Решения от Протокол № 8 от 31.03.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение №214 от 31.03.2016г. 227.78 KB относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- първо четене.

Решение №215 от 31.03.2016г. 231.49 KB относно:Допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред в Община Стара Загора– първо четене

Решение №216 от 31.03.2016г. 226.4 KB относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредба за обществения ред в община Стара Загора – първо четене

Решение №217 от 31.03.2016г. 475.95 KB относно:Приемане на Наредба за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора и издаване на сертификати клас В – първо четене

Решение №218 от 31.03.2016г. 211.58 KB относно:Наредба за реда и условията за управление и разпореждане с общински жилищни имоти на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение №219 от 31.03.2016г. 131.6 KB относно:Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора– първо четене

Решение № 220 от 31.03.2016г. 415.73 KB относно:Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация - второ четене.

Решение №221 от 31.03.2016г. 259.47 KB относно:Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Стара Загора

Решение №222 от 31.03.2016г. 136.84 KB относно:Изменение на решение №1699 от 26март 2015 за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Стара Загора”

Решение №223 от 31.03.2016г. 221.23 KB относно:Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2017 - 2019 година

Приложение 1 към Решение № 223 1.1 MB

Решение №224 от 31.03.2016г. 272.86 KB относно:Преобразуване на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Ив. П. Павлов“ гр. Стара Загора

Решение №225 от 31.03.2016г. 130.18 KB относно:Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост на Община Стара Загора за периода 2016 -2019год.

Приложение към Решение № 225 1.25 MB

Решение №226 от 31.03.2016г. 211.21 KB относно:Приемане на План за действие на Община Стара Загора в изпълнение на областната стратегия за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация (2016-2020г.)

Приложение 1 към Решение № 226  380.78 KBПриложение 2 към Решение № 226  687.13 KB

 Решение № 227 от 31.03.2016г. 208.46 KB относно:Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите по общинския план за младежта през 2015 г. и Общински годишен план за младежта 2016 г. в изпълнение на Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.

Приложение 1 към Решение № 227 623.02 KB,  Приложение 2 към Решение № 227 261.21 KBПриложение 3 към Решение № 227 616.71 KB,   Приложение 4 към Решение № 227 350.05 KB

 Решение №228 от 31.03.2016г. 218.22 KB относно:Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2016 година

 Приложение 1 към Решение № 228 231.48 KB

 Решение №229 от 31.03.2016г. 223 KB относно:Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2016 година

   Приложение 1 към Решение №229  176.53 KB

Решение №230 от 31.03.2016г. 205.83 KB относно:Приемане на Актуализирана програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Стара Загора

Приложение 1 към Решение № 230 542.98 KB

Решение №231 от 31.03.2016г. 223.67 KB относно:Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

Решение №232 от 31.03.2016г. 135.04 KB относно:Даване съгласие на «Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания» ЕООД за бракуване на МПС

Решение №233 от 31.03.2016г. 207.3 KB относно:Предложение за решение за отпускане на персонална пенсия ( по чл.92 от КСО и чл.7, ал.2, т.1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж на НИКОЛА НЕДЕЛЧЕВ ДЕНЕВ - наследник на починалия НЕДЕЛЧО ГОШЕВ ДЕНЕВ

Решение №234 от 31.03.2016г. 207.16 KB относно:Отпускане на еднократна парична помощ на Снежана Тодорова Маринова с постоянен адрес: град Стара Загора

Решение №235 от 31.03.2016г. 143.22 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Министерство на образованието и науката

Решение №236 от 31.03.2016г. 211.42 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост – на Българо – френското дружество – Алианс Франсез – Стара Загора

Решение №237 от 31.03.2016г. 150.51 KB относно:Придобиване на имоти, държавна собственост, предоставени на Професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван П. Павлов“ – Стара Загора

Решение №238 от 31.03.2016г. 172.07 KB относно:Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на медицински специалисти, извършващи първична извънболнична помощ.

Решение №239 от 31.03.2016г. 213.54 KB относно:Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 68850.115.940 в землището на гр. Стара Загора.

Решение №240 от 31.03.2016г. 217.09 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037039 по КВС на местност „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-64 от 01.03.2016 год.Предварително съгласие по чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за учредяване право на преминаване през пасище, мера № 000396 – публична общинска собственост, за осигуряване на достъп до ПИ 037039 по КВС на м. „Къньов трап“, землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 10-01-973 от 17.02.2016 год.

Решение №241 от 31.03.2016г. 228.42 KB относно:Промяна на ПУП – ПР в кв. 9, с. Пряпорец, община Стара Загора и обявяване на част от улица – тупик с о.т. 69-10 за частна общинска собственост

Решение №242 от 31.03.2016г. 227.96 KBотносно:Промяна на ПУП – ПРЗ в кв. 519а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №243 от 31.03.2016г. 214.97 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ III577, кв. 33 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №244 от 31.03.2016г. 222.82 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І икономически техникум, кв. 10 по ПУП на гр. Стара Загора на бул. „Св. Патриарх Евтимий“ № 114

Решение №245 от 31.03.2016г. 214.45 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І91 в кв. 25 по плана за регулация на село Сладък кладенец, община и област Стара Загора

Решение №246 от 31.03.2016г. 135.84 KB относно:Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с проектен идентификатор 68850.138.500 по КККР на гр. Стара Загора

Решение №247 от 31.03.2016г. 214.77 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ82 в кв. 2 по ПУП на село Дълбоки, община и област Стара Загора

Решение №248 от 31.03.2016г. 214.55 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ90 в кв. 47 по ПУП на село Богомилово, община и област Стара Загора

Решение №249 от 31.03.2016г. 216.31 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ880, кв. 59 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №250 от 31.03.2016г. 134.69 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ І88, кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение №251 от 31.03.2016г. 217.27 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІ6054, кв. 14 – Индустриален по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №252 от 31.03.2016г. 214.94 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село,община Стара Загора

Решение №253 от 31.03.2016г. 216.75 KB относно:Продажба на имоти с №№ 056003, 056008, 061003, 115054 и 115055 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №254 от 31.03.2016г. 210.8 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000023; 000045; 000095; 019004 – частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Плоска могила, община Стара Загора

Решение №255 от 31.03.2016г. 142.57 KB относноПродажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.520.454.12.46 и 68850.520.454.12.47 по КККР на гр. Стара Загора, ул. „Трети март“ № 1

Решение №256 от 31.03.2016г. 218.17 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с №№ 080180, 150060, 210050, 280130, 380421, находящи се в землището на с. Бенковски, общ. Стара Загора

Решение №257 от 31.03.2016г. 216.19 KB относно:Продажба на Поземлени имоти – частна общинска собственост с № 68850.233.244 и № 68850.137.281, находящи се в землището на град Стара Загора

Решение №258 от 31.03.2016г. 141.39 KB относно:Продажба на урегулиран поземлен имот ХVстоп.дейност, кв. 46 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №259 от 31.03.2016г. 216.72 KB относно:Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Дълбоки, на настанен в него наемател

Решение №260 от 31.03.2016г. 218.92 KB относно:Продажба на общински нежилищен имот с идентификатор 68850.501.807 по КККР на гр. Стара Загора, кв. «Железник» /бивша парова централа/

Решение №261 от 31.03.2016г. 216.33 KB относно:Продажба на застроен урегулиран поземлен имот, заедно с находящата се в него сграда - Младежки дом с ритуална зала, с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение №262 от 31.03.2016г. 215.08 KB относно:Продажба на имоти с №№ 000324; 021011; 079032 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Остра могила, община Стара Загора

Решение №263 от 31.03.2016г. 241.75 KB относно:Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора- второ четене.

Решение №264 от 31.03.2016г. 216.5 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 021036 по КВС на местност “Дюз курия“, землище с. Ракитница, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 19.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 021036, през улица с о.т.83-о.т.84 и полски път № 000155 землище с. Ракитница, Община Стара Загора, Заявление № 10-01-1086 от 24.02.2016 год.

Решение №265 от 31.03.2016г. 216.7 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.210.30 и 68850.210.31 от КККР на местност “Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, Заявление 19-06-41/ 16.02.2016г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 68850.210.30 и 68850.210.31 в местност “ Курбанова чешма“, землище гр. Ст. Загора, през полски пътища № 68850.210.64 и 68850.210.707 и първостепенна улица 68850.501.601, общ. собственост – Заявление 10-01-944/ 16.02.16г

Решение №266 от 31.03.2016г. 217.17 KB относно:Разрешение за изработването на План-схема и ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 188003 по КВС на местност “Гьол баш“, землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-52 от 23.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 188003, през улица с о.т.112-о.т.115-о.т.116 и селскостопански, горски, ведомствен път № 000157 в землище с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-01-1079 от 23.02.2016 год.

Решение №267 от 31.03.2016г. 216.24 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ № 207016 по КВС на местност “Ишекър“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-32 от 04.02.2016 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ № 207016, през ведомствен път № 000637 и производствен, складов обект № 000398 по КВС на землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление 10-01-1075 от 23.02.2016г.

Решение №268 от 31.03.2016г. 211.4 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен с решение № 300/20.11.2008г. на Общински съвет Стара Загора в частта му за УПИ I – 3254, кв.8502

Решение №269 от 31.03.2016г. 214.92 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 510/01.04.1993г. в частта му за УПИ XV - 133,134, УПИ XІІ - 135,136 и УПИ XІ - 137,138 в кв.17“Лозенец“, улица“Места“ северно от кв.17 и улица „Беласица /о.т.20 – о.т. 20а /

Решение №270 от 31.03.2016г. 212.91 KB относно:Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план - промяна на План за регулация на с. Остра могила, община Стара Загора, одобрен със заповед № 2220/29.09.1999г в частта му за УПИ VII – KOO, кв.9 и улица о.т. 23–о.т. 98а

Решение №271 от 31.03.2016г. 213.35 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 003149 по КВС на местност „Гергьовска черква“, землище с. Кирилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-58 от 29.02.2016 год.

Решение №272 от 31.03.2016г. 215.92 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора;Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на канализация -тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 землище с. Хрищени, общ. Ст. Загора.

Решение №273 от 31.03.2016г. 214.29 KB относно:Одобряване на Подробен устройствен план – План за застрояване за ПИ № 258.340 по плана на новообразуваните имоти на местност „Съборената кюприя“, в землище гр. Стара Загора.

Решение №274 от 31.03.2016г. 212.58 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.91 по ПНИ на местност „До селото“, землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-51 от 23.02.2016 год.

Решение №275 от 31.03.2016г. 213.27 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.270 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар“, землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-33 от 08.02.2016 год.

Решение №276 от 31.03.2016г. 212.43 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047032 по КВС на местност „При село“, землище с. Еленино, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-21 от 21.01.2016 год.

Решение №277 от 31.03.2016г. 213.29 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114046 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-48 от 23.02.2016 год.

Решение №278 от 31.03.2016г. 213.06 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114020 по КВС на местност „Боджука“, землище с. Остра могила, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-49 от 23.02.2016 год.

Решение №279 от 31.03.2016г. 233.77 KB относно:Разрешение за изработването на проекти за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, одобрен с Решение № 1158 по протокол 55 от 26.05.2011г. на Общински съвет Стара Загора и изменение на ПУП- План за регулация на кв.Железник“, гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 810/ 07.07.1978 год. на кмета на община Стара Загора, в частта му за УПИ І – районен център в кв.626 и План за застрояване на новообразувания УПИ ХIХ 230 в кв. 626.

Решение №280 от 31.03.2016г. 214.37 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 078003 от КВС на местност „Тюлкерман“, землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-56 от 29.02.2016 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали