РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 61 ОТ 28.09.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2738 от 28.09.2023 г. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“

 

Решение № 2739 от 28.09.2023 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора

 

Решение № 2740 от 28.09.2023 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Богомилово, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Змейово, Калитиново, Калояновец, Кирилово, Маджерито, Оряховица, Хан Аспарухово, Хрищени

 

Решение № 2741 от 28.09.2023 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 2742 от 28.09.2023 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за разкопаване на техническата инфраструктура на територията на Община Стара Загора – първо четете

 

Решение № 2743 от 28.09.2023 г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2023 година

Приложения 1 - 29

 

Решение № 2744 от 28.09.2023 г. относно: Оказване финансова помощ със средства от бюджета на Община Стара Загора на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД  Стара Загора с ЕИК 123732117, чрез извършване на допълнителна парична вноска в капитала на дружеството, в размер на 1 000 000 лв.

 

Решение № 2745 от 28.09.2023 г. относно: Създаване на „Център за обществена подкрепа/Общностен център за деца и семейства“ с адрес: гр. Стара Загора, ул. „Подполковник Калитин“ № 28

 

Решение № 2746 от 28.09.2023 г. относно: Избор на управител на «Диагностично – консултативен център I» - Стара Загора ЕООД, бул. «Руски» № 62

 

Решение № 2747 от 28.09.2023 г. относно: Избор на управител на „Медицински център I – Стара Загора» ЕООД, град Стара Загора, ул. Цар Иван Шишман № 41

 

Решение № 2748 от 28.09.2023 г. относно: Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на юридически лица.

 

Решение № 2749 от 28.09.2023 г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 

Решение № 2750 от 28.09.2023 г. относно: Даване съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 2751 от 28.09.2023 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Ц. Д. Георгиева

 

Решение № 2752 от 28.09.2023 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот – частна общинска собственост на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ БОЛГАР“

 

Решение № 2753 от 28.09.2023 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост за нуждите на „Български пощи“ ЕАД по реда на Закона за общинската собственост

 

Решение № 2754 от 28.09.2023 г. относно: Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху незастроен УПИ I22 от КР 70 по КККР на с. Памукчии, община Стара  Загора

 

Решение № 2755 от 28.09.2023 г. относно: Учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху УПИ Iградина в кв. 412 по ПУП на град Стара  Загора

 

Решение № 2756 от 28.09.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV117 в кв. 13 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

Решение № 2757 от 28.09.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ XI801 и УПИ XIII903 в кв. 67 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2758 от 28.09.2023 г. относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/,разположени на територията на общински пазари гр. Стара Загора

Приложение 1

 

Решение № 2759 от 28.09.2023 г. относно: Отдаване под наем на обект частна общинска собственост -  Билетна каса № 1, находяща се в сграда с идентификатор 68850.522.9914.1.1, Автогара, гр. Стара Загора

 

Решение № 2760 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI309 в кв. 650 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2761 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII4 в кв. 1 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 2762 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII276 в кв. 25a по ПУП на с. Бъдеще, община Стара Загора

 

Решение № 2763 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVI472 в кв. 40а по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 2764 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V129 в кв. 16 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

 

Решение № 2765 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III121 в кв. 12 по ПУП на с. Люляк, община Стара Загора

 

Решение № 2766 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI581 в кв. 38 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 2767 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V25 в кв. 11 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

 

Решение № 2768 от 28.09.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV198 в кв. 26 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора

 

Решение № 2769 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“, № 3, вх. 0, ет. 12, апартамент № 59 на настанен в него наемател

 

Решение № 2770 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 11 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

 

Решение № 2771 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на застроен УПИ I243, училище в кв. 21 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

 

Решение № 2772 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 30119.79.17 по КККР с. Загоре, Община Стара Загора чрез публично оповестен конкурс

 

Решение № 2773 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 30119.79.18 /номер по предходен план - 079007/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Загоре, Община Стара Загора

 

Решение № 2774 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора

 

Решение № 2775 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХII68 в кв. 4820 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж – Минчо и Анна Атанасови

 

Решение № 2776 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на ½ идеална част от Застроен урегулиран поземлен имот III684,685 в кв. 37 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2777 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на ½ идеална част от урегулиран поземлен имот ХII68 в кв. 4820 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж – Георги и Елена Пеневилови

 

Решение № 2778 от 28.09.2023 г. относно: Продажба на застроен УПИ Iснс, кв. 23 по ПУП на с. Загоре, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2779 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-401 от 03.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.198.623 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.198.623, в размер от 329 кв. м - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.198.23, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2780 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външни връзки – водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.46.954 и ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-432/28.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.46.954, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.40.32 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 68850.40.888 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ и ПИ с идентификатор 68850.42.53 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  - публична общинска собственост.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за водопровод, битова канализация и дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.42.30, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.40.32 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.40.888 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“, ПИ с идентификатор 68850.42.52 – Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.42.53 - Земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.42.55 – Води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2781 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.152.16, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-423 от 22.08.2023 г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.152.570 с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“- публична общинска собственост, с цел изграждане на пътна връзка  към ПИ с идентификатор № 68850.152.16, местност „Мутафово“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2782 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.10, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-433 от 28.08.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на премостване през част от ПИ с идентификатор 68850.41.936 – територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ - публична общинска собственост, попадащ в ПИ с идентификатор 68850.41.909 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски и ведомствен път“ осигуряващ достъп до ПИ с идентификатор 68850.42.10, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2783 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.26.13, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-445 от 05.09.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.26.13, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-445 от 05.09.2023 г.

 

Решение № 2784 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.171.12, местност „Пазарски път“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-411 от 17.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.171.12, местност „Пазарски път“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-411 от 17.08.2023 г.

 

Решение № 2785 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 61995.21.17, местност „Равна гора“, землище на с. Ракитница, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-442 от 01.09.2023 г.

 

Решение № 2786 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ XII 455 и УПИ XIV 308, кв. 650 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-415 от 18.08.2023 г.

 

Решение № 2787 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за УПИ XVI 283, кв. 1202 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-395 от 02.08.2023 г.

 

Решение № 2788 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за УПИ V 365, кв. 6523 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-444 от 01.09.2023 г.

 

Решение № 2789 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 207.205 по плана на новообразуваните имоти на местност „Дюляка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-378 от 20.07.2023 г.

 

Решение № 2790 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 208.275 по плана на новообразуваните имоти на местност „Бахчалъка“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-449 от 07.09.2023 г.

 

Решение № 2791 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 317.61 по плана на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-417 от 21.08.2023 г.

 

Решение № 2792 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 296.300 по плана на новообразуваните имоти на местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-419 от 21.08.2023 г.

 

Решение № 2793 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 317.219 по плана на новообразуваните имоти на местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-386 от 24.07.2023 г.

 

Решение № 2794 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.92.5, местност „Кафявата скала“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-385 от 24.07.2023 г.

 

Решение № 2795 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.102.71 и ПИ с идентификатор 46417.102.69, местност „Бобоолу“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-429 от 23.08.2023 г.

 

Решение № 2796 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.107.18, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-402 от 07.08.2023 г.

 

Решение № 2797 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.34.39 и ПИ с идентификатор 52252.34.43, по КККР на землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-377 от 20.07.2023 г.

 

Решение № 2798 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.9, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-425 от 22.08.2023 г.

 

Решение № 2799 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.25, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-438 от 29.08.2023 г.

 

Решение № 2800 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.33.15, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-361 от 10.07.2023 г.

 

Решение № 2801 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.152.8, местност „Мутафовото“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-426 от 22.08.2023 г.

 

Решение № 2802 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.40, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-422 от 22.08.2023 г.

 

Решение № 2803 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.216.20, местност „Костена поляна“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-397 от 03.08.2023 г.

 

Решение № 2804 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.222.24, местност „Пясъчника“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-398 от 03.08.2023 г.

 

Решение № 2805 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.216, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-387 от 24.07.2023 г.

 

Решение № 2806 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.259, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-434 от 28.08.2023 г.

 

Решение № 2807 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.32.10, местност „Влавошка могила“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-446 от 05.09.2023 г.

 

Решение № 2808 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 87182.172.36, местност „Каменливото“, землището на с. Яворово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-405 от 15.08.2023 г.

 

Решение № 2809 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.203.1, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора и План за застрояване за новообразуван УПИ I 1 в КР 203, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-430 от 24.08.2023 г.

 

Решение № 2810 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план  за пътна връзка към ПИ с идентификатор 77476.33.1, местност „Баченик“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-370 от 18.07.2023 г.

 

Решение № 2811 от 28.09.2023 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора за допуснати явни фактически грешки в графичната част на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 от 30.06.2022г. на Общински съвет Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-179/07.09.2023 год.

 

Решение № 2812 от 28.09.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за местен път за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-388 от 28.07.2023 г.

 

Решение № 2813 от 28.09.2023 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2547 по Протокол № 54 от 23 май 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2814 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.183.1, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-431 от 25.08.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.183.1, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-431 от 25.08.2023 г.

 

Решение № 2815 от 28.09.2023 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложение 1

 

Решение № 2816 от 28.09.2023 г. относно: Предварително съгласие за придобиване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна с УПИ ХII -694, кв.5241

 

Решение № 2817 от 28.09.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване на новообразуван имот № 278.217 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-448 от 07.09.2023 г.

 

Решение № 2818 от 28.09.2023 г. относно: Даване на съгласие Планът за интегрирано развитие на (ПИРО) 2021-2027 на Община Стара Загора да бъде актуализиран, в Приоритет 2. ,,Качество на живот“, мярка 3 „Развитие на здравна, социална, образователна, културна и спортна инфраструктура“, с включването към Проектна идея 2. ,,Модернизация и благоустройство на културна инфраструктура“ на проектно предложение 2.59. ,,Аварийна консервация, реставрация и социализация на антични гробници от Югоизточния некропол на Августа Траяна (дн. Стара Загора) в паркова среда”

 

Решение № 2819 от 28.09.2023 г. относно: Предварително съгласие за изработване на Подробен устройствен план – План за регулация и План за застрояване на УПИ VІ-97, За обществено обслужване, кв. 264 по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на „Металик“ АД и УПИ І-93,94,5560, За спортен комплекс, кв. 264 по ПУП на гр. Стара Загора, собственост на Община Стара Загора и обособяване на съсобствен имот

 

Решение № 2820 от 28.09.2023 г. относно: Предоставяне на парична помощ за подпомагана на пострадалите от наводнението граждани в Община Царево, чрез договор за дарение, в полза на пострадалата община, в общ размер на 10 000 /десет хиляди/ лева.

 

Решение № 2821 от 28.09.2023 г. относно: Участие на Община Стара Загора като партньор в изпълнението на проект „Стратегически интегриран проект за прилагане на общински планове за устойчива градска мобилност за преход към климатична неутралност и устойчиво на климатичните изменения общество“ (LIFE-SIP CLIMA-SUMP) по Програма LIFE за околната среда и климата за 2021-2027 г.

 

Решение № 2822 от 28.09.2023 г. относно: Даване съгласие на „Тролейбусни и автобусни превози – Стара Загора“ ЕООД за провеждане на търг за отдаване под наем на помещения за пункт за ГТП на МПС

 

Решение № 2823 от 28.09.2023 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на В. Г. Тенев

 

Решение № 2824 от 28.09.2023 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Н. Г. Филипова

 

Решение № 2825 от 28.09.2023 г. относно: Одобряване изменение на Общ устройствен план на Община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.304.821, местност „Острец“, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-193 от 27.09.2023 г.

 

Решение № 2826 от 28.09.2023 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

 

Поименно гласуване по точите от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали