Списък на заявленията в дирекция "Общинска собственост и стопанска политика" по направления

I. Направление „Регистрация на общинската собственост“


1. Заявление за издаване на удостоверение относно собствеността на имот

2. Заявление за издаване на заверено копие от документ относно общинска собственост

3. Заявление за издаване на удостоверение за реституционни претенции върху имот

 

II. Направление „Разпореждане с общинската собственост“


1. Заявление за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора при влязъл в сила ПУП-ПР/за юридическо лице/

2. Заявление за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора при влязъл в сила ПУП-ПР/за физическо лице/

3. Заявление за сключване на предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора, преди влязъл в сила ПУП – ПР

4. Заявление за закупуване на имот – частна общинска собственост от собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

5. Заявление за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост с Община Стара Загора чрез закупуване на общинската част от имота

6. Заявление за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост с Община Стара Загора чрез замяна

7. Заявление за закупуване на имот – частна общинска собственост чрез търг

8. Заявление за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот

 

III. Направление „Земеделие“


1. Заявление за участие в търг за отдаване под наем на земеделска земя - общинска собственост

2. Заявление за промяна в обстоятелствата по сключен договор за наем на земеделски земи – пасища и ливади, публична общинска собственост

3. Заявление за учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот – публична или частна общинска собственост

4. Заявление за прекратяване на договор за наем/аренда на земеделска земя

5. Заявление по чл. 37в, ал. 7 от ЗСПЗЗ

 

IV. Направление „Категоризация на заведения и места за настаняване и удължено работно време“


1. Заявление - декларация за категоризиране на място за настаняване

2. Заявление - декларация за регистриране за упражняване на дейност хотелиерство в стая за гости или апартамент за гости 

3. Заявление - декларация за категоризиране на заведение за хранене и развлечения

4. Заявление за промяна обстоятелствата на туристически обект- място за настаняване

5. Заявление за промяна обстоятелствата на туристически обект - заведение за хранене и развлечения

6. Заявление за прекратяване на категоризация на основание чл. 137, ал. 1, т. 2, 3, 5, 6, 7 и 8 от Закона за туризма

7. Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на търговските обекти

8. Заявление за издаване на разрешение за удължено работно време след 23:00 часа на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

 

V. Направление „Жилищен фонд“


1. Заявление за включване в картотеката на нуждаещите се от жилище граждани на основание чл. 8, ал. 1 от НРУУРОЖИТОС

2. Заявление за закупуване на общинско жилище

3. Заявление за удължаване наемното правоотношение на общински жилищен имот

4. Заявление за прекратяване договор за наем на общинско жилище

 

VI. Направление „Отдаване под наем на общински имоти“


1. Заявление за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост чрез търг

2. Заявление за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост за извършване на извънболнична медицинска/стоматологична помощ

3. Заявление за прекратяване на договор за наем

 

VII. Направление „Поставяне на Рекламно информационни елементи“


1. Заявление за поставяне на РИЕ - надписи и табели по фасади, информационно-указателни табели (с или без ел.осветление)

2. Заявление за поставяне на РИE - билбордове тип "пиза", тип "колона" и тип "сити лайт", тотеми и арки, конструкция върху покрив, табели на терен (с или без ел.осветление)

3. Заявление за поставяне на РИЕ - преместваеми РИЕ по типов проект

4. Заявление за поставяне на РИЕ - рекламни материали с временен характер

 

VIII. Направление „Общински пазари“


1. Заявление за участие в търг/жребий за отдаване под наем на търговска маса разположена на територията на общински пазари в гр.Стара Загора

2. Предизвестие за едностранно прекратяване на договор за отдаване под наем на търговска маса, разположена на общински пазар в гр.Стара Загора

3. Заявление за продължаване на договор за наем на търговска маса разположена на територията на общински пазар в гр.Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали