Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 176 ot 25.02.2016г. 216.63 KB относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене

Решение № 177 ot 25.02.2016г. 203.61 KB относно: Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2015-2019 г.

Решение № 178 ot 25.02.2016г. 205.5 KB относно:Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Стара Загора

Решение № 179 от 25.02.2016г. 205.04 KB относно:Избор на пълномощни представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Асоциация общински гори

Решение № 180 от 25.02.2016г. 215.73 KB  относно:Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по водоснобдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД – Стара Загора.

 Решение № 181 от 25.02.2016г. 213.83 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович, свикано на 22.03.2016г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решението по дневния ред.

 Решение № 182 от 25.02.2016г. 216.12 KB отнсно:Предложение на Управителя на Център за кожно-венерически заболявания-Стара Загора ЕООД за преобразуване на лечебното заведение

Решение № 183 от 25.02.2016г. 225.47 KB  отнсно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2016г. на общинските търговски дружества

  Решение № 184 от 25.02.2016г. 337.89 KB относно:Приемане на вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза."

 Решение № 185 от 25.02.2016г. 222.06 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 Решение № 186 от 25.02.2016г. 206.76 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за продажба на 18 броя бракувани тролейбуси

Решение № 187 от 25.02.2016г. 216.01 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Областен отдел Автомобилна администрация – Стара Загора

Решение № 188 от 25.02.2016г. 213.83 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на диспечерските пунктове в кв. "Железник" и кв. "Зора" на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

 Решение № 189 от 25.02.2016г. 215.13 KB относно:Даване съгласие за приемане на дарение на имот в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 20

 Решение № 190 от 25.02.2016г. 208.78 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

 Решение № 191 от 25.02.2016г. 210.6 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 192 от 25.02.2016г. 206.33 KB  относно: Обособяване на имот с идентификатор 68850.78.890 по КККР на гр. Стара Загора, публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 193 от 25.02.2016г. 219.94 KB  относно: Учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД върху УПИ І739, кв. 497 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора

 Решение № 194 от 25.02.2016г. 208.79 KB относно: Съгласие за издаване на разрешение за водоползване на експлоатационен тръбен кладенец № 2 от водоснабдителната група на с. Подслон и с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

 Решение № 195 от 25.02.2016г. 212.96 KB относно: Именуване на улици на територията на индустриална и складова зона „Голиш"

Решение № 196 от 25.02.2016г. 210.6 KB относно:Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2016-2017 година.

Приложение 1 към Решение № 196 3.09 MB

Приложение 2 към Решение № 196 253.69 KB

Приложение 3 към Решение № 196 178.21 KB

Решение № 197 от 25.02.2016г. 212.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.258.459 в местността „Съборената кюприя", гр. Стара Загора

Решение № 198 от 25.02.2016г. 210.61 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ154, кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 199 от 25.02.2016г. 213.13 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV239, кв. 49 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 200 от 25.02.2016г. 210.39 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ56 в кв. 7 по ПУП на село Казанка, община и област Стара Загора

Решение № 201 от 25.02.2016г. 213.11 KB относно:Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с №68850.9.828, находящ се в землището на град Стара Загора

Решение № 202 от 25.02.2016г. 211.87 KB относно:Продажба на Търговски обект – аптека в с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 203 от 25.02.2016г. 212.51 KB относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХІV6,общ., кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 204 от 25.02.2016г. 214.95 KB относно:Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – идент. 68850.501.528 с площ 2429 кв. м., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Железник, кв. 673 по плана на града, част от УПИ III паркинг.

Решение № 205 от 25.02.2016г. 210.9 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед №264/27.02.1997г. за улица – тупик о.т.215а – о.т. 215б –215в –216а –216б –216в –216г и заповед № 19-12-119/01.08.2014г. за УПИ ІІІ-16 в кв.12"Индустриален",гр. Стара Загора

Решение № 206 от 25.02.2016г. 212.42 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед 118/26.01.1996г в частта му за УПИ ІІ – детско заведение в кв. 327 и улици с осови точки 8183-8182-4661,гр. Стара Загора

Решение № 207 от 25.02.2016г. 210.86 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на с. Хрищени, община Стара Загора, одобрен със заповед №10-00-2076/17.09.2013г. в частта му за УПИ ІX-643 в кв.37 и улица о.т.188 – о.т. 193 – о.т.196

Решение № 208 от 25.02.2016г. 211.78 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.457 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-366/18.12.2015г.

Решение № 209 от 25.02.2016г. 217.95 KB относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв."Зора", гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997 год. На кмета на община Стара Загора, в частта му за улица с осови точки 102 – 103 – 104 – 110 – 111– 112 и План за застрояване на новообразувания УПИ I 1570, в новообразуван квартал 31, по плана на кв. „Зора", гр. Стара Загора.

Решение № 210 от 25.02.2016г. 211.09 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047057 по КВС на местност „Братоев трап", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 12.01.2016год.

Решение № 211 от 25.02.2016г. 135.54 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.172 по КККР на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-30 от 02.02.2016 год.

Решение № 212 от 25.02.2016г. 212.18 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КККР на местност „Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 213 от 25.02.2016г. 211.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.48.8 от КККР на местност „Каймака", в землището на гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали