РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 52 ОТ 30.03.2023 г.

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2347 от 30.03.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата да условията и реда за тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора за II четене

 

 

Решение № 2348 от 30.03.2023г. относно: Приемане на разчети и лимити за 2023 година

 

Приложения 1 - 29

 

Решение № 2349 от 30.03.2023г. относно: Промяна числеността на персонала в Общинска администрация, считано от 01.04.2023 година

 

 

Решение № 2350 от 30.03.2023г. относно: Допълнение към Решение № 2290 по т. седма от дневния ред от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 23 февруари 2023 г., протокол № 50

 

 

Решение № 2351 от 30.03.2023г. относно: Избор на независими финансови одитори за проверка и заверка на ГФО за 2023г. на общински търговски дружества

 

Решение № 2352 от 30.03.2023г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2023 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2022 г.

 

Приложение 1 Приложение 2

 

Решение № 2353 от 30.03.2023г. относно: Анализ на потребностите на община Стара Загора от социални услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет и Предложение за планирането в общината на социалните услуги на общинско и областно ниво, които се финансират изцяло или частично от държавния бюджет

 

 

Решение № 2354 от 30.03.2023г. относно: Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2022 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда.

 

 

Решение № 2355 от 30.03.2023г. относно: Откриване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Диагностично консултативен център I – Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане на конкурса

 

 

Решение № 2356 от 30.03.2023г. относно: Откриване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Комплексен онкологичен център“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

 

 

Решение № 2357 от 30.03.2023г. относно:  Откриване на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител   на „Медицински  център - I  Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане на конкурса

 

 

Решение № 2358 от 30.03.2023г. относно:  Откриване  на процедурата за провеждане на конкурс за избор на управител на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

 

 

Решение № 2359 от 30.03.2023г. относно: Откриване на процедура за провеждане на конкурс за избор на управител на „Център за психично здраве - Стара Загора“ ЕООД и определяне на условията и реда   за провеждане  на конкурса

 

 

 

Решение № 2360 от 30.03.2023г. относно: Именуване на улици, граничещи с Индустриална зона „Загоре“

 

 

 

Решение № 2361 от 30.03.2023г. относно:  Отпускане на еднократна финансова помощ на Силвия Томова – художествен ръководител на Балета на Държавна опера – Стара Загора

 

 

Решение № 2362 от 30.03.2023г. относно: Изменение на Решение № 2282 по Протокол № 49 от заседание на Общински съвет Стара Загора от 26.01.2023 г. в частта му по т. 1 от решението /ненаименувана/ за определяне на условията, при които се дава предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж

 

 

 

Решение № 2363 от 30.03.2023г. относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част

 

Приложение 1

 

Решение № 2364 от 30.03.2023г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Диабет“ гр. Стара Загора

 

 

Решение № 2365 от 30.03.2023г. относно: Предоставяне на общинското търговско дружество «Мересев» ЕООД на  имот общинска собственост за безвъзмездно ползване

 

 

Решение № 2366 от 30.03.2023г. относно: Придобиване на имоти,  собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, местност „Червената могила“

 

 

 

Решение № 2367 от 30.03.2023г. относно: Изкупуване на част от имот с идентификатор 68850.526.1581 по КККР на гр. Стара Загора, ведно с находящите се в него сгради, собственост на „ПИРЕОС НЕДВИЖИМИ ИМОТИ“ ЕООД

 

 

Решение № 2368 от 30.03.2023г. относно: Учредяване право на строеж - пристрояване, надстрояване на жилищна

сграда и допълващо застрояване за гараж и склад в УПИ VІГОНС в кв. 47, град Стара Загора

 

 

Решение № 2369 от 30.03.2023г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ V20 в кв. 1 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2370 от 30.03.2023г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект – Езеро “Загорка“ - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора

 

 

Решение № 2371 от 30.03.2023г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти-публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Братя Кунчеви, с. Петрово и с. Руманя, Община Стара Загора

 

 

Решение № 2372 от 30.03.2023г. относно:  Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - частна общинска собственост, представляващ: Аптека – самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.505.406.1.8, с площ 98 кв. м., находяща се в гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики“ № 102

 

 

Решение № 2373 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ III5207 в кв. 279 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

 

Решение № 2374 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХ174 в кв. 627б по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

 

Решение № 2375 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ III283 в кв. 35 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2376 от 30.03.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIV562 в кв. 78 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

 

Решение № 2377 от 30.03.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV283 в кв. 6 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2378 от 30.03.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX586 в кв. 42 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

 

Решение № 2379 от 30.03.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII387 в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

 

Решение № 2380 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VI178 в кв. 59 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

 

Решение № 2381 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ IV283 в кв. 35 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

 

 

Решение № 2382 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VI510 в кв. 75 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

 

 

Решение № 2383 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ V170 в кв. 12 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

 

 

Решение № 2384 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ I10 в кв. 2 по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

 

 

Решение № 2385 от 30.03.2023г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ III68 в кв. 37 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2386 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, вх. А, ап. 40 на настанен в него наемател

 

 

 

Решение № 2387 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Слънчева“, № 4, ет. 3, апартамент № 5 на настанен в него наемател

 

 

Решение № 2388 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на УПИ І625 в кв. 4; УПИ ІV625, УПИ VII625 в кв. 6; УПИ VIII656 в кв.7; УПИ II752, УПИ IV752 в кв. 20; УПИ І1030 в кв. 31; УПИ III521 в кв. 36 - „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

 

Решение № 2389 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ XXIII5707 в кв. 260 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

 

 

Решение № 2390 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на ПИ 67800.8.320 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Буджака“, гр. Созопол

 

 

Решение № 2391 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на имоти – частна общинска собственост, представляващи УПИ ХIV377 в кв. 77 -„Лозенец - разширение“ и УПИ Х182, в кв. 81 -„Лозенец - разширение“ по ПУП на град Стара Загора

 

 

 

Решение № 2392 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на застроен УПИ XIII94, кв. 47 по ПУП на с. Богомилово, на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

 

 

Решение № 2393 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на застроен УПИ XXII409 в кв. 18 и УПИ IVобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2394 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на УПИ I20, УПИ VIII81, УПИ X76, УПИ XI24 в кв. 13 и УПИ IVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Плоска могила, Община Стара Загора

 

 

Решение № 2395 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на УПИ Xфурна в кв. 2, УПИ XVКОО в кв. 21 и УПИ XIV196  в кв. 42  по ПУП на с. Стрелец, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2396 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на УПИ VIIIобщ. в кв. 46 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2397 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на УПИ XIIобщ. в кв. 1, УПИ IV90 и УПИ V в кв. 26 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора

 

 

Решение № 2398 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на застроен УПИ XII и УПИ XIII в кв. 20 и УПИ Iобщ.  в кв. 43 по ПУП на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

 

Решение № 2399 от 30.03.2023г. относно:  Продажба на УПИ VIIIза здравен дом в кв. 5 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

 

 

Решение № 2400 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на УПИ IIIобщ., УПИ IVобщ. и УПИ VIIобщ. в кв. 12, УПИ IXобщ и УПИ Xобщ в кв. 38 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2401 от 30.03.2023г. относно:   Продажба на незастроени УПИ XIобщ. и УПИ XIVобщ. в кв. 18 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

 

 

 

Решение № 2402 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработването на Подробен устройствен план - План за регулация и План за застрояване за територията на с. Старозагорски бани на основание  чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със Заявление с Вх. № 10-33-37 от 13.03.2023 год.

 

 

Решение № 2403 от 30.03.2023г. относно:   Oдобряване на схема за поставяне на бюст-паметник „Максим Горки“ – УПИ I 3368, кв. 69 по плана на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

 

 

 

Решение № 2404 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-99 от 21.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване и прокарване на елементи на техническа инфраструктура през ПИ с идентификатор 68850.8.476, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – публична, общинска собственост, за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 10-02-1507 от 21.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.8.476, с начин на трайно ползване – „Пасище“ – публична, общинска собственост, размер на 24,3 кв. м, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.8.29, местност „Гочева чешма“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-1507 от 21.02.2023 г.

 

 

 

Решение № 2405 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка към ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-72 от 08.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ № 42.30 с НТП - „Пасище,мера“ и ПИ № 42.9504 с НТП „Полски път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-9842 от 22.12.2022 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за промяна предназначение на част от ПИ № 42.30 с НТП - „Пасище,мера“ и ПИ № 42.9504 с НТП „Полски път“ - публична общинска собственост, попадащи в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ № 42.1 и ПИ № 42.2 по плана на новообразуваните имоти, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх. № 10-02-9842 от 22.12.2022 г.

 

 

Решение № 2406 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-131/07.03.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за ПИ с идентификатор 70202.3.56, местност „Хамбарска могила“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 70202.4.22 - земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

 

Решение № 2407 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план –схема за трасе на водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-91/17.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето за външен водопровод за УПИ XIII 919, УПИ XI 917, УПИ VIII 913 и УПИ IV 909, КР 33, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.33.894 - земеделска територия с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

 

Решение № 2408 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за обект „Изграждане на  нова физическа инфраструктура електронна съобщителна мрежа през с. Могила, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-105/27.02.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на оптично трасе с. Могила, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 48765.17.78 с НТП „За селскостопански, горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост

 

 

Решение № 2409 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.65.988, местност „Средна ливада“ и План за застрояване за новообразуван УПИ I 988 в КР 65, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-87 от 14.02.2023 г.

 

 

Решение № 2410 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.216 по плана на новообразуваните имоти, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-132 от 08.03.2023 г.

 

 

Решение № 2411 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 320.165 по плана на новообразуваните имоти, местност „Вариска“ /“Гробищата“/, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-117 от 28.02.2023 г.

 

 

Решение № 2412 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 35420.23.211, местност „Юрта“, землището на с. Калитиново, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-95 от 20.02.2023 г.

 

Решение № 2413 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 52252.42.35, местност „Бащина гора“, землището на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-96 от 21.02.2023 г.

 

 

Решение № 2414 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.11.8, местност „Братовото“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-109 от 27.02.2023 г.

 

 

 

Решение № 2415 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.48.5, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-100 от 21.02.2023 г.

 

 

 

Решение № 2416 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.52.887 и ПИ с идентификатор 68850.52.890, местност „Генов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-83 от 14.02.2023 г.

 

 

Решение № 2417 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.53.9, местност „Кафтанджийски кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-62 от 03.02.2023 г.

 

 

Решение № 2418 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.78.911, местност „Църквица“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-68 от 07.02.2023 г.

 

 

Решение № 2419 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.225.33, местност „Сечена могила“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-56 от 02.02.2023 г.

 

 

 

Решение № 2420 от 30.03.2023г. относно:   Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9561, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-113 от 28.02.2023 г.

 

 

 

Решение № 2421 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.301.124, местност „Седми километър“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-126 от 07.03.2023 г.

 

 

 

Решение № 2422 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.59.25, местност „Вира“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-127 от 07.03.2023 г.

 

Решение № 2423 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.83.17 по КККР на с. Богомилово общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-124 от 07.03.2023 г.

 

 

Решение № 2424 от 30.03.2023г. относно:    Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.9520, местност „Под с. Дъбрава“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-136 от 09.03.2023 г.

 

 

 

Решение № 2425 от 30.03.2023г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за оптично трасе в землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-485 от 08.11.2022 год. 

 

 

Решение № 2426 от 30.03.2023г. относно:   Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план на трасета за външен водопровод и битова канализация за водоснабдяване и отводняване и изменение на ВиК схема на ПИ с идентификатор 46417.103.20, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-128 от 16.01.2023 год. 

 

 

 

Решение № 2427 от 30.03.2023г. относно:   Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-116 от 07.03.2023 год. 

 

 

Решение № 2428 от 30.03.2023г. относно:    Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2024 - 2026 година

Приложение

 

Решение № 2429 от 30.03.2023г. относно:   Определяне на представител на Община Стара Загора, в качеството й на акционер в  Университетска болница за активно лечение проф. Д-р Стоян Киркович АД, за участие в извънредно общо събрание на акционерите, свикано за 19 април 2023 г. (сряда) от 11.00 часа и определяне на становището на община Стара Загора по проектите за решения по дневния ред

 

 

Решение № 2430 от 30.03.2023г. относно:    Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж на „СПЕЙС БОКС“ ЕООД, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.526.580 – частна общинска собственост

 

 

 

Решение № 2431 от 30.03.2023г. относно:    Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ – Стара Загора

 

 

Решение № 2432 от 30.03.2023г. относно:    Обявяване на част от поземлени имоти с идентификатори:  58743.6.17, 58743.10.7, 58743.20.22, 58743.20.24, 58743.20.25, 58743.20.26 по КККР на с. Пряпорец за частна общинска собственост

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред - 1

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред - 2

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали