Извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Образци
Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ

Правно основание
Закон за устройство на територията - чл. 142, ал. 6, т. 1 от ЗУТ

Необходими документи
- Заявление за извършване на оценка за съответствие на инвестиционен проект със съществените изисквания към строежите с приемане от ОбЕСУТ
- Документи за собственост, а за сгради на жилищностроителни кооперации - и влязло в сила решение на общото събрание за приемане на проекта
- Договор с нотариална заверка на подписите за преминаване през чужд поземлен имот по реда на чл.192 ЗУТ, ако се налага
- Договор с нотариална заверка на подписите за прокарване на отклонения от общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужд поземлен имот по реда на чл.193 ЗУТ, ако се налага
- Три копия от инвестиционния проект по всички необходими части
- Извадка от действащ План за застрояване
- Виза за проектиране в случаите, когато е задължителна
- Скица на поземления имот, съгласувана с експлоатационните предприятия, поддържащи инженерната инфраструктура /оригинал/
- Разрешително за изграждане на водовземно съоръжение за подземни води и/или разрешително за водовземане, и/или разрешително за заустване на отпадъчни води, издадени по реда и в случаите, предвидени в Закона за водите
- Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура
- Становище на министъра на околната среда и водите за строеж на обекти, за изграждането на които е необходимо разрешително по чл. 104, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда;
- Становище на Министерството на културата за недвижими културни ценности и за строежи в техните граници и охранителните им зони.
- Други документи по специални закони.
- Документ за платена такса
- Изрично пълномощно - в случаите, когато искането се подава от пълномощник

Срок за предоставяне на услугата - 30 дни

Такса
Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза „технически или работен" е:
1. за строежи от основното и допълващото застрояване - нови строежи:
  • За гр.Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 2.00 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
  • За селата Богомилово, Малка Верея, Борилово, Пряпорец, Змейово, Ново село, Сулица и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
  • За всички останали села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. - РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
  • За стопански сгради по чл. 44 от ЗУТ, както и за оранжерии с площ над 200 кв.м. – 0.50 лв. /кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 5 000.00 лв.
2. за строежи от основното и допълващото застрояване - преустройства:
  • За гр. Стара Загора, с.Старозагорски минерални бани и прилежащите им землища – 1.20 лв./кв.м. – РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 100.00 лв.
  • За всички села на територията на Община Стара Загора и прилежащите им землища – 0.50 лв./кв.м. за РЗП /разгъната застроена площ/, но не по-малко от 50.00 лв.
3. за ограда по една имотна граница – 10.00 лв.
4. за проводи и линейни обекти – 1.00 лв./м, но не по-малко от 50.00 лв. и не повече от 300.00 лв.
5. за газифициране на обекти – 100.00 лв.
6. за съоръжениe на техническата инфраструктура /резервоари, телекомуникационни съоръжения, ел.табла, газорегулаторни – замерни устройства и др./ - 100.00 лв.
7. за благоустрояване – 1.00 лв./кв.м, но не по-малко от 100.00 лв. и не повече от 500.00 лв.

Таксата за извършване на оценка за съответствие със съществените изисквания към строежите на инвестиционен проект във фаза "идеен" – 50% от таксите.

Банкова сметка
УниКредит Булбанк АД – клон Стара Загора
BIC код: UNCR BGSF
Банкова сметка –BG62 UNCR 7000 8422 2363 84
Код за вид плащане: 44 80 01
 
Подаване на гише
Услугата може да бъде заявена на Работни места № 7, 8 и 9 в Центъра за услуги и информация, в сградата на Община Стара Загора, бул."Цар Симеон Велики" № 107 - партерен етаж.
Работно време: 08:30-17:30 ч.(без прекъсване); всеки четвъртък до 19:30 ч.
Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали