Решения от Протокол № 6 от 28.01.2016

Размер на шрифта: A A A

Решение № 130 от 28.01.2016г. 267.44 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./ на второ четене.

Решение № 131 от 28.01.2016г. 208.34 KB относно: Наредба за допълнение и изменение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на първо четене.

Решение №132 от 28.01.2016г. 566.08 KB относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 год.

Решение № 133 от 28.01.2016г. 269.93 KB относно: Приемане на бюджета за 2016 година на Община Стара Загора.

Решение № 134 от 28.01.2016г. 215.63 KB относно: Одобряване на промени в структурата на Общинска администрация и промяна на финансираната численост на персонала в местните бюджетни дейности, считано от 01.01.2016 година.

Решение № 135 от 28.01.2016г. 220.89 KB относно: Допълнение и актуализация на Общински план за развитие на Община Стара Загора 2014-2020г.

Решение № 136 от 28.01.2016г. 213.4 KB относно: Временни преместваеми обекти, находящи се на територията на гр.Стара Загора

Решение № 137 от 28.01.2016г. 313.09 KB относно:Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства и кметски наместници в сила от 01.02.2016 г.

Решение № 138 от 28.01.2016г. 210.62 KB относно:Проект за Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация – първо четене.

Решение № 139 от 28.01.2016г. 210.35 KB относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2016 г.

Решение № 140 от 28.01.2016г. 259.54 KB относно: Даване разрешение на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД за изграждане на дизелов модул със система за отчитане на зареждането и осигуряване на резервно електрозахранване на ТИС-4

Решение № 141 от 28.01.2016г. 214.33 KB относно: Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД, град Стара Загора.

Решение № 142 от 28.01.2016г. 270.1 KB относно: Пътуване на пенсионери и учащи с автобусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 143 от 28.01.2016г. 219.04 KB относно: Даване съгласие, Община Стара Загора да подаде проектно предложение по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, приоритетна ос 2 „НАМАЛЯВАНЕ НА БЕДНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ВКЛЮЧВАНЕ", процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.004 „УСЛУГИ ЗА РАННО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ"

Решение № 144 от 28.01.2016г. 228.03 KB относно: Даване на съгласие на Община Стара Загора да се предоставят от Министерство на околната среда и водите за управление и ползване минералните води от находищата по Приложение № 2 към. чл. 14, ал. 2 от Закона за водите, разположени на територията на Община Стара Загора за срок от 25 години.

Решение № 145 от 28.01.2016г. 214.44 KB относно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Медицински център-I" ЕООД

Решение № 146 от 28.01.2016г. 214.54 KB отнсоно: Удължаване на срока на договора за управление на управителя на „Диагностично-консултативен център-I" ЕООД

Решение № 147 от 28.01.2016г. 207.2 KB относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Решение № 148 от 28.01.2016г. 213.99 KB относно: Избиране на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества.

Решение № 149 от 28.01.2016г. 301.02 KB относно: Именуване на улици на територията на селата Ракитница и Старозагорски минерални бани

Решение № 150 от 28.01.2016г. 211.41 KB относно: Паметна плоча, посветена на загиналите през 1912-1918 г. жители на с. Борово, Община Стара Загора.

Решение № 151 от 28.01.2016г. 208.37 KB относно: Годишен отчет за 2015 година за дейността на обществения посредник на територията на Община Стара Загора

Решение № 152 от 28.01.2016г. 220.3 KB относно: Предоставяне на ВиК ЕООД, гр. Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация новоизградената ВиК инфраструктура

Решение № 153 от 28.01.2016г. 214.31 KB относно: Предложение до Кмета на Община Стара Загора за присъждане на наградата „Награда за гражданска доблест" на Мария Звездева Стоилова

Решение № 154 от 28.01.2016г. 219.64 KB относно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-3/21.01.2016г.

Решение № 155 от 28.01.2016г. 232.05 KB относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ173, кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец чрез замяна

Решение № 156 от 28.01.2016г. 218.42 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ5503, кв. 291 – „Македонски" по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 157 от 28.01.2016г. 214.41 KB относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ135, кв. 28 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 158 от 28.01.2016г. 217.74 KB относно: Продажба на имоти с №№ 048111 и 049010 - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 159 от 28.01.2016г. 218.08 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот Хобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 160 от 28.01.2016г. 218.07 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот ІХобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 161 от 28.01.2016г. 217.68 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот ХІобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 162 от 28.01.2016г. 218.74 KB относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.840, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 163 от 28.01.2016г. 218.38 KB относно: Продажба на урегулиран поземлен имот V36, кв.2 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 164 от 28.01.2016г. 218.03 KB отноно: Продажба на урегулиран поземлен имот VІІобщ., кв.1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 165 от 28.01.2016г. 215.71 KB относно: Одобряване на Подробен устройствен план –– Парцеларен план за трасе на „Битово - фекална канализация на с. Богомилово – I етап", главен клон I за ПИ № 000571, ПИ № 000748 и ПИ № 055005, по КВС на землище с. Богомилово, Община Стара Загора

Решение № 166 от 28.01.2016г. 216.53 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.289 по ПНИ на местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-336 от 27.11.2015 год.

Решение № 167 от 28.01.2016г. 217.44 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 002013 от КВС на местност „До село", землище с. Християново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-328 от 24.11.2015 г.

Решение № 168 от 28.01.2016г. 216.17 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.288 по ПНИ на местност „Мечи кладенец", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-337 от 27.11.2015 год.

Решение № 169 от 28.01.2016г. 217.24 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.8 в местност „Язовира" и ПИ № 300.9 в местност „Ливадките" по плана на новообразуваните имоти на землище с. Колена, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-354 от 09.12.2015 год.

Решение № 170 от 28.01.2016г. 217.28 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с проектен идентификатор 70202.22.285 от КККР на м. „Чикур чиир", землище с. Сулица, общ. Стара Загора - Заявление рег. № 19-06-3/ 05.01.2016 г.

Решение № 171 от 28.01.2016г. 216.24 KB относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.129.4 от КККР на местност „Герена", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-339 от 01.12.2015 г.

Решение № 172 от 28.01.2016г. 216.06 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.120 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-367/ 18.12.2015 г.

Решение № 173 от 28.01.2016г. 216.42 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.451 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-366/ 18.12.2015 г.

Решение №174 от 28.01.2016г. 216.11 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.458 по КККР на местност „Под с. Дъбрава", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-365/ 18.12.2015 г.

Решение №175 от 28.01.2016г. 217.58 KB отнсоно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с кадастрален № 090037 от КВС на местн. „Ала баир", землище с. Богомилово, община Ст. Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-364/ 18.12.2015 г.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали