Решения от Протокол № 9 от 28.04.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №281 от 28.04.2016г. 228.73 KB относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета на Община Стара Загора за 2015 година

Решение №282 от 28.04.2016г. 221.7 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – второ четене

Решение №283 от 28.04.2016г. 136.99 KB относно: Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора на второ четене

Решение №284 от 28.04.2016г. 138.15 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение №285 от 28.04.2016г. 133.19 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора на второ четене.

Решение №286 от 28.04.2016г. 180.73 KB относно:Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – второ четене

Решение №287 от 28.04.2016г. 129.39 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора – първо четене

Решение №288 от 28.04.2016г. 231.65 KB относно:Промяна на основните месечни заплати на кметовете на кметства, съобразно числеността на населението по настоящ адрес, в сила от 01.05.2016 г.

Решение № 289 от 28.04.2016г. 132.14 KB относно:Кандидатстване по Инвестиционна програма за климата /ИПК/ и закупуване на електромобили за нуждите на Общинска администрация Стара Загора.

Решение №290 от 28.04.2016г. 234.72 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост, на Българо-френското дружество - Алианс Франсез – Стара Загора

Решение №291 от 28.04.2016г. 142.81 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „АГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ - СТАРА ЗАГОРА” – гр. Стара Загора

Решение №292 от 28.04.2016г. 144.37 KB относно:Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като Партньор на I ОУ „ГЕОРГИ БАКАЛОВ“ ГР. СТАРА ЗАГОРА по проект „ДА ТВОРИМ И УЧИМ ЗАЕДНО“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Решение №293 от 28.04.2016г. 145.66 KB относно:Даване на съгласие Община Стара Загора да участва като ПАРТНЬОР на СДРУЖЕНИЕ „БЪЛГАРСКА ФЕДЕРАЦИЯ ПО ММА“ ГР. СОФИЯ по проект “Общият език и спортът обединяват и сприятеляват“ към Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване Инвестиционен приоритет: № 9ii Социално – икономическа интеграция на маргинализирани общности, като ромите. Специфична цел 1 към ИП 9ii: „Повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализираните общности, включително роми“, процедура за подбор на проекти BG05M20P001–3.2015-002 „ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ЕТНИЧЕСКИТЕ МАЛЦИНСТВА И/ИЛИ ТЪРСЕЩИ ИЛИ ПОЛУЧИЛИ МЕЖДУНАРОДНА ЗАКРИЛА“

Решение №294 от 28.04.2016г. 136.57 KB относно:Създаване на временна комисия за проверка на резултатите от прилагането на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с Решение № 220 от 31 март 2016 г. на Общински съвет Стара Загора.

Решение №295 от 28.04.2016г. 304.18 KB относно:Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2015 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Програма за опазване на околната среда“; „Актуализирана програма за намаляване на нивата на замърсителите в атмосферния въздух и достигане на установените норми за вредни вещества в района на Стара Загора”; „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“ и „Програма за намаляване на нивата на азотен диоксид и достигане на установените норми в района на Община Стара Загора“

Приложение 1 към Решение № 295 211.5 KB,

 Приложение 2 към Решение № 295 266.65 KB

 Решение №296 от 28.04.2016г. 220.18 KB относно:Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към община Стара Загора за 2015 година.

Приложение 1 към Решение № 296 531.43 KB


Решение №297 от 28.04.2016г. 129.54 KB относно:Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2015 година

Приложение 1 към Решение № 297 343.65 KB


Решение №298 от 28.04.2016г. 145.34 KB относно:Съгласуване на годишен план за 2016 година и Стратегически план за периода 2016-2018 години на Звено „Вътрешен одит” при Община Стара Загора

Приложение 1 към Решение № 298 540.15 KB,

 Приложение 2 към Решение № 298 541.97 KB


Решение №299 от 28.04.2016г. 132.97 KB относно:Поправка на очевидна фактическа грешка, допусната в решение № 253 по протокол № 8, от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31 март 2016г.

Решение №300 от 28.04.2016г. 138.9 KB относно:Вземане на решение за поправка на очевидна фактическа грешка в решение № 270 по протокол № 8 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 31.03.2016г за даване предварително съгласие за изработването на Подробен устройствен план – Промяна на План за регулация

Решение №301 от 28.04.2016г. 147.1 KB относно:Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, свикано за 18 май 2016 г. и определяне на становището на община Стара Загора по проекто-решенията по дневния ред.

Решение №302 от 28.04.2о16г. 136.53 KB относно:Писмено упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за гласуване по точките от дневния ред на Общо събрание на акционерите на „Борса – Стара Загора“ АД, насрочено на 25.05.2016г., при липса на кворум 10.06.2016г.

Решение №303 от 28.04.2016г. 135.62 KB относно:Изваждане на активи от капитала на общинското търговско дружество «Обредни дейности» ЕООД

Решение №304 от 28.04.2016г. 134.75 KB относно:Именуване на улици на територията на село Казанка

Решение №305 от 28.04.2016г. 152.02 KB относно:Именуване на улици на територията на Община Стара Загора

Решение №306 от 28.04.2016г. 134.4 KB относно:Разкриване на „Център за временно настаняване“ като делегирана държавна дейност

Решение №307 от 28.04.2016г. 135.91 KB относно:Предварително съгласие за учредяване право на преминаване през поземлен имот № 000396-пасище мера, публична общинска собственост за поземлени имоти № 037037 и № 037041, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово по заявление вх. № 10-01-1995/01.04.2016г.

Решение №308 от 28.04.2016г. 137.03 KB относно:Съгласие за ограничаване правото на ползване на имоти, общинска собственост, във връзка с обособяване на санитарно – охранителна зона около водоизточник, предназначен за питейно – битово водоснабдяване на КФ „Дерони“

Решение №309 от 28.04.2016г. 138.53 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV295,296 в кв. 7 по ПУП на село Змейово, община и област Стара Загора

Решение №310 от 28.04.2016г. 137.95 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ96 в кв. 21 по ПУП на село Люляк, община и област Стара Загора

Решение №311 от 28.04.2016г. 138.01 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І242 в кв. 15 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

Решение №312 от 28.04.2016г. 137.98 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ430 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение №313 от 28.04.2016г. 139.73 KB относно:Продажба на имот с идентификатор 68850.523.5713 по КККР на гр. Стара Загора, кв. 12 “Индустриален“

Решение №314 от 28.04.2016г. 136.1 KB относно:Продажба на сгради, построени върху имот с отстъпено право на строеж от Община Стара Загора

Решение №315 от 28.04.2016г. 140.68 KB относно:Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІ-521, кв. 36 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №316 от 28.04.2016г. 140.19 KB относно:Продажба на УПИ ХІVодо, кв.440 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №317 от 28.04.2016г. 142.95 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 000193, 000742, 023007, 029003, 032039 и 034012, находящи се в землището на с. Самуилово, общ. Стара Загора

Решение №318 от 28.04.2016г. 139.09 KB относно:Продажба на имоти с №№ 019004; 050021; 062012; 088001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Ракитница, община Стара Загора

Решение №319 от 28.04.2016г. 139.81 KB относно:Продажба на имоти с №№ 013013; 028016; 028050; 049023 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, община Стара Загора

Решение №320 от 28.04.2016г. 140.52 KB относно:Продажба на имоти с №№ 137002, 143001, 153015, 155002, 181001 и 190001 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение №321 от 28.04.2016г. 150.07 KB относно:Продажба на урегулирани поземлени имоти в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

Решение №322 от 28.04.2016г. 138.95 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000023; 000045; 019004 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора

Решение №323 от 28.04.2016г. 132.08 KB относно:Експониране на гробни съоръжения от Източния некропол на Августа Траяна

Решение №324 от 28.04.2016г. 141.42 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 и Ел схеми за ПИ № 70202.171.272 и 70202.171.269, местност “Керезлика“, землище с. Сулица, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-95/ 05.04.2016 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 70202.171.275, 70202.171.272 и 70202.171.269 през ПИ № 70202.63.168 – „пасище“, ПИ №№ 70202.63.76, 70202.53.59 – „ведомствен път“, ПИ № 70202.64.174 - „друг вид поземлен имот“, землище с. Сулица, общ. Ст.Загора – публична, общинска собственост - Заявление № 10-01-2058 05.04.2016 г.

Решение №325 от 28.04.2016г. 135.78 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.62 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-74 от 15.03.2016 год.

Решение №326 от 28.04.2016г. 137.46 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен № 000629 по КВС на землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-57 от 29.02.2016 год.

Решение №327 от 28.04.2016г. 136.75 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.199.7 по КККР на местност “Дечев кладенец“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-75 от 15.03.2016 год.

Решение №328 от 28.04.2016г. 136.45 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.200.14 от КККР на местност „Сирейкова нива“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-84 от 22.03.2016 г.

Решение №329 от 28.04.2016г. 136.45 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090021 от КВС на местн. „Ала баир“, землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-89/ 29.03.2016 г.

Решение №330 от 28.04.2016г. 136.4 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 106008 по КВС на местност “Под медвен“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-68 от 09.03.2016 г.

Решение №331 от 28.04.2016г. 138.75 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I-396, кв. 1 и План за застрояване за новообразуваните УПИ XVII-667 и УПИ XVIII-668, кв. 1 по план-извадка от проекта за ПУП – ПРЗ за с. Старозагорски бани, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 19-06-83 от 22.03.2016 год.

Решение №332 от 28.04.2016г. 136.96 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.540 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-106 от 11.04.2016 г.

Решение №333 от 28.04.2016г. 136.96 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 70202.170.541 от КККР на местност „Лозята“, землище с. Сулица, Община Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-105 от 11.04.2016 г.

Решение №334 от 28.04.2016г. 137.18 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.138.8 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-101 от 08.04.2016 г.

Решение №335 от 28.04.2016г. 136.18 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 257012 по КВС на местност „Аръшов трап“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-100 от 07.04.2016 год.

Решение №336 от 28.04.2016г. 136.3 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.181.10 от КККР на местност „Герена“, землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-99 от 06.04.2016 г.

Решение №337 от 28.04.2016г. 135.87 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.67 по ПНИ на местност „Лозята“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-92 от 05.04.2016 год.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали