Секретар на Община Стара Загора

Николай Стефанов Диков

Стая 211
Телефон (042) 614 660, 600 767
Електронна поща  [email protected] 

 

 

Секретарят на общината организира и отговаря за:

 1. дейността на общинската администрация, условията на работа на служителите и информационно-техническото обезпечаване на дейността им;
 2. деловодното обслужване, документооборота и общинския архив;
 3. дейността на звената по гражданска регистрация и административно обслужване и останалите звена от общинската администрация, съгласно действащата структура, на подчиненост към него;
 4. разгласяването и обнародването на актовете на общинския съвет и на кмета на общината;
 5. работата с молбите, жалбите, сигналите и предложенията на гражданите и юридическите лица;
 6. поддържането в актуално състояние на избирателните списъци в общината, организационно-техническата подготовка и произвеждането на изборите и местните референдуми;
 7. утвърждава Вътрешните правила за реда и организацията на административното обслужване на физическите и юридическите лица;
 8. организира оценяването на изпълнението на служителите в общинската администрация;
 9. утвърждава длъжностните характеристики на служителите в общинската администрация;
 10. организира и контролира изпълнението на задачите и действията, свързани с прилагането на Административно процесуалния кодекс, Наредбата за административното обслужване, Закона за администрацията, Закона за държавния служител, Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове, свързани с тяхното приложение;
 11. подпомага дейността на кметовете на кметства и кметските наместници в частта за административното, информационното и електронно обслужване;
 12. отговаря за финансовото и стопанското обслужване на кметствата и останалите населени места;
 13. отговаря за опазване на обществения ред и управление при кризи;
 14. организира обмен на опит и внедряването на добри практики в работата на администрацията;
 15. изпълнява и други дейности, определени от нормативни актове.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали