РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 7 ОТ 13.02.2024

Размер на шрифта: A A A

Дневен ред

Решение № 154 от 13.02.2024 г.  относно: Програма за управление на Община Стара Загора за мандат 2023-2027 година. 

Решение № 155 от 13.02.2024 г.  относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти общинска

собственост на Община Стара Загора за 2024 год.

Решение № 156 от 13.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за изпълнение на дейностите по проект „Основен ремонт на лекоатлетическа писта на тренировъчен стадион "Берое" УПИ I-93.94.5560 - за спортен комплекс "Берое", гр. Стара Загора“ и поемане на задължение до 674 457.43 лева (шестстотин седемдесет и четири хиляди четиристотин петдесет и седем лева, четиридесет и три стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение № 157 от 13.02.2024 г. относно: Приемане на бюджета за 2024 година на Община Стара Загора

Решение № 158 от 13.02.2024 г.  относно: Промяна на структурата и числеността на Общинска администрация и местните бюджетни дейности към Общинска администрация и промяна на финансираната численост на персонала в някои бюджетни дейности към общинските отрасли,  считано от 01.03.2024 година. 

Решение № 159 от 13.02.2024 г. относно: Избор на управител на „Диагностично-консултативен център – I Стара Загора“ ЕООД,    ЕИК: 1235015448

Решение № 160 от 13.02.2024 г. относно: Даване на съгласие за реализация на проект, финансиран по процедура BG14MFPR001-3.001 - „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие” на Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, финансирана  от Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури и включване в местно партньорство.

Поименно гласуване по точките от Дневен ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали