Решения от Протокол № 7 от 25.02.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 176 ot 25.02.2016г. 216.63 KB относно:Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене

Решение № 177 ot 25.02.2016г. 203.61 KB относно: Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2015-2019 г.

Решение № 178 ot 25.02.2016г. 205.5 KB относно:Приемане на Доклад за анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Стара Загора

Решение № 179 от 25.02.2016г. 205.04 KB относно:Избор на пълномощни представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Асоциация общински гори

Решение № 180 от 25.02.2016г. 215.73 KB  относно:Провеждане на редовно общо събрание на Асоциацията по водоснобдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК" ЕООД – Стара Загора.

 Решение № 181 от 25.02.2016г. 213.83 KB относно: Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в Общото събрание на акционерите на Университетска болница за активно лечение проф. д-р Стоян Киркович, свикано на 22.03.2016г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решението по дневния ред.

 Решение № 182 от 25.02.2016г. 216.12 KB отнсно:Предложение на Управителя на Център за кожно-венерически заболявания-Стара Загора ЕООД за преобразуване на лечебното заведение

Решение № 183 от 25.02.2016г. 225.47 KB  отнсно: Възлагане на одит за заверка на годишните финансови отчети за 2016г. на общинските търговски дружества

  Решение № 184 от 25.02.2016г. 337.89 KB относно:Приемане на вариант по договор „Разработване на пакет документи и Формуляр за кандидатстване за финансиране в съответствие с изискванията на Регламент 1303/2013 на Европейския парламент и Съвета, насочен към модернизация и развитие на устойчив градски транспорт в гр. Стара Загора – II фаза."

 Решение № 185 от 25.02.2016г. 222.06 KB относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 Решение № 186 от 25.02.2016г. 206.76 KB относно: Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД за продажба на 18 броя бракувани тролейбуси

Решение № 187 от 25.02.2016г. 216.01 KB относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост на Изпълнителна агенция Автомобилна администрация, Областен отдел Автомобилна администрация – Стара Загора

Решение № 188 от 25.02.2016г. 213.83 KB относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване на диспечерските пунктове в кв. "Железник" и кв. "Зора" на "Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

 Решение № 189 от 25.02.2016г. 215.13 KB относно:Даване съгласие за приемане на дарение на имот в гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методи Кусев" № 20

 Решение № 190 от 25.02.2016г. 208.78 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

 Решение № 191 от 25.02.2016г. 210.6 KB относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост

Решение № 192 от 25.02.2016г. 206.33 KB  относно: Обособяване на имот с идентификатор 68850.78.890 по КККР на гр. Стара Загора, публична общинска собственост за частна общинска собственост.

Решение № 193 от 25.02.2016г. 219.94 KB  относно: Учредяване на възмездно право на строеж на „ЕВН БЪЛГАРИЯ ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ" ЕАД върху УПИ І739, кв. 497 – „Кольо Ганчев" по ПУП на гр. Стара Загора

 Решение № 194 от 25.02.2016г. 208.79 KB относно: Съгласие за издаване на разрешение за водоползване на експлоатационен тръбен кладенец № 2 от водоснабдителната група на с. Подслон и с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

 Решение № 195 от 25.02.2016г. 212.96 KB относно: Именуване на улици на територията на индустриална и складова зона „Голиш"

Решение № 196 от 25.02.2016г. 210.6 KB относно:Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша за стопанската 2016-2017 година.

Приложение 1 към Решение № 196 3.09 MB

Приложение 2 към Решение № 196 253.69 KB

Приложение 3 към Решение № 196 178.21 KB

Решение № 197 от 25.02.2016г. 212.99 KB относно: Прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идент. 68850.258.459 в местността „Съборената кюприя", гр. Стара Загора

Решение № 198 от 25.02.2016г. 210.61 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ154, кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 199 от 25.02.2016г. 213.13 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV239, кв. 49 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 200 от 25.02.2016г. 210.39 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ56 в кв. 7 по ПУП на село Казанка, община и област Стара Загора

Решение № 201 от 25.02.2016г. 213.11 KB относно:Продажба на Поземлен имот – частна общинска собственост с №68850.9.828, находящ се в землището на град Стара Загора

Решение № 202 от 25.02.2016г. 211.87 KB относно:Продажба на Търговски обект – аптека в с. Дълбоки, община Стара Загора

Решение № 203 от 25.02.2016г. 212.51 KB относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХІV6,общ., кв. 57 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 204 от 25.02.2016г. 214.95 KB относно:Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост – идент. 68850.501.528 с площ 2429 кв. м., представляващ: Незастроен урегулиран поземлен имот, находящ се в гр. Стара Загора, кв. Железник, кв. 673 по плана на града, част от УПИ III паркинг.

Решение № 205 от 25.02.2016г. 210.9 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед №264/27.02.1997г. за улица – тупик о.т.215а – о.т. 215б –215в –216а –216б –216в –216г и заповед № 19-12-119/01.08.2014г. за УПИ ІІІ-16 в кв.12"Индустриален",гр. Стара Загора

Решение № 206 от 25.02.2016г. 212.42 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на гр. Стара Загора, одобрен със заповед 118/26.01.1996г в частта му за УПИ ІІ – детско заведение в кв. 327 и улици с осови точки 8183-8182-4661,гр. Стара Загора

Решение № 207 от 25.02.2016г. 210.86 KB относно: Предварително съгласие за изработването на подробен устройствен план – промяна на План за регулация на с. Хрищени, община Стара Загора, одобрен със заповед №10-00-2076/17.09.2013г. в частта му за УПИ ІX-643 в кв.37 и улица о.т.188 – о.т. 193 – о.т.196

Решение № 208 от 25.02.2016г. 211.78 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.457 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-366/18.12.2015г.

Решение № 209 от 25.02.2016г. 217.95 KB относно: Разрешение за изработването на Подробен устройствен план – изменение на План за регулация на кв."Зора", гр. Стара Загора, одобрен със заповед № 1512/ 12.09.1997 год. На кмета на община Стара Загора, в частта му за улица с осови точки 102 – 103 – 104 – 110 – 111– 112 и План за застрояване на новообразувания УПИ I 1570, в новообразуван квартал 31, по плана на кв. „Зора", гр. Стара Загора.

Решение № 210 от 25.02.2016г. 211.09 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 047057 по КВС на местност „Братоев трап", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-12 от 12.01.2016год.

Решение № 211 от 25.02.2016г. 135.54 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.172 по КККР на местност „Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-30 от 02.02.2016 год.

Решение № 212 от 25.02.2016г. 212.18 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: „Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.161.71 от КККР на местност „Берекет могила", в землището на гр. Стара Загора.

Решение № 213 от 25.02.2016г. 211.34 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за кабелно трасе на обект: Външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.48.8 от КККР на местност „Каймака", в землището на гр. Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали