Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

Размер на шрифта: A A A
Покана за публично обсъждане на намеренията за поемане на дългосрочен дълг от Община Стара Загора през 2020 година

На основание чл. 15, ал. 1 от Закона за общинския дълг  Община Стара Загора организира публично обсъждане за поемане на дългосрочен дълг от  Обединение „ Фонд за устойчиви градове“, от „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“. Кметът на Община Стара Загора Живко Тодоров кани всички жители на общината, представители на бизнеса, неправителствени организации и цялата старозагорска общественост да участват в публичното обсъждане на намерението на общината за поемане на дългосрочен дълг.

Публичното  обсъждане ще се проведе на 28 септември (понеделник) от 17.30 часа, в зала „П. Р. Славейков“  на Община Стара Загора.

 1. Предназначение на дълга  -  за изпълнение на инвестиционни проекти както следва:

 

 1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“;
 2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“;
 3. „Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“;
 1. „Обединение „ Фонд за устойчиви градове“

 

 1. Максимален размер на дълга  - 6 950 000 (шест милиона и деветстотин и петдесет хиляди   ) лева в т. ч. за :
 1. „Обновяване на Летен театър в парк „Митрополит Методий Кусев“, град Стара Загора“ на стойност  до 2 950 000 лева;
 2. „Реконструкция и обновяване на Драматичен театър „Гео Милев“, град Стара Загора“ на стойност до  4 000 000 лева;
 1. Валута на дълга   -  български лева;
 2. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
 3. Срок за погасяване - до 180 месеца;
 4. Източници за погасяване на главницата - от собствени бюджетни средства;
 5. Максимален годишен лихвен процент - осреднена лихва за целия кредит до 1 % на годишна база;
 6. Такса  за управление на кредит  -  до 0,5% годишно;
 7. Такса за предсрочно погасяване:
 • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със собствени средства до  1.5 % върху остатъчния размер на кредита;
 • при предсрочно погасяване до месец декември 2023 година със средства различни от собствените   до 5 % върху остатъчния размер на кредита;
 1. Такса ангажимент - до 0,5% годишно;

10. Други такси, наказателни лихви, неустойки и разноски - без други такси и комисиони;   

11. Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси.

 

 1. „ФОНД ФЛАГ“ ЕАД и „Българска инвестиционна и координационна платформа за градско развитие“
 1. Максимален размер на дълга - 6 500 000 (шест милиона и петстотин хиляди ) лева, за Проект „ Ремонт и въвеждане на мерки енергийна ефективност в СУ „Христо Ботев“ и СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ в т.  ч. за:
 1. СУ „Васил Левски“, град Стара Загора“ на стойност до 3 000 000 лева;
 2. „СУ „Христо Ботев“, град Стара Загора“ на стойност до 3 500 000 лева;
 1. Валута на дълга - български лева;
 2. Вид на дълга - дългосрочен дълг за изпълнение на инвестиционни проекти;
 3. Срок за погасяване – до 180 месеца;
 4. Източници за погасяване на главницата – от собствени бюджетни средства;
 5. Максимален годишен лихвен процент –  плаващ лихвен процент, формиран от сбора на 6 месечен Euribor плюс надбавка  от до 3 % на годишна база;
 1. Такса за предсрочно погасяване – няма
 2. Такса ангажимент - до 1% годишно;
 3. .Начин на обезпечение на кредита - учредяване на особен залог по реда на ЗОЗ върху настоящи и бъдещи вземания на община Стара Загора на парични средства (собствени приходи) на Общината по чл. 45, ал. 1, т. 1, букви от „а“ до „ж“ от Закон за публичните финанси и бюджетните взаимоотношения на община Стара Загора по чл. 52, ал. 1, т. 1, букви „а“ и „б“ от Закона за публичните финанси, включително и тези,  постъпващи по банкова сметка, вземанията за наличностите по която, настоящи и бъдещи, също са обект на особен залог от Закона за публичните финанси;

            Писмени предложения и становища ще се приемат в деловодството на Община Стара Загора и на електронен адрес  [email protected].

 

 

Начална дата: понеделник, 28 септември 2020

Крайна дата: понеделник, 28 септември 2020

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали