Одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж

Образци
 
Правно основание       
Закон за устройство на територията - чл. 154, ал. 6
 
Необходими документи
- Заявление за одобряване на инвестиционен проект и издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж
- Документ за собственост
- Удостоверения за наследници (при необходимост) - копие
- Разрешение за строеж /копие/, ако е издадено преди 31.01.2018 г.
- Инвестиционен проект по всички необходими части с приложена Оценка на съответствие на инвестиционния проект със съответните изисквания на строеж
- Нотариално заверени декларации - съгласие от заинтересованите лица по чл. 149 ал. 2 от ЗУТ
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд имот по реда на чл. 192 от ЗУТ, ако се налага
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд имот по реда на чл. 193 от ЗУТ, ако се налага
- Извадка от действащ план за застрояване
- Скица на поземлен имот, съгласувана с екслоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Документ за платени такси за одобряване на проект и издаване на заповед
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник
 
Срок за предоставяне на услугата
 • 14 дни  - при изготвена оценка като комплексен доклад, съставен от регистрирана фирма - консултант, несвързана с проектанта - за обекти от първа, втора и трета категория задължително, а за обекти от по-ниска категория - по желание на възложителя

 • 30 дни - при изготвена оценка от Общински експертен съвет по устройство на територията

.
Такси

1. Такса за съгласуване и одобряване на инвестиционен проект във фаза "технически или работен"
 • за строежи от основното или допълващото застрояване - нови строежи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 2.00 лв./кв.м. - разгъната застроена площ (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
- за стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за строежи от основното или допълващото застрояване - за преустройства:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища - 1.20 лв./кв.м. - (РЗП), но не по-малко от 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища - 0.50 лв./кв.м. - РЗП, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за ограда по една имотна граница - 10.00 лв.
 • за проводи и линейни обекти - 1.00 лв./м., но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.
 • за газифициране на обекти - 100.00 лв.
 • за съоръжения на техническата инфраструктура (резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел. табла, газорегулаторни - замерни устройства и др.) - 100.00 лв.
 • за благоустрояване - 1.00 лв./кв.м., но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.
 • във фаза "идеен" - 50 % от таксите по точки от 1 до 7.
2. Такса за издаване на заповед за допълване на издадено разрешение за строеж
 • за вътрешно преустройство по време на строителство:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв. /кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв. кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
 • за всички останали случаи:
- за гр. Стара Загора, с. Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 100.00 лв.
- за всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 50.00 лв.
 
Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
 
Заповед за допълване на издадено разрешение за строеж се издава от отдел "Устройство на територията" и се подписва от главния архитект.
 
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали