Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №214 от 31.03.2016г. 227.78 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене.

Решение №215 от 31.03.2016г. 231.49 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора– първо четене

Решение №216 от 31.03.2016г. 226.4 KB относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – първо четене

Решение №217 от 31.03.2016г. 475.95 KB относно:Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – първо четене

Решение №218 от 31.03.2016г. 211.58 KB относно:Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №219 от 31.03.2016г. 131.6 KB относно:Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора– първо четене

Решение № 220 от 31.03.2016г. 415.73 KB относно:Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - второ четене.

Решение №221 от 31.03.2016г. 259.47 KB относно:Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора

Решение №222 от 31.03.2016г. 136.84 KB относно:Изменение на решение №1699 от 26март 2015 за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

Решение №223 от 31.03.2016г. 221.23 KB относно:Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 - 2019 година

Приложение 1 към Решение № 223 1.1 MB

Решение №224 от 31.03.2016г. 272.86 KB относно:Преобразуване на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов“ гр. Стара Загора

Решение №225 от 31.03.2016г. 130.18 KB относно:Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2016 -2019год.

Приложение към Решение № 225 1.25 MB

Решение №226 от 31.03.2016г. 211.21 KB относно:Приемане на План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2016-2020г.)

Приложение 1 към Решение № 226  380.78 KBПриложение 2 към Решение № 226  687.13 KB

 Решение № 227 от 31.03.2016г. 208.46 KB относно:Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2015 г. и Общински годишен план за младежта 2016 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.

Приложение 1 към Решение № 227 623.02 KB,  Приложение 2 към Решение № 227 261.21 KBПриложение 3 към Решение № 227 616.71 KB,   Приложение 4 към Решение № 227 350.05 KB

 Решение №228 от 31.03.2016г. 218.22 KB относно:Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2016 година

 Приложение 1 към Решение № 228 231.48 KB

 Решение №229 от 31.03.2016г. 223 KB относно:Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2016 година

   Приложение 1 към Решение №229  176.53 KB

Решение №230 от 31.03.2016г. 205.83 KB относно:Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

Приложение 1 към Решение № 230 542.98 KB

Решение №231 от 31.03.2016г. 223.67 KB относно:Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Решение №232 от 31.03.2016г. 135.04 KB относно:Даване съгласие на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД за бракуване на МПС

Решение №233 от 31.03.2016г. 207.3 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия ( по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДЕНЕВ - наследник на починалия НЕДЕЛЧО ГОШЕВ ДЕНЕВ

Решение №234 от 31.03.2016г. 207.16 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на Снежана Тодорова Маринова с постоянен адрес: град Стара Загора

Решение №235 от 31.03.2016г. 143.22 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

Решение №236 от 31.03.2016г. 211.42 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – на Българо – френското дружество – Алианс Франсез – Стара Загора

Решение №237 от 31.03.2016г. 150.51 KB относно:Придобиване на имоти, държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора

Решение №238 от 31.03.2016г. 172.07 KB относно:Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на медицински специалисти, извършващи първична извънболнична помощ.

Решение №239 от 31.03.2016г. 213.54 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.115.940 в землището на гр. Стара Загора.

Решение №240 от 31.03.2016г. 217.09 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037039 по КВС на местност „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-64 от 01.03.2016 год.Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване право на преминаване през пасище, мера № 000396 – публична общинска собственост, за осигуряване на достъп до ПИ 037039 по КВС на м. „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-973 от 17.02.2016 год.

Решение №241 от 31.03.2016г. 228.42 KB относно:Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с о.т. 69-10 за частна общинска собственост

Решение №242 от 31.03.2016г. 227.96 KBотносно:Промяна на ПУП – ПРЗ в кв. 519а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №243 от 31.03.2016г. 214.97 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ III577, кв. 33 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №244 от 31.03.2016г. 222.82 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І икономически техникум, кв. 10 по ПУП на гр. Стара Загора на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 114

Решение №245 от 31.03.2016г. 214.45 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І91 в кв. 25 по плана за регулация на село Сладък кладенец, община и област Стара Загора

Решение №246 от 31.03.2016г. 135.84 KB относно:Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.138.500 по КККР на гр. Стара Загора

Решение №247 от 31.03.2016г. 214.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ82 в кв. 2 по ПУП на село Дълбоки, община и област Стара Загора

Решение №248 от 31.03.2016г. 214.55 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ90 в кв. 47 по ПУП на село Богомилово, община и област Стара Загора

Решение №249 от 31.03.2016г. 216.31 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ880, кв. 59 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №250 от 31.03.2016г. 134.69 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І88, кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение №251 от 31.03.2016г. 217.27 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6054, кв. 14 – Индустриален по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №252 от 31.03.2016г. 214.94 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село,община Стара Загора

Решение №253 от 31.03.2016г. 216.75 KB относно:Продажба на имоти с №№ 056003, 056008, 061003, 115054 и 115055 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №254 от 31.03.2016г. 210.8 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000023; 000045; 000095; 019004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора

Решение №255 от 31.03.2016г. 142.57 KB относноПродажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.520.454.12.46 и 68850.520.454.12.47 по КККР на гр. Стара Загора, ул. „Трети март“ № 1

Решение №256 от 31.03.2016г. 218.17 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 080180, 150060, 210050, 280130, 380421, находящи се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора

Решение №257 от 31.03.2016г. 216.19 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с № 68850.233.244 и № 68850.137.281, находящи се в землището на град Стара Загора

Решение №258 от 31.03.2016г. 141.39 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ХVстоп.дейност, кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №259 от 31.03.2016г. 216.72 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, на настанен в него наемател

Решение №260 от 31.03.2016г. 218.92 KB относно:Продажба на общински нежилищен имот с идентификатор 68850.501.807 по КККР на гр. Стара Загора, кв. «Железник» /бивша парова централа/

Решение №261 от 31.03.2016г. 216.33 KB относно:Продажба на застроен урегулиран поземлен имот, заедно с находящата се в него сграда - Младежки дом с ритуална зала, с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение №262 от 31.03.2016г. 215.08 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000324; 021011; 079032 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора

Решение №263 от 31.03.2016г. 241.75 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- второ четене.

Решение №264 от 31.03.2016г. 216.5 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност “Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 19.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 021036, през улица с о.т.83-о.т.84 и полски път № 000155 землище с. Ракитница, Община Стара Загора, Заявление № 10-01-1086 от 24.02.2016 год.

Решение №265 от 31.03.2016г. 216.7 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, Заявление 19-06-41/ 16.02.2016г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.210.30 и 68850.210.31 в местност “ Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, през полски пътища № 68850.210.64 и 68850.210.707 и първостепенна улица 68850.501.601, общ. собственост – Заявление 10-01-944/ 16.02.16г

Решение №266 от 31.03.2016г. 217.17 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-52 от 23.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 188003, през улица с о.т.112-о.т.115-о.т.116 и селскостопански, горски, ведомствен път № 000157 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1079 от 23.02.2016 год.

Решение №267 от 31.03.2016г. 216.24 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-32 от 04.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 207016, през ведомствен път № 000637 и производствен, складов обект № 000398 по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-1075 от 23.02.2016г.

Решение №268 от 31.03.2016г. 211.4 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ I – 3254, кв.8502

Решение №269 от 31.03.2016г. 214.92 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 510/01.04.1993г. в частта му за УПИ XV - 133,134, УПИ XІІ - 135,136 и УПИ XІ - 137,138 в кв.17“Лозенец“, улица“Места“ северно от кв.17 и улица „Беласица /о.т.20 – о.т. 20а /

Решение №270 от 31.03.2016г. 212.91 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220/29.09.1999г в частта му за УПИ VII – KOO, кв.9 и улица о.т. 23–о.т. 98а

Решение №271 от 31.03.2016г. 213.35 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 003149 по КВС на местност „Гергьовска черква“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 29.02.2016 год.

Решение №272 от 31.03.2016г. 215.92 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация -тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора.

Решение №273 от 31.03.2016г. 214.29 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.340 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя“, в землище гр. Стара Загора.

Решение №274 от 31.03.2016г. 212.58 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.91 по ПНИ на местност „До селото“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-51 от 23.02.2016 год.

Решение №275 от 31.03.2016г. 213.27 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.270 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-33 от 08.02.2016 год.

Решение №276 от 31.03.2016г. 212.43 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047032 по КВС на местност „При село“, землище с. Еленино, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-21 от 21.01.2016 год.

Решение №277 от 31.03.2016г. 213.29 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114046 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-48 от 23.02.2016 год.

Решение №278 от 31.03.2016г. 213.06 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114020 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-49 от 23.02.2016 год.

Решение №279 от 31.03.2016г. 233.77 KB относно:Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора и изменение на ПУП- План за регулация на кв.Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810/ 07.07.1978 год. на кмета на община Стара Загора, в частта му за УПИ І – районен център в кв.626 и План за застрояване на новообразувания УПИ ХIХ 230 в кв. 626.

Решение №280 от 31.03.2016г. 214.37 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 078003 от КВС на местност „Тюлкерман“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-56 от 29.02.2016 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали