Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №281 от 28.04.2016г. 228.73 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение №282 от 28.04.2016г. 221.7 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – второ четене

Решение №283 от 28.04.2016г. 136.99 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора на второ четене

Решение №284 от 28.04.2016г. 138.15 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение №285 от 28.04.2016г. 133.19 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение №286 от 28.04.2016г. 180.73 KB относно:Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – второ четене

Решение №287 от 28.04.2016г. 129.39 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене

Решение №288 от 28.04.2016г. 231.65 KB относно:Промяна на основните месечни заплати на кметовете на кметства, съобразно числеността на населението по настоящ адрес, в сила от 01.05.2016 г.

Решение № 289 от 28.04.2016г. 132.14 KB относно:Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване на електромобили за нуждите на Общинска администрация Стара Загора.

Решение №290 от 28.04.2016г. 234.72 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Българо-френското дружество - Алианс Франсез – Стара Загора

Решение №291 от 28.04.2016г. 142.81 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Решение №292 от 28.04.2016г. 144.37 KB относно:Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като Партньор на I ОУ „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА по проект „ДА ТВОРИМ И УЧИМ ЗАЕДНО“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Решение №293 от 28.04.2016г. 145.66 KB относно:Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА“ ГР. СОФИЯ по проект “Общият език и спортът обединяват и сприятеляват“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Решение №294 от 28.04.2016г. 136.57 KB относно:Създаване на временна комисия за проверка на резултатите от прилагането на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31 март 2016 г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №295 от 28.04.2016г. 304.18 KB относно:Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2015 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда“; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора”; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“ и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на Община Стара Загора“

Приложение 1 към Решение № 295 211.5 KB,

 Приложение 2 към Решение № 295 266.65 KB

 Решение №296 от 28.04.2016г. 220.18 KB относно:Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2015 година.

Приложение 1 към Решение № 296 531.43 KB


Решение №297 от 28.04.2016г. 129.54 KB относно:Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2015 година

Приложение 1 към Решение № 297 343.65 KB


Решение №298 от 28.04.2016г. 145.34 KB относно:Съгласуване на годишен план за 2016 година и Стратегически план за периода 2016-2018 години на Звено „Вътрешен одит” при Община Стара Загора

Приложение 1 към Решение № 298 540.15 KB,

 Приложение 2 към Решение № 298 541.97 KB


Решение №299 от 28.04.2016г. 132.97 KB относно:Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 253 по протокол № 8, от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31 март 2016г.

Решение №300 от 28.04.2016г. 138.9 KB относно:Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 270 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.03.2016г за даване предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

Решение №301 от 28.04.2016г. 147.1 KB относно:Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 18 май 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

Решение №302 от 28.04.2о16г. 136.53 KB относно:Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 25.05.2016г., при липса на кворум 10.06.2016г.

Решение №303 от 28.04.2016г. 135.62 KB относно:Изваждане на активи от капитала на общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД

Решение №304 от 28.04.2016г. 134.75 KB относно:Именуване на улици на територията на село Казанка

Решение №305 от 28.04.2016г. 152.02 KB относно:Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение №306 от 28.04.2016г. 134.4 KB относно:Разкриване на „Център за временно настаняване“ като делегирана държавна дейност

Решение №307 от 28.04.2016г. 135.91 KB относно:Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000396-пасище мера, публична общинска собственост за поземлени имоти № 037037 и № 037041, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово по заявление вх. № 10-01-1995/01.04.2016г.

Решение №308 от 28.04.2016г. 137.03 KB относно:Съгласие за ограничаване правото на ползване на имоти, общинска собственост, във връзка с обособяване на санитарно – охранителна зона около водоизточник, предназначен за питейно – битово водоснабдяване на КФ „Дерони“

Решение №309 от 28.04.2016г. 138.53 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV295,296 в кв. 7 по ПУП на село Змейово, община и област Стара Загора

Решение №310 от 28.04.2016г. 137.95 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ96 в кв. 21 по ПУП на село Люляк, община и област Стара Загора

Решение №311 от 28.04.2016г. 138.01 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І242 в кв. 15 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение №312 от 28.04.2016г. 137.98 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ430 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение №313 от 28.04.2016г. 139.73 KB относно:Продажба на имот с идентификатор 68850.523.5713 по КККР на гр. Стара Загора, кв. 12 “Индустриален“

Решение №314 от 28.04.2016г. 136.1 KB относно:Продажба на сгради, построени върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора

Решение №315 от 28.04.2016г. 140.68 KB относно:Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-521, кв. 36 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №316 от 28.04.2016г. 140.19 KB относно:Продажба на УПИ ХІVодо, кв.440 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №317 от 28.04.2016г. 142.95 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 000193, 000742, 023007, 029003, 032039 и 034012, находящи се в землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора

Решение №318 от 28.04.2016г. 139.09 KB относно:Продажба на имоти с №№ 019004; 050021; 062012; 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Ракитница, община Стара Загора

Решение №319 от 28.04.2016г. 139.81 KB относно:Продажба на имоти с №№ 013013; 028016; 028050; 049023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора

Решение №320 от 28.04.2016г. 140.52 KB относно:Продажба на имоти с №№ 137002, 143001, 153015, 155002, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение №321 от 28.04.2016г. 150.07 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Решение №322 от 28.04.2016г. 138.95 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000023; 000045; 019004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора

Решение №323 от 28.04.2016г. 132.08 KB относно:Експониране на гробни съоръжения от Източния некропол на Августа Траяна

Решение №324 от 28.04.2016г. 141.42 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ № 70202.171.272 и 70202.171.269, местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-95/ 05.04.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 през ПИ № 70202.63.168 – „пасище“, ПИ №№ 70202.63.76, 70202.53.59 – „ведомствен път“, ПИ № 70202.64.174 - „друг вид поземлен имот“, землище с. Сулица, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост - Заявление № 10-01-2058 05.04.2016 г.

Решение №325 от 28.04.2016г. 135.78 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.62 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 15.03.2016 год.

Решение №326 от 28.04.2016г. 137.46 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000629 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 29.02.2016 год.

Решение №327 от 28.04.2016г. 136.75 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-75 от 15.03.2016 год.

Решение №328 от 28.04.2016г. 136.45 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.200.14 от КККР на местност „Сирейкова нива“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-84 от 22.03.2016 г.

Решение №329 от 28.04.2016г. 136.45 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090021 от КВС на местн. „Ала баир“, землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-89/ 29.03.2016 г.

Решение №330 от 28.04.2016г. 136.4 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106008 по КВС на местност “Под медвен“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 09.03.2016 г.

Решение №331 от 28.04.2016г. 138.75 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I-396, кв. 1 и План за застрояване за новообразуваните УПИ XVII-667 и УПИ XVIII-668, кв. 1 по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-83 от 22.03.2016 год.

Решение №332 от 28.04.2016г. 136.96 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.540 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-106 от 11.04.2016 г.

Решение №333 от 28.04.2016г. 136.96 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.541 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-105 от 11.04.2016 г.

Решение №334 от 28.04.2016г. 137.18 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.138.8 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 08.04.2016 г.

Решение №335 от 28.04.2016г. 136.18 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257012 по КВС на местност „Аръшов трап“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 07.04.2016 год.

Решение №336 от 28.04.2016г. 136.3 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.10 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-99 от 06.04.2016 г.

Решение №337 от 28.04.2016г. 135.87 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.67 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-92 от 05.04.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали