Списък на заявленията в дирекция "Общинска собственост и стопанска политика" по направления

I. Направление „Регистрация на общинската собственост“


1. Издаване на удостоверения относно собственост на имот

2. Издаване на заверено копие на документи издадени от Община Стара Загора

3. Издаване на удостоверение за реституционни претенции върху имот

 

II. Направление „Разпореждане с общинската собственост“


1. Заявление за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора при влязъл в сила ПУП-ПР/за юридическо лице/

2. Заявление за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора при влязъл в сила ПУП-ПР/за физическо лице/

3. Заявление за сключване на предварителен договор за безвъзмездно прехвърляне право на собственост в полза на Община Стара Загора, преди влязъл в сила ПУП – ПР

4. Заявление за закупуване на имот – частна общинска собственост от собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

5. Заявление за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост с Община Стара Загора чрез закупуване на общинската част от имота

6. Заявление за уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост с Община Стара Загора чрез замяна

7. Заявление за закупуване на имот – частна общинска собственост чрез търг

8. Заявление за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху общински имот

 

III. Направление „Земеделие“


1. Заявление по чл.8, ал.1 от Закона за пчеларството

2. Заявление за участие в търг за отдаване под наем на земеделска земя - общинска собственост

3. Заявление за промяна в обстоятелствата по сключен договор за наем на земеделски земи – пасища и ливади, публична общинска собственост

4. Заявление за учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот – публична или частна общинска собственост

5. Заявление за прекратяване на договор за наем/аренда на земеделска земя

6. Заявление по чл.37в, ал.7 от ЗСПЗЗ

 

IV. Направление „Категоризация на заведения и места за настаняване и удължено работно време“


1. Категоризиране на туристически обект – място за настаняване

2. Категоризиране на туристически обект – заведение за хранене и развлечения

3. Промяна на обстоятелствата на туристически обект – място за настаняване

4. Промяна на обстоятелствата на туристически обект – заведения за хранене и развлечение

5. Прекратяване на категоризация

6. Издаване на разрешение за удължено работно време след 23.00 ч. на търговските обекти

7. Издаване на разрешение за удължено работно време след 23.00 ч. на заведения за хранене и развлечение и зали за хазартни игри

 

V. Направление „Жилищен фонд“


1. Заявление за включване в картотека на нуждаещи се от жилища граждани

2. Заявление за закупуване на общинско жилище

3. Заявление за удължаване наемното правоотношение на общински жилищен имот

4. Заявление за прекратяване договор за наем на общинско жилище

 

VI. Направление „Отдаване под наем на общински имоти“


1. Заявление за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост чрез търг

2. Заявление за отдаване под наем на нежилищен имот общинска собственост за извършване на извънболнична медицинска/стоматологична помощ

3. Заявление за прекратяване на договор за наем

 

VII. Направление „Поставяне на Рекламно информационни елементи“


1. Заявление за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - надписи и табели по фасади, ИУТ

2. Заявление за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - билбордове тип "пиза", тип "колона" и тип "сити лайт", тотеми и арки по фасади, конструкция върху покрив, табели на терен (с или без ел.осветление)

3. Заявление за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - преместваеми РИЕ по типов проект

4. Заявление за поставяне на рекламно-информационни елементи /РИЕ/ - рекламни материали с временен характер

 

VIII. Направление „Общински пазари“


1. Заявление за участие в търг/жребий за отдаване под наем на търговска маса разположена на територията на общински пазари в гр.Стара Загора

2. Предизвестие за едностранно прекратяване на договор за отдаване под наем на търговска маса, разположена на общински пазар в гр.Стара Загора

3. Заявление за продължаване на договор за наем на търговска маса разположена на територията на общински пазар в гр.Стара Загора

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали