Приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация

Образци
 
Правно основание
Закон за устройство на територията - чл. 175, ал. 2
 
Необходими документи:
- Заявление за приемане и удостоверяване предаването на екзекутивна документация
- Документ за собственост /копие/ - нотариален акт, договор за учредяване право на строеж
- Екзекутивна документация за действително извършени строително-монтажни работи
- Разрешение за строеж /копие/
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 
Срок за предоставяне на услугата - 7 дни
 
Такса
Таксата за удостоверяване с печат на внесена екзекутивна документация е 100.00 лв.
 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали