РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 60 ОТ 19.09.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2733 от 19.09.2023 г. относно: Подписване на Партньорско споразумение с Тракийски университет и УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ за изпълнението на проект „Изграждане на интегриран болничен клиничен комплекс за превенция, лечение и рехабилитация на деца“, като част от Концепция за „Интегрирана здравна грижа за деца в Югоизточния регион“ по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

 

Решение № 2734 от 19.09.2023 г. относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

 

Решение № 2735 от 19.09.2023 г. относно: Предварително съгласие за придобиване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора, чрез замяна с УПИ ХII -694, кв.5241

 

Решение № 2736 от 19.09.2023 г. относно: Изменение на Решение № 2531/23.05.2023 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за замяна на общински поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.274 и поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.272

 

Решение № 2737 от 19.09.2023 г. относно: Предварително съгласие за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри за поземлен имот с идентификатор  68850.160.638  по  КККР на  гр. Стара Загора 

 

Поименно гласуване по точите от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали