РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 59 ОТ 05.09.2023

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 2725 от 05.09.2023 г. относно: Приемане на бюджета за 2023 година на Община Стара Загора

Приложения

Решение № 2726 от 05.09.2023 г. относно: Увеличаване на числеността в Звено „Озеленяване и комунални дейности“ от местните бюджетни дейности, считано от 01.09.2023година

 

Решение № 2727 от 05.09.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – изменение План за регулация за УПИ I 5548, УПИ II 5547, УПИ III 5555, УПИ IV 5558, УПИ V 5559, УПИ VI 5554, кв. 1310, УПИ I 5540, УПИ II 5539, УПИ III 5538, УПИ IV 5542, УПИ V 5541,  кв. 1311, УПИ LIII 5557, УПИ  LV 5556, УПИ LVI 5546, УПИ LVII 5545, УПИ LIX 5544, кв. 1303 и улица с о.т. 371 - о.т. 387 - о.т. 398 - о.т. 399 - о.т. 401 - о.т. 406, улица с о.т. 341 - о.т. 369 - о.т. 399, улица с о.т. 401 - о.т. 447 и улица с о.т. 444 - о.т. 447 - о.т. 461 - о.т. 445, кв. „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора и изменение План за застрояване на новообразуван УПИ С 5849, в кв. 1303 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-11-340 от 05.07.2023 г.

 

Решение № 2728 от 05.09.2023 г. относно: Определяне на основни месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.01.2023 г.

 

Решение № 2729 от 05.09.2023 г. относно: Кандидатстване с Концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027

 

Решение № 2730 от 05.09.2023 г. относно: Участие на Община Стара Загора като партньор в Комбинирана концепция за интегрирани териториални инвестиции по процедура BG16FFPR003-2.001 „Концепции за интегрирани териториални инвестиции (ИТИ)“ по Програма „Развитие на регионите“ 2021 - 2027.

 

Изменение на Решение № 2531/23.05.2023 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му, с която Общински съвет Стара Загора дава съгласие за замяна на общински поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.274 и поземлен имот с проектен идентификатор 68850.501.272 - отложени за следващото заседание

 

Решение № 2731 от 05.09.2023 г. относно: Заявление № 10-21-44/ 30.08.2023 г. за достъп до обществена информация от Сдружение Асоциация „Прозрачност без граници“

 

Решение № 2732 от 05.09.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план, Специализирана план - схема и изменение на ВиК схема за трасе на водопровод и канализация за поземлени имоти с идентификатори 27214.30.17, 27214.33.1, 27214.33.7, 27214.33.8, 27214.33.50, 27214.33.37 и 27214.65.1 по КККР на с. Еленино, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 10-33-173 от 30.08.2023 год. 

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали