РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 54 ОТ 23.05.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2522 от 23.05.2023 г. относно: Даване съгласие на община Стара Загора за кандидатстване и осигуряване  на устойчивост в предложение на изпълнение на инвестиция „Ремонт и рехабилитация на общежитие към Спортно училище „Тодор Каблешков, град Стара Загора“ по процедура чрез подбор BG-RRP-1.011 „Ремонт и рехабилитация на общежития в системата на училищното образование“, Компонент 1: Образование и умения, която се осъществява с финансовата подкрепа на Механизма за възстановяване и устойчивост.

 

Решение № 2523 от 23.05.2023 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора за отпускане на безвъзмездна финансова помощ от Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за изпълнение на „Пилотен проект за предотвратяване образуването на биоразградими битови отпадъци в Община Стара Загора чрез въвеждане на фамилно компостиране за 300 домакинства”

 

Решение № 2524 от 23.05.2023 г. относно: Освобождаване от заплащане на входна такса за посещение в Зоопарк Стара Загора и такса за участие в образователни програми за деца от 4 до 18 за 1 юни 2023 г. Международен ден на детето.

 

Решение № 2525 от 23.05.2023 г. относно: Приемане на годишните финансови отчети за 2022г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала и разпределение на печалбата

 

Решение № 2526 от 23.05.2023 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложение 

 

Решение № 2527 от 23.05.2023 г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по автобусни линии от областната и републиканската транспортни схеми, квота на Община Стара Загора

 

Решение № 2528 от 23.05.2023 г. относно: Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2023г.

Приложение 

Решение № 2529 от 23.05.2023 г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в община Стара Загора през 2023 година            

 

Решение № 2530 от 23.05.2023 г. относно: Обявяване на част от поземлен имот с идентификатор 58743.20.26 по КККР на с. Пряпорец,  за частна общинска собственост

 

Решение № 2531 от 23.05.2023 г. относно: Придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа на влязъл в сила ПУП, чрез замяна

 

Решение № 2532 от 23.05.2023 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ XXXV376, Младежки клуб и клуб на ОО и УПИ XXXIІ132,377 в кв. 415 по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 2533 от 23.05.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ I9938, 9940 в кв. 166 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2534 от 23.05.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ IV191 в кв. 33 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 2535 от 23.05.2023 г. относно: Откриване на процедура за промяна на начина на трайно ползване на Поземлен имот с идентификатор 44851.17.43 по КККР на с. Лясково, одобрени със Заповед РД-18- 402 / 25.09.2017 г. на Изпълнителен директор на АГКК

 

Решение № 2536 от 23.05.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V384 в кв. 23 по ПУП на с. Загоре, община Стара Загора

 

Решение № 2537 от 23.05.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX146 в кв. 67 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

Решение № 2538 от 23.05.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV97 в кв. 26 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

 

Решение № 2539 от 23.05.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-север“, бл. 69, вх. В, ет. 5, ап. 66  на настанен в него наемател

 

Решение № 2540 от 23.05.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“,  бл. 7, вх. А, ет. 1, апартамент № 49 на настанен в него наемател

 

Решение № 2541 от 23.05.2023 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 56, вх. А, ет. 3, ап. 98 на настанен в него наемател

 

Решение № 2542 от 23.05.2023 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот III307 в кв. 26 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора на собственик на сграда, с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2543 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-248 от 02.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-248 от 02.05.2023 г.

 

Решение № 2544 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 31276.28.44, местност „Здравите ливади“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-249 от 02.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.44, местност „Здравите ливади“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-249 от 02.05.2023 г.

 

Решение № 2545 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 31276.28.42, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-250 от 02.05.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.42, местност „Шумата“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-250 от 02.05.2023 г.

 

Решение № 2546 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 58743.106.15, местност „Стаев трап“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-197 от 04.04.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.106.15, местност „Стаев трап“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-197 от 04.04.2023 г.

 

Решение № 2547 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 48765.23.102, местност „Солените вирове“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-216 от 12.04.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 48765.23.102, местност „Солените вирове“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-216 от 12.04.2023 г.

 

Решение № 2548 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – изменение План за регулация за УПИ I 5548, УПИ II 5547, УПИ III 5555, УПИ IV 5558, УПИ V 5559, УПИ VI 5554, кв. 1310, УПИ I 5540, УПИ II 5539, УПИ III 5538, УПИ IV 5542, УПИ V 5541,  кв. 1311, УПИ LIII 5557, УПИ  LV 5556, УПИ LVI 5546, УПИ LVII 5545, УПИ LIX 5544, кв. 1303 и улица с о.т. 371 - о.т. 387 - о.т. 398 - о.т. 399 - о.т. 401 - о.т. 406, улица с о.т. 341 - о.т. 369 - о.т. 399, улица с о.т. 401 - о.т. 447 и улица с о.т. 444 - о.т. 447 - о.т. 461 - о.т. 445, кв. „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора и изменение План за застрояване на новообразуван УПИ С 5849, в кв. 1303 „Индустриален“ по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-237 от 25.04.2023 г.

 

Решение № 2549 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на уличен водопровод за обект „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 54314.187.21 по КККР на землище на с. Остра Могила,  общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-62/11.04.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 17а, във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе на уличен водопровод през ПИ с идентификатор 54314.175.34 -земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 54314.180.35  - земеделска територия с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2550 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на УПИ I 250, УПИ II 251 в КР 119 и ПИ с идентификатор 68850.119.17, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-160/21.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 17а, във връзка с чл. 29 от ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 68850.119.241 - земеделска територия с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор 68850.119.21 - земеделска територия с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2551 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 218.35 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бичичарда“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-239 от 25.04.2023 г.

 

Решение № 2552 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.43 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-234 от 25.04.2023 г.

 

Решение № 2553 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.107.103, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-219 от 18.04.2023 г.

 

Решение № 2554 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.42.13 местност „Бащина гора“, землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-240 от 25.04.2023 г.

 

Решение № 2555 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.38.17, местност „Клюнка“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-244 от 28.04.2023 г.

 

Решение № 2556 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.4, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-253 от 02.05.2023 г.

 

Решение № 2557 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.50.45, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-233 от 25.04.2023 г.

 

Решение № 2558 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.53, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-143 от 14.03.2023 г.

 

Решение № 2559 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.171.271, местност „Черешите“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-220 от 18.04.2023 г.

 

Решение № 2560 от 23.05.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение (КНН) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, част от КПИИ, във връзка със  заявление с вх. № 19-03-208 от 20.04.2023 год. 

Инвестиционен проект за обект - „Метално табло - трансформатор (МТТ)  20/0,4 kV, кабелна линия ниско напрежение ( КНН) и електромерно табло (ЕТ) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор  31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора“, част от КПИИ, заявление с Вх. № 19-03-208 от 20.04.2023 год. 

 

Решение № 2561 от 23.05.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за сградно водопроводно отклонение за ПИ с идентификатор 68850.109.29 местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-141 от 21.03.2023 год. 

 

Решение № 2562 от 23.05.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-212 от 25.04.2023 год. 

 

Решение № 2563 от 23.05.2023 г. относно: Oдобряване на схема за поставяне на Монумент на спътник „Интеркосмос България 1300“ в парк „Артилерийски“ - УПИ VI 7153, За парк –спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 326а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със заявление с вх № 10-02-2440 от 21.03.2023 г.

 

Решение № 2564 от 23.05.2023 г. относно: Oдобряване на схема за поставяне на три броя монолитни тенис маси в парк „Бедечка“, гр. Стара Загора, във връзка със заявление с вх № 10-01-2376 от 12.04.2023 г.

 

Решение № 2565 от 23.05.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.49.33, местност „Каймака“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-207 от 05.04.2023 г.

 

Решение № 2566 от 23.05.2023 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост в кв. „Железник“ на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД - гр. Стара Загора

 

Решение № 2567 от 23.05.2023 г. относно: Даване на съгласие за образуване на съсобствени имоти, изменение на кадастралната карта за имоти с номера 58743.7.12, 58743.10.6, 58743.84.16, 58743.84.15, 58743.20.20 - частна собственост и ПИ с номера 58743.20.25, 58743.20.24, 58743.20.22, 58743.10.7, 58743.6.17 – общинска собственост и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 2568 от 23.05.2023 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I53, Производствени и складови дейности и трафопост в кв. 4741 по плана на гр. Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор 68850.525.53 по КККР на гр. Стара Загора и улица с о.т. 219 – о.т. 220

 

Решение № 2569 от 23.05.2023 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект на ПУП – изменение на План за регулация за УПИ III394 в кв. 18 и улица с о.т. 142 – о.т. 147 по плана на с. Остра могила, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2570 от 23.05.2023 г. относно: Oдобряване на схема за поставяне на съд за събиране на капачки тип „Сърце“ в северната част на парк „Артилерийски“ - УПИ I 7133, Спорт, атракции, озеленяване и рекреация, кв. 334а по плана на гр. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-01-2733 от 04.05.2023 г.

 

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали