РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 56 ОТ 29.06.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2574 от 29.06.2023 г. относно: Приемане на Наредба за провеждане на обществени консултации от Община Стара Загора

 

Решение № 2575 от 29.06.2023 г. относно: Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2022 година

Приложения 1 - 46

Решение № 2576 от 29.06.2023 г. относно: Прехвърляне на два броя микробуси за превоз на трудно подвижни хора от «Автосервиз на здравни заведения ЕООД на «Домашен социален патронаж» 

 

Решение № 2577 от 29.06.2023 г. относно: Образуване на общинско предприятие „Паркиране и репатриране“ и откриване на процедура по ликвидация на общинското търговско дружество „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД гр. Стара Загора, ЕИК:123532508

Приложение

 

Решение № 2578 от 29.06.2023 г. относно: Избор на управител на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД, ЕИК 000812197, със седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора, ул. «Д-р Т. Стоянович» № 15

 

Решение № 2579 от 29.06.2023 г. относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично-консултативен център I“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

 

Решение № 2580 от 29.06.2023 г. относно: Процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Медицински  център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда за провеждане  на конкурса

 

Решение № 2581 от 29.06.2023 г. относно: Определяне на позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.07.2023г. или резервна дата за провеждане на заседанието - 08.08.2023г.

 

Решение № 2582 от 29.06.2023 г. относно: Откриване на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели за РАЙОНЕН СЪД СТАРА ЗАГОРА, мандат 2024 г. – 2028 г., определяне правила за нейното провеждане и създаване на временна комисия за провеждане на процедура за избор на кандидати за съдебни заседатели.

 

Решение № 2583 от 29.06.2023 г. относно: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2022 година 

Приложение

Решение № 2584 от 29.06.2023 г. относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на СНЦ СК “СПОРТНА    ГИМНАСТИКА“ гр. Стара Загора на част от имот – публична общинска собственост

 

Решение № 2585 от 29.06.2023 г. относно: Предоставяне за  безвъзмездно ползване на СНЦ “Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора на имот – публична общинска собственост

 

Решение № 2586 от 29.06.2023 г. относно: Учредяване на възмездно право на строеж за трафопост на "ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ - ЮГ" ЕАД върху поземлен имот 68850.523.318 – улица, публична общинска собственост по КККР на гр. Стара Загора, община Стара  Загора

 

Решение № 2587 от 29.06.2023 г. относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

Приложение

Решение № 2588 от 29.06.2023 г. относно: Даване на съгласие за образуване на съсобствен имот, изменение на кадастралната карта за поземлен имот с номер 58743.20.21 - частна собственост и поземлен имот с номер 58743.20.26 – общинска собственост и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 2589 от 29.06.2023 г. относно: Определяне на актуална цена за закупуване на общинската част от УПИ I5703, 6647 в кв. 276 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2590 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I4519 в кв. 323 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2591 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV534 в кв. 504 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2592 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV525 в кв. 70 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 2593 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV427 в кв. 33 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 2594 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI95 в кв. 44 по ПУП на с. Кирилово, община Стара Загора

 

Решение № 2595 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX250 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 2596 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII203 в кв. 15 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение № 2597 от 29.06.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I947, кв. 14 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

 

Решение № 2598 от 29.06.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Августа Траяна“, № 29, вх. 0, ет. 3, апартамент № 8 на настанен в него наемател

 

Решение № 2599 от 29.06.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, бул. „Св. Патриарх Евтимий“, бл. 82, вх. А, ет. 3, апартамент № 64 на настанен в него наемател

 

Решение № 2600 от 29.06.2023 г. относно: Продажба на ПИ 68850.515.658 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора – частна общинска собственост

 

Решение № 2601 от 29.06.2023 г. относно: Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ IV352 в кв. 80 - „Лозенец - разширение“ и УПИ XIX158 в кв. 85 - „Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение № 2602 от 29.06.2023 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2531 по протокол № 54 от 23 май 2023 г. на Общински съвет Стара Загора

 

Решение № 2603 от 29.06.2023 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ IV-580, кв. 39 „Голиш“; УПИ V-580,581, кв. 40 „Голиш“; УПИ VII-580, кв. 45 „Голиш“; УПИ XIV-580, X-580, кв. 47 „Голиш“; УПИ V-580, кв. 48 „Голиш“, заличаване на кв. 39 и кв. 48 по плана за регулация на квартал „ГОЛИШ“, град Стара Загора и План за застрояване на новообразувани УПИ XL-1722,1728,1730,XLIII-1723, X-1712, XIV-1715, XXV-1716, УПИ XXXI-1719, XXXIX-1720 в кв. 47 „Голиш“; УПИ V-1724,1514,1727,1729, XXVII-1725, кв. 40 „Голиш“; УПИ VII-1713, кв. 45 „Голиш“; УПИ XV-1717,паркинг, кв. 46 „Голиш“, част от КПИИ.

 

Решение № 2604 от 29.06.2023 г. относно: Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначение на части от ПИ с идентификатор 68850.224.137 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.224.733 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.224.731 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.224.737 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.736 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.42 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.738 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.231.739 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.4 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.26 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ПИ с идентификатор 46417.105.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 46417.105.24 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ,  ПИ с идентификатор 46417.105.27 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  и ПИ с идентификатор 46417.105.28 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ -публична общинска собственост, във връзка с проект за обект: „Изграждане на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет (преминаваща успоредно на път III – 6602 (Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово) в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.)

 

Решение № 2605 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за извън границите на урбанизираните територии и ПУП - специализирана план схема в границите на урбанизираните територии за линеен обект „Оптична свързаност от гр. Стара Загора до ПИ с идентификатор 48765.17.42, местност „Далаков път“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора“, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-221/19.04.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за линеен обект „Оптична свързаност от гр. Стара Загора до ПИ с идентификатор 48765.17.42, местност „Далаков път“, землище на с. Могила, общ. Стара Загора:

„ТРАСЕ 1“ - от границата на урбанизираната територия на гр. Стара Загора до КШ 6 в ПИ с идентификатор 48765.17.79 през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на с. Могила - ПИ с идентификатор 48765.15.87 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.15.190 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.15.220 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.17.41 - води и водни площи, с НТП „Напоителен канал“, ПИ с идентификатор 48765.17.79 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора - ПИ с идентификатор 68850.136.299 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.137.988 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“;

„ТРАСЕ 2“ - от границата на урбанизираната територия на гр. Стара Загора до КШ 12 през поземлени имоти публична общинска собственост в землището на с. Могила - ПИ с идентификатор 48765.16.17 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.16.24 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 48765.18.196 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, през поземлен имот публична общинска собственост в землището на гр. Стара Загора – ПИ с идентификатор 68850.81.60 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и през поземлен имот публична общинска собственост в землището на с. Хрищени - ПИ с идентификатор 77476.137.33 - земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“.

 

Решение № 2606 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-271 от 19.05.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.208.108 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.208.108 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2607 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-255 от 05.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.2.82, местност „До село“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-255 от 05.05.2023 г.

 

Решение № 2608 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 46417.68.17, местност „Гозева могила“, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-279 от 29.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.68.17, местност „Гозева могила“, землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-279 от 29.05.2023 г.

 

Решение № 2609 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-285 от 31.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До село“, землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-285 от 31.05.2023 г.

 

Решение № 2610 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.97 по КККР на землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-306 от 07.06.2023 г.

 

Решение № 2611 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 270.83, местност „Голямата ливада“, землището на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-301 от 07.06.2023 г.

 

Решение № 2612 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.120 местност „До село“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-297 от 06.06.2023 г.

 

Решение № 2613 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.187, местност „Марашите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-300 от 07.06.2023 г.

 

Решение № 2614 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.46.6, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-286 от 31.05.2023 г.

 

Решение № 2615 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.19, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-273 от 25.05.2023 г.

 

Решение № 2616 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.201.28, местност „Конопището“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-290 от 02.06.2023 г.

 

Решение № 2617 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.6, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-270 от 19.05.2023 г.

 

Решение № 2618 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.438, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-302 от 07.06.2023 г.

 

Решение № 2619 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.41, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-269 от 19.05.2023 г.

 

Решение № 2620 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.54.52, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-281 от 30.05.2023 г.

 

Решение № 2621 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.135.16, местност „Бойчева поляна“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-272 от 25.05.2023 г.

 

Решение № 2622 от 29.06.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 77476.184.2, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени и План за застрояване за новообразуван УПИ I 2 в КР 184, местност „Киврица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-260 от 11.05.2023 г.

 

Решение № 2623 от 29.06.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за изграждане на пътна връзка към ПИ с идентификатор 68850.200.16, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-264 от 29.05.2023 г.

 

Решение № 2624 от 29.06.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.278.13, местност „Шумата“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-252 от 18.05.2023 год. 

 

Решение № 2625 от 29.06.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план – схема за трасе на водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-245 от15.05.2023 год. 

 

Решение № 2626 от 29.06.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за обект „Изграждане на  нова физическа инфраструктура електронна съобщителна мрежа през с. Могила“, общ. Стара Загора, с вх. № 19-11-219 от 02.05.2023 год. 

 

Решение № 2627 от 29.06.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-215 от 27.04.2023 год. 

 

Решение № 2628 от 29.06.2023 г. относно: Oдобряване на схеми за поставяне на 4 броя съдове за събиране на капачки тип „Сърце“, обслужващи кампанията „Капачки за бъдеще“, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-3205 от 26.05.2023 г.

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в парк „Зелен клин“;

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в северната част на парк „Станционна градина“ – УПИ I 801, кв. 8 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора;

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ – парк „Митрополит Методий Кусев“ – жабките‘

•        Схема - предложение за поставяне на 1 брой съд за събиране на капачки тип „Сърце“ – парк „ Пети октомври“.

 

Решение № 2629 от 29.06.2023 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2485 по Протокол № 53 от 27 април 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2630 от 29.06.2023 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2568 по Протокол № 54 от 23 май 2023 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2631 от 29.06.2023 г. относно: Вземане на решение за апорт на вещни права – право на собственост върху недвижими имоти - общинска собственост, необходими за увеличаване на капитала на „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и реализиране на втори етап на дружеството

 

Решение № 2632 от 29.06.2023 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 27.07.2023 г., при липса на кворум 11.08.2023 г.

 

Решение № 2633 от 29.06.2023 г. относно: Промяна на статута, на Поземлен имот с идентификатор 68850.304.821 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, община и област Стара Загора, одобрени със Заповед РД–18-43 от 25.05.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на ПИ: гр. Стара Загора, местност Острец, площ – 1 029 158 кв. м; от Публична Общинска собственост в Частна общинска собственост.

 

Решение № 2634 от 29.06.2023 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

 

Решение № 2635 от 29.06.2023 г. относно: Отпускане еднократна финансова помощ на Т. И. Райков

 

Решение № 2636 от 29.06.2023 г. относно: Отпускане еднократна финансова помощ на Н. Х. Дафов

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали