РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 8 ОТ 29.02.2024

Размер на шрифта: A A A

Дневен ред

Решение № 161 от 29.02.2024 г. относно: Декларация за критично финансово състояние на „ТЕЦ Марица изток 2“ ЕАД и „Мини Марица – изток“ ЕАД и растящото социално напрежение в региона.

Решение № 162 от 29.02.2024 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредба за рекламната и информационна дейност на територията на община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 375 от 30.06.2016 г., в сила от 01.08.2016 г., изм. с Решение № 16 от 07.03.2017 г. по адм. дело № 461/2016 на Административен съд – Стара Загора/ - второ четене.

Решение № 163 от 29.02.2024 г. относно: Приемане на Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ гр. Стара Загора.- първо четене

Решение № 164 от 29.02.2024 г. относно: Приемане на начален ликвидационен баланс на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД.

Решение № 165 от 29.02.2024 г. относно: Вземане на решение за членство на Община Стара Загора в Регионална асоциация на общините "Тракия"

Решение № 166 от 29.02.2024 г. относно: Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Стара Загора.

Решение № 167 от 29.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора с проект „Осигуряване на ефективно функциониране на Областен Информационен център Стара Загора за периода 2024-2029 г.“ по Процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.006 с наименование „ЕФЕКТИВНА НАЦИОНАЛНА МРЕЖА ОТ ОБЛАСТНИ ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТРОВЕ В БЪЛГАРИЯ“

Решение № 168 от 29.02.2024 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2024 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“.

Решение № 169 от 29.02.2024 г. относно: Създаване на временна комисия в общински съвет Стара Загора със задача - проучване на обществения интерес и потребностите на гражданите в общината за необходимостта от създаване на Медицински център за рехабилитация и спортна медицина.

Решение № 170 от 29.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за отдаване на не по-малко от 10 на сто от годишното ползване на дървесина през 2024 год. от горските територии, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

Решение № 171 от 29.02.2024 г. относно: Обезщетение със земеделски земи от общински поземлен фонд на основание чл.45ж от ППЗСПЗЗ по мотивирано искане от началника на ОСЗ гр. Стара Загора.

Решение № 172 от 29.02.2024 г. относно: Придобиване в собственост на сгради, построени върху имот общинска собственост в с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 173 от 29.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ V38 и част от алея с о. т. 39 – о. т. 42, в кв. 26 по ПУП на с. Лясково, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение № 174 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, представляващ: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.514.276.1.1, представляващ обект за стопанска дейност – БИСТРО, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Константин Иречек“ № 26

Решение № 175 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост– стая, находяща се в сградата на кметство с. Богомилово, Община Стара Загора    

Решение № 176 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост – стая, находяща се в сградата на кметство с.Братя Кунчеви, Община Стара Загора       

Решение № 177 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост – стая, находяща се в сградата на кметство с. Могила, Община Стара Загора

Решение № 178 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост – стая, находяща се в сградата на кметство с. Оряховица, Община Стара Загора       

Решение № 179 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост – стая находяща се в сградата на кметство с. Старозагорски бани, Община Стара Загора 

Решение № 180 от 29.02.2024 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на част от имот публична общинска собственост – стая в сградата на Кметство в с. Оряховица, Община Стара Загора 

Решение № 181 от 29.02.2024 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V33 в кв. 11 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Решение № 182 от 29.02.2024 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IХ236 и УПИ Х237 в кв. 45 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 183 от 29.02.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII256 в кв. 24 по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

Решение № 184 от 29.02.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IХ484 в кв. 45 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 185 от 29.02.2024 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVIII16 в кв. 13 по ПУП на  с. Загоре, община Стара Загора

Решение № 186 от 29.02.2024 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. № 9, ет. 10, апартамент № 74 на настанен в него наемател

Решение № 187 от 29.02.2024 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „П. Р. Славейков” № 1, вх. 0, ет. 1, апартамент № 5 на настанен в него наемател

Решение № 188 от 29.02.2024 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 70202.3.1, местност „Хамбар тепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-11-39 от 22.01.2024 г.

Решение № 189 от 29.02.2024 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 58743.16.19, местност „Хамбарите“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-11-5 от 09.01.2024 г.

Решение № 190 от 29.02.2024 г. относно: Oдобряване на схема за поставяне на 2 броя съдове за събиране на капачки тип „Сърце“, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-7153 от 19.12.2023 г. Одобряване на Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в северната част на парк „Станционна градина“ – УПИ I 801, кв. 8 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, обслужваща кампанията „Капачки за бъдеще“; Преодобряване на местоположение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в югоизточната част на парк „Станционна градина“ – УПИ I 801, кв. 8 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, обслужваща Сдружение „Спаси Стара Загора“.

Решение № 191 от 29.02.2024 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.152.16, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-11-520 от 26.10.2023 г. 

Решение № 192 от 29.02.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на премостване през част от ПИ с идентификатор 68850.209.691, с площ от 8 кв. м – територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, за осъществяване на транспортен достъп до новообразувани УПИ XXXI 124, УПИ XXXII 125, УПИ XXXIII 126 и УПИ XXXIV 127, КР 208 и УПИ II 908, УПИ III 909, УПИ IV 910, УПИ V 911 и УПИ VI 912, КР 209, местност „Джената“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-58 от 05.02.2024 г.

Решение № 193 от 29.02.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал. 3  от  ПП ЗОЗЗ за промяна предназначение на ПИ с идентификатор 44851.17.43 - земеделска територия, с НТП „Изоставена нива“ - публична общинска собственост, с площ 338 кв.м., ПИ с проектен идентификатор 44851.17.67 с площ 329кв.м., получен от част от ПИ  с идентификатор 44851.16.12 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост и ПИ с проектен идентификатор 44851.17.68 с площ 338кв.м., получен от част от ПИ с идентификатор 44851.17.22 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, по КККР на с. Лясково, общ. Стара Загора, с цел осигуряване на техническа и транспортна инфраструктура, във връзка със Заявление с Вх.№10-01-673/02.02.2024г.

Решение № 194 от 29.02.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначение на ПИ с проектен идентификатор 46417.29.115, с площ от 1281 кв. м, получен от част от ПИ с идентификатор 46417.29.84 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, с цел осигуряване на техническа и транспортна инфраструктура, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-676 от 02.02.2024 г.

Решение № 195 от 29.02.2024 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначение на ПИ с проектен идентификатор 46417.31.52, с площ от 389 кв. м, получен от част от ПИ с идентификатор 46417.31.50 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ публична общинска собственост, с цел осигуряване на техническа и транспортна инфраструктура, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-675 от 02.02.2024 г.

Решение № 196 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 54016.25.26, местност „Големите мараши“, землище на с. Оряховица, общ. Стара Загора, съгласно Наредба № 19 от 25 октомври 2012 за строителство в земеделски земи без промяна предназначение, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-12 от 09.01.2024 г.

Решение № 197 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.40, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-53 от 30.01.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.40, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-53 от 30.01.2024 г.

Решение № 198 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.41, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-52 от 30.01.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.41, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-52 от 30.01.2024 г.

Решение № 199 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 54314.114.33, местност „Боджука“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-555 от 04.12.2023 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 54314.114.33, местност „Боджука“, землище на с. Остра Могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-555 от 04.12.2023 г.

Решение № 200 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 67154.108.591, местност „Вълев рът“, землище на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-579 от 19.12.2023 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 67154.108.591, местност „Вълев рът“, землище на с. Сладък кладенец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-579 от 19.12.2023 г.

Решение № 201 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 46417.69.29, местност „Гозева могила“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-24 от 19.01.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.69.29, местност „Гозева могила“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-24 от 19.01.2024 г.

Решение № 202 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 46591.19.46, местност „Чоралъка“, землище на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-50 от 30.01.2024 г. Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 46591.19.46, местност „Чоралъка“, землище на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора и План за застрояване  на новообразуван УПИ I 46, КР 19 по КККР на землище на с. Малко Кадиево, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-50 от 30.01.2024 г.

Решение № 203 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 205.75 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-28 от 22.01.2024 г.

Решение № 204 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.193 по плана на новообразуваните имоти, местност „Пазарски път“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-47 от 30.01.2024 г.

Решение № 205 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.246 по плана на новообразуваните имоти, местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-48 от 30.01.2024 г.

Решение № 206 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 330.190 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бобоолу“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-43 от 26.01.2024 г.

Решение № 207 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 330.179 по плана на новообразуваните имоти на местност „Кавака“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-27 от 22.01.2024 г.

Решение № 208 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 330.191 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бобоолу“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-45 от 26.01.2024 г.

Решение № 209 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.30.2, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-16 от 11.01.2024 г.

Решение № 210 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразуван имот № 330.323 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бобоолу“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-36 от 23.01.2024 г.

Решение № 211 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.40.17, местност „Клюнка“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-20 от 12.01.2024 г.

Решение № 212 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.120.3, местност „Герена“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-15 от 11.01.2024 г.

Решение № 213 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-57 от 05.02.2024 г.

Решение № 214 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.305.114, местност „Под с. Дъбрава“ по КККР на землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-55 от 31.01.2024 г.

Решение № 215 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе: „Частично изместване и кабелиране на въздушни електропроводи 20 kV, ВСН „Самуилово“ от п/ст. „Самара“ 100/20 kV от ст. № 46 до ст. № 49 и от ст. № 48/9 до ст. № 48/11“, Заявление с Вх. № 10-02-1008/31.01.2024 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за реконструкция на въздушна линия 20 kV, землище на с. Еленино, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 27714.33.46 с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост.

Решение № 216 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе „Пресичане на ВЛ 20 kV „Самуилово“, землище на с. Калояновец, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 10-02-1006/31.01.2024 г. Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за реконструкция на въздушна линия 20 kV, землище на с. Калояновец, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 35515.90.21 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 35515.91.26 с НТП „За местен път“, ПИ с идентификатор 35515.91.27 с НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“, ПИ с идентификатор 35515.91.29 с НТП „Депо за битови отпадъци (сметище)“, ПИ с идентификатор 35515.91.30 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор 35515.93.16 с НТП „Гробищен парк“ - публична общинска собственост.

Решение № 217 от 29.02.2024 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план изменение на пътна връзка за достъп до ПИ с идентификатор 68850.75.47, местност „Лятна градина“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-13/09.01.2024 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе на пътна връзка за достъп до ПИ с идентификатор 68850.75.47, местност „Лятна градина“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.78.490 с НТП „Пасище“ – Стопанисвано от Общината, ПИ с идентификатор 68850.78.30 с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор 68850.75.48 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

Решение № 218 от 29.02.2024 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-н С. Г. Г.

Поименно гласуване по точките от Дневен ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали