora.bg

   Жанета Димитрова Маринова

   Главен експерт

   (042) 614 859

   партер цуи

   j.marinova@starazagora.bg

   Гергана Иванова Иванова

   Старши специалист

   (042) 614 885

   партер цуи

   g.i.ivanova@starazagora.bg

   Елка Стефанова Дачева

   Старши специалист

   (042) 614 855

   партер цуи

   e.dacheva@starazagora.bg

   Снежа Миленова Костадинова

   Специалист

   (042) 614 855

   партер цуи

   s.kostadinova@starazagora.bg

   Биляна Пламенова Георгиева

   Специалист

   (042) 614 896

   партер цуи

   b.georgieva@starazagora.bg

   Росица Панайотова Ненова

   Старши специалист

   (042) 614 858

   партер цуи

   r.nenova@starazagora.bg

   Анна Малчева Димитрова

   Старши специалист

   (042) 614 857

   партер цуи

   a.dimitrova@starazagora.bg

   Светла Колева Бъчварова

   Старши специалист

   (042) 614 689

   партер цуи

   s.bachvarova@starazagora.bg

   Лиляна Тончева Генова

   Старши специалист

   (042) 614 889

   партер цуи

   l.genova@starazagora.bg

   Евгения Бончева Димитрова

   Старши специалист

   (042) 614 856

   партер цуи

   ev.dimitrova@starazagora.bg

   Цветелина Иванова Димитрова

   Старши специалист

   (042) 614 851

   партер цуи

   c.dimitrova@starazagora.bg

   Дияна Христова Неделчева

   Старши специалист

   (042) 614 851

   партер цуи

   d.nedelcheva@starazagora.bg

   Светлана Колева Москова

   Старши специалист

   (042) 614 851

   партер цуи

   Теодора Веселинова Локова - Гергинова

   Специалист

   (042) 614 851

   партер цуи

   t.gerginova@starazagora.bg

  • Боян Борисов Даскалов

   Началник отдел

   (042) 614 805

   305

   b.daskalov@starazagora.bg

   Милен Динков Димитров

   Главен експерт

   (042) 614 601

   партер изток

   m.dimitrov@starazagora.bg

   Станка Марчева Атанасова

   Главен експерт

   (042) 614 817

   317

   s.atanasova@starazagora.bg

   Силвия Йорданова Минчева

   Главен експерт

   (042) 614 652, 600 105

   202

   s.mincheva@starazagora.bg

   Силвия Желязкова Димитрова

   Старши експерт

   (042) 614 655, 600 272

   207

   s.j.dimitrova@starazagora.bg

   Диляна Стефанова Желева

   Младши експерт

   (042) 614 630

   211

   d.jeleva@starazagora.bg

   Петя Видолова Петрова

   Старши специалист

   (042) 614 671

   611

   Катрин Станимирова Мазникова

   Старши специалист

   (042) 614 671

   611

   k.maznikova@starazagora.bg

   Анита Станчева Загорова

   Старши експерт

   (042) 614 869

   710

   a.zagorova@starazagora.bg

   Петя Иванова Александрова

   Младши експерт

   (042) 614 604

   710

   p.i.aleksandrova@starazagora.bg

   Велина Иванчева Димитрова

   Старши експерт

   (042) 614 851

   партер цуи

   Нина Тодорова Митрева

   Главен специалист

   (042) 602 859

   АБ Център, ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   n.mitreva@starazagora.bg

   Таня Николаева Атанасова

   Старши специалист

   (042) 626 851

   АБ Център, ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   t.atanasova@starazagora.bg

   Радостина Петева Желязкова

   Специалист

   (042) 626 851

   АБ Център, ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   r.stoeva@starazagora.bg

   Стефка Тянкова Нанковска

   Главен специалист

   (042) 277 176

   АБ Железник, ул. Младост № 29

   s.nankovska@starazagora.bg

   Албена Йорданова Щерева

   Старши специалист

   (042) 277 176

   АБ Железник, ул. Младост № 29

   Боян Димитров Банов

   Главен специалист

   (042) 603 175

   АБ Запад, ул. Княз Александър Батенберг № 19

   b.banov@starazagora.bg

   Жана Тодорова Вътева

   Старши специалист

   (042) 645 117

   АБ Запад, ул. Княз Александър Батенберг № 19

   j.vyteva@starazagora.bg

   Мима Малчева Георгиева

   Главен специалист

   (042) 268 072

   АБ Изток, ул. Ангел Кънчев № 70

   m.m.georgieva@starazagora.bg

   Калина Динева Стоянова

   Старши специалист

   (042) 269 023

   АБ Изток, ул. Ангел Кънчев № 70

   k.d.stoianova@starazagora.bg

   Севдалина Петрова Георгиева

   Главен специалист

   (042) 607 093

   АБ Кольо Ганчев, кв.Кольо Ганчев, ул. Българско Възраждане № 21

   Цеца Янкова Делчева

   Главен специалист

   (042) 690 006

   АБ Зора, кв. Зора, ул. Камчия № 3

   c.delcheva@starazagora.bg

  • Красимира Петрова Стоянова

   Директор

   (042) 614 807

   307

   k.stoianova@starazagora.bg

   Диана Миткова Бакалова

   Главен специалист

   (042) 614 808

   308

   d.bakalova@starazagora.bg

   Мариана Тенева Павлова

   Старши специалист

   (042) 614 808, 614 826

   308

   m.pavlova@starazagora.bg

   Захаринка Генчева Аврамова

   Старши специалист

   (042) 614 808

   308

   z.avramova@starazagora.bg

   Жасмина Николаева Юнгарева

   Старши специалист

   (042) 614 808

   308

   j.ungareva@starazagora.bg

   Радостина Динева Радева

   Старши експерт

   (042) 614 819

   309

   r.radeva@starazagora.bg

   Венета Стоева Желева

   Старши специалист

   (042) 614 819

   309

   v.jeleva@starazagora.bg

   Росица Венциславова Колева

   Старши специалист

   (042) 614 819

   309

   r.v.koleva@starazagora.bg

   Живка Гочева Генева

   Старши специалист

   (042) 614 819

   309

   j.geneva@starazagora.bg

   Християна Драгомирова Михайлова

   Младши експерт

   (042) 614 809

   309

   h.michailova@starazagora.bg

   Димана Атанасова Николаева

   Главен специалист

   (042) 614 809

   309

   d.nikolaeva@starazagora.bg

   Людмила Иванова Белдева

   Старши специалист

   (042) 614 809

   309

   l.beldeva@starazagora.bg

   Мариана Иванова Василева

   Специалист

   (042) 614 809

   309

   m.vasileva@starazagora.bg

   Диана Иванова Иванова

   Младши експерт

   (042) 614 881

   310

   dianaivanova@starazagora.bg

   Гергана Владимирова Радева

   Главен специалист

   (042) 614 881

   310

   g.v.radeva@starazagora.bg

   Антония Иванова Иванова

   Специалист

   (042) 614 881

   310

   a.ivanova@starazagora.bg

  • Цанка Иванова Ганева

   Директор

   (042) 614 638, 600 906

   408

   c.ganeva@starazagora.bg

   • Иван Стефанов Иванов

    Началник отдел

    (042) 614 636

    406

    i.ivanov@starazagora.bg

    Мирослава Петкова Георгиева - Йорданова

    Началник сектор "Проверки и ревизии"

    (042) 614 622

    406

    m.jordanova@starazagora.bg

    Веселина Добринова Димитрова

    Специалист

    (042) 614 637, 600 906

    407

    v.dimitrova@starazagora.bg

    Красимира Иванова Петкова

    Старши експерт

    (042) 614 632

    412

    k.petkova@starazagora.bg

    Пламен Тодоров Желязков

    Старши инспектор

    (042) 614 632

    412

    p.jeliazkov@starazagora.bg

    Златина Жекова Пенева

    Старши инспектор

    (042) 614 632

    412

    z.peneva@starazagora.bg

    Мария Минева Димитрова

    Инспектор

    (042) 614 632

    412

    m.m.dimitrova@starazagora.bg

    Антония Николаева Гочева

    Инспектор

    (042) 614 632

    412

    a.gocheva@starazagora.bg

    Стела Павлинова Стоянова

    Инспектор

    (042) 614 632

    412

    Росица Георгиева Димитрова

    Инспектор

    (042) 614 632

    412

    r.dimitrova@starazagora.bg

    Миглена Гошева Митева

    Инспектор

    (042) 614 632

    412

    miglena.georgieva@starazagora.bg

    Весела Тоскова Стамболова

    Старши експерт

    (042) 614 803

    301

    v.stambolova@starazagora.bg

    Станислава Иванова Тодорова

    Старши специалист

    (042) 614 853

    партер цуи

    s.i.todorova@starazagora.bg

    Марийка Атанасова Георгиева

    Старши счетоводител

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Даниела Динкова Папазова

    Счетоводител

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Деян Пенчев Неделчев

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Динко Станимиров Георгиев

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Юлиана Иванова Йорданова

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Минка Колева Стойчева

    Старши инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Кристина Стоянова Хлебарова

    Инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Кремена Георгиева Иванова

    Инспектор

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Елена Иванова Дикова

    Специалист

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Ваня Димова Петрова

    Специалист

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Радостина Георгиева Баева

    Технически сътрудник

    (042) 601 161

    ул. М. М. Кусев № 5

    Красимир Митрев Демирев

    Старши инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Даниела Евтимова Стефанова

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Мариета Славова Вътева

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Цветка Желева Атанасова

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Вероника Валентинова Йорданова

    Инспектор

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Соня Апостолова Апостолова

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Златомира Тошкова Александрова

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Янита Тодорова Добрева

    Специалист

    (042) 622 613

    ул. М. М. Кусев № 35

    Петинка Начева Мутафова

    Старши инспектор

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Радка Танева Станчева

    Специалист

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Светла Дичева Тенева

    Специалист

    (042) 646 076

    бул. Цар Симеон Велики № 28

    Тодорка Начева Бонева

    Старши инспектор

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Мариела Евгениева Желязкова

    Инспектор

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Ганка Неделчева Кюмюрева

    Специалист

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

    Татяна Стоянова Рачева

    Специалист

    (042) 264 027

    ул. Ангел Кънчев № 70

   • Петър Тодоров Величков

    Началник отдел

    (042) 614 639

    409

    p.velichkov@starazagora.bg

    Петя Тодорова Костова

    Началник сектор "Отчитане на разходи"

    (042) 614 640

    410

    p.kostova@starazagora.bg

    Силвия Генова Пиркова-Желева

    Счетоводител

    (042) 614 865

    410

    s.pirkova@starazagora.bg

    Ивелина Динкова Желязкова

    Старши счетоводител

    (042) 614 643

    413

    i.jelyazkova@starazagora.bg

    Таня Димитрова Тенева

    Счетоводител

    (042) 614 644

    414

    t.teneva@starazagora.bg

    Мария Желева Стоева

    Старши счетоводител

    (042) 614 657

    417

    m.stoeva@starazagora.bg

    Росица Иванова Митева

    Старши счетоводител

    (042) 614 657

    417

    r.miteva@starazagora.bg

    Снежана Александрова Александрова

    Счетоводител

    (042) 614 657

    417

    s.alexandrova@starazagora.bg

    Минка Николова Иванова

    Старши счетоводител

    (042) 614 658

    418

    m.n.ivanova@starazagora.bg

    Валентина Панайотова Чуканова

    Счетоводител

    (042) 614 648

    418

    v.chukanova@starazagora.bg

    Живка Георгиева Вълчева

    Счетоводител

    (042) 614 648

    418

    j.valcheva@starazagora.bg

    София Миткова Кирилова

    Счетоводител

    (042) 614 648

    418

    s.kirilova@starazagora.bg

    Диана Колева Савова

    Счетоводител

    (042) 614 648

    418

    d.savova@starazagora.bg

    Мирослава Колева Желева

    Счетоводител

    (042) 614 893

    каса цуи

    Зорница Светославова Стоянова

    Началник сектор "Отчитане на приходи"

    (042) 614 643

    413

    z.stoianova@starazagora.bg

    Добринка Стоянова Кунева

    Счетоводител

    (042) 614 640

    410

    d.gencheva@starazagora.bg

    Маргарита Райчева Киркова

    Счетоводител

    (042) 614 865

    410

    m.kirkova@starazagora.bg

    Таня Неделчева Колева

    Счетоводител

    (042) 614 644

    414

    t.koleva@starazagora.bg

    Анна Вълчева Димитрова

    Счетоводител

    (042) 614 644

    414

    a.v.dimitrova@starazagora.bg

    Мариана Георгиева Ножчева

    Старши счетоводител

    (042) 614 645

    415

    m.nojcheva@starazagora.bg

    Кунка Николова Атанасова

    Счетоводител

    (042) 614 645

    415

    k.atanasova@starazagora.bg

    Радостина Иванова Станилова

    Счетоводител

    (042) 614 645

    415

    r.stanilova@starazagora.bg

    Стефан Иванов Салабашев

    Старши специалист

    (042) 614 646

    416

    s.salabashev@starazagora.bg

    Христина Райкова Костова

    Счетоводител

    (042) 614 647

    417

    h.kostova@starazagora.bg

    Николина Щилиянова Денева

    Счетоводител

    (042) 614 658

    418

    n.dragomanova@starazagora.bg

    Невена Михалева Иванова

    Счетоводител

    (042) 614 658

    418

    n.m.ivanova@starazagora.bg

    Даяна Русева Русева

    Счетоводител

    (042) 614 658

    418

    d.r.ruseva@starazagora.bg

    Тодорка Георгиева Ангелова

    Специалист

    (042) 614 893

    каса цуи

   • Снежана Станчева Денева

    Началник отдел

    (042) 614 634

    404

    s.deneva@starazagora.bg

    Иван Тенев Косев

    Главен експерт

    (042) 614 635

    405

    i.kosev@starazagora.bg

    Живка Христова Кукова

    Старши експерт

    (042) 614 637

    407

    j.h.kukova@starazagora.bg

    Антоанета Христова Колева

    Главен експерт

    (042) 614 641

    411

    a.koleva@starazagora.bg

    Нина Добрева Гешева

    Главен експерт

    (042) 614 641

    411

    n.gesheva@starazagora.bg

    Ангел Стефанов Ангелов

    Главен експерт

    (042) 614 697

    411

    a.angelov@starazagora.bg

    Антоанета Петрова Русева

    Старши експерт

    (042) 614 697

    411

    a.ruseva@starazagora.bg

 • Галина Петрова Васева

  Главен експерт

  (042) 614 693

  213

  g.vaseva@starazagora.bg

  Надежда Илиева Георгиева

  Главен експерт

  (042) 614 695

  215

  n.videva@starazagora.bg

  Ивелина Антоанетова Илиева

  Главен експерт

  (042) 614 615

  215

  i.a.ilieva@starazagora.bg

  Мариана Николаева Николова

  Младши експерт

  (042) 614 615

  215

  mariana.nikolova@starazagora.bg

  Пламена Димчева Димова

  Младши експерт

  (042) 614 654, 600 167

  204

  p.dimova@starazagora.bg

 • Радка Христова Стефанова

  Ръководител

  (042) 614 616

  804

  r.h.stefanova@starazagora.bg

  Александър Стоянов Шопов

  Главен вътрешен одитор

  (042) 614 699

  803

  a.shopov@starazagora.bg

 • Стоян Петков Петков

  Финансов контрольор

  (042) 614 649

  419

  s.petkov@starazagora.bg

  Радостина Дечкова Желева

  Финансов контрольор

  (042) 614 649

  419

  r.jeleva@starazagora.bg

  • Добромир Недялков Дерменджиев

   Ръководител звено

   (042) 603 387

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.dermendgiev@starazagora.bg

   Марияна Колева Стоянова

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 628 666

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   m.stoianova@starazagora.bg

   Евгени Руменов Дойчев

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 628 666

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   e.doichev@starazagora.bg

   Ивайло Минчев Пеев

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 628 877

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   i.peev@starazagpora.bg

   Йовка Иванова Минкова

   Младши специалист - инвеститор

   (042) 628 877

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   j.minkova@starazagora.bg

   Дони Йорданов Донев

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 601 813

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.donev@starazagora.bg

   Мариана Иванова Бозева

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 253 056

   6ул. Цар Иван Шишман № 83

   m.bozeva@starazagora.bg

   Светла Димитрова Будакова

   Старши специалист - ценообразуване

   (042) 253 056

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   s.budakova@starazagora.bg

   Донка Иванова Иванова

   Технически сътрудник

   (042) 628 658

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   d.i.ivanova@starazagora.bg

   Павлина Димитрова Вакова

   Младши специалист - ценообразуване

   (042) 628 658

   ул. Цар Иван Шишман № 83

   p.d.vakova@starazagora.bg

   Радостина Ангелова Банкова

   Младши специалист

   (042) 614 840

   510

   r.bankova@starazagora.bg

   Надка Йорданова Максимова

   Старши специалист - инвеститор

   (042) 614 846

   516

   n.maximova@starazagora.bg

   Пламена Станчева Пеева

   Старши експерт - инвеститор

   (042) 614 827

   520

   p.stoikova@starazagora.bg

  • Катерина Иванова Йотова

   Началник отдел

   (042) 614 662

   613

   k.ivanova@starazagora.bg

   Гана Петрова Банова

   Главен експерт

   (042) 614 621

   601

   g.banova@starazagora.bg

   Миряна Кирилова Янкова

   Главен експерт

   (042) 614 621

   601

   m.yankova@starazagora.bg

   Хубавена Георгиева Желязкова

   Инспектор

   (042) 614 621

   601

   h.jeliazkova@starazagora.bg

   Мариета Игнатова Танева

   Главен експерт

   (042) 614 664

   604

   m.i.taneva@starazagora.bg

   Соня Христова Желева

   Главен специалист

   (042) 614 664

   604

   s.jeleva@starazagora.bg

   Валентина Веселинова Коева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 667

   607

   v.koeva@starazagora.bg

   Златка Миткова Димитрова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 668

   608

   z.dimitrova@starazagora.bg

   Станка Иванова Йорданова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 668

   608

   s.jordanova@starazagora.bg

   София Иванова Желязкова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 880

   720

   s.jelejkova@starazagora.bg

   Десислава Иванова Серафимова - Чепилева

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 880

   720

   d.serafimova@starazagora.bg

   Снежина Павлова Петрова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 880

   720

   s.petrova@starazagora.bg

  • Маргарита Златанова Ганева

   Ръководител звено

   (042) 614 682

   622

   m.z.ganeva@starazagora.bg

   Живка Димитрова Кръстева

   Главен специалист общинска собственост

   (042) 614 682

   622

   j.d.krasteva@starazagora.bg

   Деница Динкова Господинова

   Старши специалист - общинска собственост

   (042) 614 679

   619

   d.gospodinova@starazagora.bg

   Красимира Цветанова Василиева

   Инкасатор, наеми

   (042) 630 878

   ул. Цар Иван Шишман № 83

  • Кольо Иванов Чергеланов

   Началник отдел

   (042) 627 493

   Централен пазар

   Антония Тодорова Нончева

   Домакин

   (042) 256 112

   Централен пазар

   Тянка Иванова Монева

   Касиер

   (042) 256 112

   Централен пазар

   Валентин Захариев Захариев

   Главен експерт, правно обслужване

   (042) 614 681

   621

   v.z.zahariev@starazagora.bg

  • Николай Тотков Стоев

   Началник отдел

   (042) 601 667

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   n.stoev@starazagora.bg

   Биляна Огнянова Димитрова

   Ландшафтен архитект

   (042) 638 883

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   Галина Петкова Радева

   Касиер, домакин

   (042) 601 667

   ул. Хаджи Димитър Асенов № 22

   Таня Иванова Средкова

   Младши специалист - икономист по труда

   (042) 614 820

   401

   t.sredkova@starazagora.bg

   Даниел Георгиев Симеонов

   Младши експерт - правно обслужване

   (042) 614 849

   519

   d.simeonov@starazagora.bg

  • Валя Георгиева Бързева

   Технически сътрудник - административно обслужване

   (042) 614 684

   721

   v.barzeva@starazagora.bg

   Мариана Евтимова Кертикова

   Технически сътрудник

   (042) 627 098

   бул. Руски № 27

   tic@starazagora.bg

  • Добрин Димитров Влайков

   Началник отдел

   (042) 614 611

   партер

   d.vlaikov@starazagora.bg

  • Румяна Димитрова Чергеланова

   Началник автогара

   (042) 620 708

   Автогара - Стара Загора

   Мариана Петрова Петрова

   Младши експерт - правно обслужване

   (042) 614 804

   304

   Диспечер транспортни средства

   (042) 605 349

   Автогара - Стара Загора

   Касиер

   (042) 681 797

   Автогара - Стара Загора

  • Николай Тодоров Марков

   Главен специалист - организатор спортни бази

   (042) 647 115

   Стадион Берое

   Антон Михайлов Георгиев

   Старши специалист организатор спортни бази

   (042) 602 837

   Спортна зала баскетбол

   Нейко Вътков Нейков

   Работник, поддържане на спортни съоръжения

   (042) 602 837

   Спортна зала баскетбол

   Христо Василев Димитров

   Старши специалист организатор спортни бази

   (042) 638 454

   Плувен басейн

  • Веселин Славов Василев

   Началник отдел

   (042) 620 235

   ул. Георги С. Раковски № 43

   v.vasilev@starazagora.bg

   Енчо Петков Нендов

   Главен специалист организатор охранителна дейност

   (042) 620 236

   ул. Георги С. Раковски № 43

   Пенка Илчева Илчева

   Технически сътрудник личен състав

   (042) 620 236

   ул. Георги С. Раковски № 43

   Николай Костадинов Кръстев

   Младши специалист - организатор охранителна дейност

   (042) 614 624

   партер тц

   Деница Христова Тодорова

   Старши специалист - охранителна дейност

   (042) 614 610

   партер изток

   d.todorova@starazagora.bg

  • Христо Стоянов Шишков

   Ръководител звено

   (042) 614 873

   713

   h.shishkov@starazagora.bg

   Валери Димитров Иванов

   Главен експерт, обществен ред и сигурност

   (042) 614 605

   705

   v.d.ivanov@starazagora.bg

   Диана Ценкова Иванова

   Старши експерт - правно обслужване

   (042) 614 873

   713

   diana.ivanova@starazagora.bg

   Цветелина Симеонова Мангърова

   Главен инспектор

   (042) 614 873

   713

   c.mangarova@starazagora.bg

   Николай Недялков Недялков

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   n.n.nedialkov@starazagora.bg

   Боян Владимиров Борисов

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Валентин Константинов Моновски

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Георги Ангелов Драганов

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Дончо Василев Дончев

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Петьо Георгиев Танев

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Слави Колев Колев

   Инспектор

   (042) 614 873

   713

   Жулиета Ленинова Гюрджийска

   Инспектор

   (042) 614 884

   715

   j.gurdjiska@starazagora.bg

   Валентин Ганчев Георгиев

   Главен експерт, защита на населението

   (042) 614 602

   802

   Иван Динев Вълев

   Главен експерт, защита на населението

   (042) 614 602

   802

   i.valev@starazagora.bg

  • Йордан Станев Киндалов

   Главен специалист-отговорник на гробищен парк

   (042) 681 056

   Гробищен парк

   Евгения Ненкова Генчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888

   партер изток

   e.gencheva@starazagora.bg

   Добросвета Колева Ганчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888

   партер изток

   d.gancheva@starazagora.bg

   Николина Жечева Калчева

   Старши специалист регистратор

   (042) 614 888

   партер изток

   n.kalcheva@starazagora.bg

  • Виталия Стоянова Колева

   Младши експерт

   (042) 614 811

   317

   v.koleva@starazagora.bg

   Милена Велчева Косева

   Архивист

   (042) 614 800

   217

  • Господин Генчев Динев

   Отговорник звено

   (042) 614 816

   316

   g.dinev@starazagora.bg

   Веска Господинова Василева

   Домакин

   (042) 614 816

   316

   v.vasileva@starazagora.bg

   Радка Димова Иванова

   Домакин

   (042) 614 610

   партер изток

   Николай Василев Бозев

   Технически изпълнител

   (042) 614 624

   партер тц

   Веселин Стоянов Деков

   Огняр - поддръжка

   (042) 614 617

   Атанаска Ганчева Петкова

   Технически сътрудник -копирна техника

   (042) 614 684

   721

Горещ телефон
за сигнали