РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 50 ОТ 23.02.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2284 от 23.02.2023г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – второ четене

 

Решение № 2285 от 23.02.2023г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В /приета от общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./ - второ четене

 

Решение № 2286 от 23.02.2023г. относно: Допълнение на Правилника за организацията и дейността на ОП „Гробищни паркове“ гр. Стара  Загора

 

Решение № 2287 от 23.02.2023г. относно: Осъществяване на общинско сътрудничество за изпълнение на споделена услуга „Превод на български жестов език при осъществяване на административното обслужване на глухи и сляпо-глухи лица от общинската администрация“ в изпълнение на изискванията на чл. 24, т. 1 от Закона за българския жестов език

Предложение

Решение № 2288 от 23.02.2023г. относно: Създаване на Съвет по въпросите на социалните услуги в Община Стара Загора

 

Решение № 2289 от 23.02.2023г. относно: Създаване на Общински консултативен съвет по въпросите за младежта

 

Решение № 2290 от 23.02.2023г. относно: Утвърждаване на промени на действаща тарифа и превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД

 

Решение № 2291 от 23.02.2023г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

 

Решение № 2292 от 23.02.2023г. относно: Разходване на средства, дължими за отчисления по реда на чл. 64, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за обезвреждане на общински отпадъци в клетка 1 на обект „Регионален център за управление на отпадъците – Стара Загора“ през 2023 г. 

 

Решение № 2293 от 23.02.2023г. относно: Застраховане на недвижими имоти – частна общинска собственост

Предложение

Решение № 2294 от 23.02.2023г. относно: Приемане на Анализ на потребностите относно подкрепата за личностно развитие на децата и учениците на територията на община Стара Загора

Предложение

Решение № 2295 от 23.02.2023г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2022 година

Предложение

Решение № 2296 от 23.02.2023г. относно: Одобряване на проект за предварителен договор за учредяване право на строеж върху ПИ с идентификатор 68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора, за изграждане на фотоволтаична електроцентрала 

 

Решение № 2297 от 23.02.2023г. относно: Придобиване на имот от Община Стара Загора, предвиден за изграждане на обект публична общинска собственост – улица, въз основа  на  влязъл в сила  ПУП, чрез замяна

 

Решение № 2298 от 23.02.2023г. относно: Придобиване на имоти,  собственост на държавата, находящи се в гр. Стара Загора, ул.“Кенали“ № 4

 

Решение № 2299 от 23.02.2023г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за нуждите на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ЗА МАСОВ СПОРТ ЕНЕРГЕТИКА МАСТЪРС“ гр. Стара Загора

 

Решение № 2300 от 23.02.2023г. относно: Учредяване на право на пристрояване в общински УПИ ІЖС и ПГ, кв.96 по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ ПИ с идентификатор № 68850.518.160 по КККР

 

Решение № 2301 от 23.02.2023г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VIIІ537 и УПИ IX892 в кв. 45 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 2302 от 23.02.2023г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ II272 в кв. 29 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

 

Решение № 2303 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V138 в кв. 20 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 2304 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII142 в кв. 20 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 2305 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X53 в кв. 48 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 2306 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III251 в кв. 23 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

 

Решение № 2307 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XVI186,183 в кв. 21 по ПУП на с. Пряпорец, община Стара Загора

 

Решение № 2308 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII430 в кв. 29 по ПУП на с. Остра Могила, община Стара Загора

 

Решение № 2309 от 23.02.2023г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI58 в кв. 57 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

 

Решение № 2310 от 23.02.2023г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Самара - 3“, бл. 7, вх. А, ет. 2, апартамент № 51 на настанен в него наемател

 

Решение № 2311 от 23.02.2023г. относно: Продажба на ПИ 67800.8.319 – частна общинска собственост, находящ се в местност „Буджака“, гр. Созопол

 

Решение № 2312 от 23.02.2023г. относно: Продажба на застроен УПИ І - Дом за деца в кв. 38, застроен УПИ VІ-одо в кв. 39, УПИ Iсонс  в кв. 44, УПИ VІІІ766 в кв. 71,  УПИ І983 и УПИ IІ984  в кв. 119 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 2313 от 23.02.2023г. относно: Продажба на застроен УПИ ХІ4241 в кв. 327 - „Казански“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.509.4241 по КККР на град Стара Загора), на собственици на сгради с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2314 от 23.02.2023г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ Х501, находящ се в кв. 551 -„Лозенец-разширение“ по ПУП на град Стара Загора

 

Решение № 2315 от 23.02.2023г. относно: Продажба на УПИ Iобщ., УПИ IIобщ.  и УПИ IIIобщ. в кв. 17, УПИ IXобщ. и УПИ Хобщ. в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2316 от 23.02.2023г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 11675.19.14 /номер по предходен план - 019014/ и 11675.27.3 /номер по предходен план - 027003/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Воденичарово, Община Стара Загора

 

Решение № 2317 от 23.02.2023г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 24482.77.4/номер по предходен план 077004/; 24482.77.5 /номер по предходен план 077005/; 24482.77.6 /номер по предходен план 077006/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Дълбоки, Община Стара Загора

 

Решение № 2318 от 23.02.2023г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 58743.59.2 /номер по предходен план 059002/ и 58743.158.7 /номер по предходен план 158007/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

 

Решение № 2319 от 23.02.2023г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.28.16 /номер по предходен план 028016/, и 77431.28.50 /номер по предходен план 028050/- частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 2320 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 54314.17.11, местност „Хаджийска гора“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-40 от 25.01.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 54314.17.11, местност „Хаджийска гора“, землище с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № № 19-06-40 от 25.01.2023 г.

 

Решение № 2321 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.33.953, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-24 от 12.01.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.33.953, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2322 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-52/31.01.2023 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.218.714, ПИ с идентификатор 68850.218.53, ПИ с идентификатор 68850.219.716 и ПИ с идентификатор 68850.219.63 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2323 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора в частта му за УПИ I 438, УПИ II 438, УПИ III 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 64 по плана на с. Змейово, УПИ VI 438, УПИ VII 438, УПИ VIII 438, УПИ IX 438, УПИ X 438, УПИ XI 438, УПИ XII 438 и УПИ XIII 438 в кв. 73 по плана на с. Змейово и УПИ I 1081, УПИ II 1082, УПИ III 1083, УПИ IV 1084, УПИ V 1085,  УПИ VI 1086, УПИ VII 1087 и УПИ VIII1088 в КР 133, землището на с. Змейово, община Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-9 от 09.01.2023 г.

 

Решение № 2324 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.151 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 10-02-426 от 17.01.2023 г.

 

Решение № 2325 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.46.12, местност „Марашите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-20 от 10.01.2023 г.

 

Решение № 2326 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.48.158, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-21 от 10.01.2023 г.

 

Решение № 2327 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.103.14, местност „Тумбите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-53 от 31.01.2023 г.

 

Решение № 2328 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.35, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-5 от 04.01.2023 г.

 

Решение № 2329 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.65.13, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-8 от 05.01.2023 г.

 

Решение № 2330 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.224.41, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-50 от 31.01.2023 г.

 

Решение № 2331 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.22, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-19 от 10.01.2023 г.

 

Решение № 2332 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.3.57 и ПИ с идентификатор 70202.3.59, местност „Хамбартепе“, землище на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-51 от 31.01.2023 г.

 

Решение № 2333 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.111.12, местност „Вадата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-31/18.01.2023 г.

 

Решение № 2334 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и специализирана план – схема за обект: Кабелно електро отклонение за захранване на инсталация за производство на електрическа енергия с обща инсталирана мощност 50 kW в УПИ II 89, кв. 44 по плана на с. Ракитница, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-4/03.01.2023 г.

 

Решение № 2335 от 23.02.2023г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.74.19 и ПИ с идентификатор 46417.74.20, местност „Грамадите“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с вх. № 19-11-33 от 17.01.2023 год. 

 

Решение № 2336 от 23.02.2023г. относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация за кв. „Индустриален“, попадащ в КР 522 и КР 523 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

 

Решение № 2337 от 23.02.2023г. относно: Отпаднала необходимост от право на управление на имотите на Национална професионална гимназия по ветеринарна медицина „Иван Павлов“ – Стара Загора, находящи се в гр. Стара Загора, бул.“Св. Патриарх Евтимий“ № 21

 

Решение № 2338 от 23.02.2023г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора в частта му за ПИ с идентификатор 68850.304.821, местност „Острец“, землище гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 10-33-22 от 15.02.2023 г.

 

Решение № 2339 от 23.02.2023г. относно: Промени в състава на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества

 

 Решение № 2340 от 23.02.2023г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Б. В. Бонев

 

Решение № 2341 от 23.02.2023г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Р. И. Митева

 

Решение № 2342 от 23.02.2023г. относно: Предоставяне на финансова подкрепа за подпомагане на семейства на загиналите и пострадалите от земетресението в Турция и Сирия

 

Решение № 2343 от 23.02.2023г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред на Извънредно общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“ АД  гр. Стара Загора, насрочено на 09.03.2023 г.

 

Поименно гласуване по точките от Дневен ред.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали