Решения от Протокол № 5 от17.12.2015

Размер на шрифта: A A A

Решение №63 от 17.12.2015г. 137.35 KB относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора /приета от Общински съвет с Решение № 107 от 29.03.2012 г., в сила от 01.04.2012 г.; изм. и доп. – Решение № 203 от 26.04.2012 г.; изм. и доп. с Решение № 695 от 16.05.2013 г., в сила от 16.05.2013 г.; изм. с Решение № 760 от 27.06.2013 г.; доп. с Решение № 1068 от 16.12.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.; изм. и доп. с Решение № 1352 от 19.06.2014 г.; изм. – Решение № 1627 от 18.12.2014 г., изм. и доп. с Решение № 1925 от 25.06.2015 г./

Решение №64 от 17.12.2015г. 234.72 KB относно:Изменение на решение №1605 от 18 декември 2014 за поемане на
дългосрочен общински дълг за финансиране на реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за сградата на Покрит плувен басейн гр. Стара Загора

Решение №65 от 17.12.2015г. 136.68 KB относно:Одобряване на план-сметки за необходимите средства за предоставяне на услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоръжения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на Община Стара Загора през 2016г.

Приложение 1 и 2 към Решение N 65 от 17.12.2015г. 920.44 KB

 

Решение №66 от 17.12.2015г. 227.8 KB относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2015 година
Приложение 1 към Решение N 66 от 17.12.2015г. 431.29 KBПриложение 2 към Решение N 66 от 17.12.2015г. 371.68 KBПриложение 3 към Решение N 66 от 17.12.2015г. 195.63 KBПриложение 4 към Решение №66 от 17.12.2015г. 193.1 KBПриложение 5 към Решение №66 от 17.12.2015г. 188.84 KBПриложение 6 към Решение №66 от 17.12.2015г. 191.79 KB,Приложение 7 към Решение №66 от 17.12.2015г. 194.48 KB,Приложение 8 към Решение №66 от 17.12.2015г. 191.11 KB,Приложение 9 към Решение №66 от 17.12.2015г. 190.36 KBПриложение 10 към Решение №66 от 17.12.2015г. 189.75 KB,Приложение 11 към Решение №66 от 17.12.2015г. 195.55 KB,Приложение 12 към Решение №66 от 17.12.2015г. 196.05 KB,Приложение 13 към Решение №66 от 17.12.2015г. 195.65 KB,Приложение 14 към Решение №66 от 17.12.2015г. 192.9 KB

 

Решение №67 от 17.12.2015г. 213.53 KB относно: Избиране на контрольор на общинското търговско дружество „Тролейбусни и автобусни превози" ЕООД

Решение №68 от 17.12.2015г. 211.88 KB относно:Изменение и допълнение на решение № 59 от протокол №3 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 26 ноември 2015г.

Решение №69 от 17.12.2015г. 213.5 KB относно:Избор на представители от Общински съвет Стара Загора за участие в Комисията по безопасност на движението.

Решение №70 от 17.12.2015г. 209.13 KB относно:Създаване на наблюдателна комисия към Общински съвет Стара Загора.

Решение №71 от 17.12.2015г. 210.09 KB относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/

Решение №72 от 17.12.2015г. относно:Определяне на общински съветници за членове на комисия за картотекиране

Решение №73 от 17.12.2015г. 212.39 KB относно:Избор на нов състав на Местната комисия по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове

Решение №74 от 17.12.2015г. 145.37 KB относно:Промени в състава на постоянните комисии при Общински съвет Стара Загора

Решение №75 от 17.12.2015г. 277.2 KB относно:Пътуване на пенсионерите, хора с увреждания и учащи с автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора.

Решение № 76 от 17.12.2016г. 210.42 KB относно:Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора.

Решение №77 от 17.12.2015г. 269.99 KB относно:Приемане на Общинска програма за образователна интеграция на децата и учениците от ромски произход за учебната 2015/2016 г. в изпълнение на Националната стратегия на Република България за интегриране на ромите (2012-2020) и Стратегията за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

Решение №78 от 17.12.2015г. 159.97 KB относно: Промяна на ПУП – ПРЗ в кв. 512 – кв. „Три чучура", гр. Стара Загора

Решение №79 от 17.12.2015г. 221.01 KB относно:Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ "СПОРТЕН КЛУБ ЗАГОРСКИ СТРЕЛЕЦ" гр. Стара Загора върху имот – частна общинска собственост.

Решение №80 от 17.12.2015г. 214.74 KB относно:Рехабилитация на път II-57 „Стара Загора-Раднево" от км.0+250 до км. 11+073 и от км 12+337 до км 40+650, област Стара Загора и Сливен

Решение №81 от 17.12.2015г. 212.67 KB относно:Отдаване под наем на обекти общинска собственост и движими вещи за осъществяване на дейността на медицински специалисти, извършващи първична извънболнична помощ.

Решение №82 от 17.12.2015г. 222.56 KB относно:Отдаване под наем след тръжна процедура на обособени части публична общинска собственост, представляващи: „Бюфет – публика" /от 119.29 кв. м./, на ниво +0.00 /второ етажно ниво/ и „Бюфет – артисти" с прилежащите към него склад – бюфет и склад – офис /от общо 98.25 кв. м/, на ниво +3.38 /трето етажно ниво/, находящи се в сграда „Държавна опера", гр. Стара Загора, бул. „Митрополит Методий Кусев" № 30, представляваща по кадастралната карта сграда с идентификатор 68850.515.2.1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.515.2

Решение №83 от 17.12.2015г. 220.54 KB относно:Отдаване под наем на общински обект: Част от сутеренен етаж на сграда за култура и изкуство с идентификатор 68850.515.4.1, представляващ – ОСД „Кафе-аперитив" с площ от 135.30 кв. м., съгласно АПОС № 07301/19.08.2008 г., находящ се в гр. Стара Загора, бул. „М. М. Кусев" № 34, кв. 1в., УПИ VII.

Решение №84 от 17.12.2015г. 217.91 KB относно:Отдаване под наем на част от имот – публична общинска собственост, представляващ: Стопанска сграда /боксове за прасета/, със застроена площ от 204.05 кв.м., находяща се в кв.28, УПИ VІІ „Дом за душевно болни", съгласно АОС № 04041/13.01.2005 г. в с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение №85 от 17.12.2015г. 219.3 KB относно:Прекратяване на съсобственост в НОВООБРАЗУВАН ИМОТ № 215.10 по плана на новообразуваните имоти на местност „Нейков кладенец", землище на село Змейово, община и област Стара Загора

Решение №86 от 17.12.2015г. 215.56 KB относно:.Прекратяване на съсобственост в новообразуван имот № 300.33 землище с. Пряпорец, община Стара Загора

Решение №87 от 17.12.2015г. 215.84 KB относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 527а по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №88 от 17.12.2015г. 219.46 KB относно:Прекратяване на съсобственост в кв. 65 „Стоп. двор" по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение №89 от 17.12.2015г. 217.58 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ХХІ951 в кв. 70 по ПУП на село Хрищени, община и област Стара Загора

Решение №90 от 17.12.2015г. 217.71 KB относно:Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ218 в кв. 48 по ПУП на село Калояновец, община и област Стара Загора

Решение №91 от 17.12.2015г. 140.46 KB относно:Продажба на застроен урегулиран поземлен имот V162, кв. 5, с. Лясково, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №92 от 17.12.2015г. 220.14 KB относно:Продажба на УПИ Х501, кв.551 – Лозенец – разширение, по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №93 от 17.12.2015г. 218.87 KB  относно:Продажба на новообразуван имот с № 201.8 - частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Елхово, община Стара Загора

Решение №94 от 17.12.2015г. 265.46 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004 от КВС на местност "Тетрата", землище с. Богомилово, Община Стара Загора, за реализиране на обект „Гробищен парк на гр. Ст. Загора", във връзка със Заявление № 19-33-367 от 19.10.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за довеждащ път до ПИ №№ 102001, 102002 и 102004, землище с. Богомилово, през ПИ №№ 000725, 000726 и 000729 – „полски път", ПИ №№ 000406 и 000416 – „пасище, мера", ПИ № 000407 – „пасище с храсти" и ПИ № 000829 – „канали", по КВС на землище с. Кирилово; ПИ № 103001 - „пасище, мера", по КВС на землище с. Богомилово, общ. Стяара Загора – публична, общинска собственост.
Предварително съгласие за промяна предназначението на ПИ № 000422 „иглолистна гора" от КВС на местност "Аламура", землище с. Кирилово, Община Ст. Загора – държавна частна собственост.

Решение №95 от 17.12.2015г. 211.77 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.106 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Ст. Загора, Заявление рег. № 19-06-266 от 20.10.2015 год.

Решение №96 от 17.12.2015г. 212.86 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.250.23 по КККР на местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-305 от 17.11.2015 год.

Решение №97 от 17.12.2015г. 212.21 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.121 и 68850.256.161 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-304 от 17.11.2015 год.

Решение №98 от 17.12.2015г. 211.34 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 70202.23.168 по Кадастралната карта на местност „Сиртарда", землище с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-234/ 17.09.2015 год.

Решение №99 от 17.12.2015г. 211.7 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.51 и 68850.256.52 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-306 от 17.11.2015 год.

Решение №100 от 17.12.2015г. 212.12 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.210.30 по КККР на местност "Курбанова чешма", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-309 от 17.11.2015 год.

Решение №101 от 17.12.2015г. 212.5 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.44 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира", землище с. Колена, Община Ст. Загора, Заявление рег. № 19-06-312 от 18.11.2015 год.

Решение №102 от 17.12.2015г. 210.54 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 114014 по КВС на местност „Реката", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-265 от 20.10.2015 год.

Решение №103 от 17.12.2015г. 212.5 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.435 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-308 от 17.11.2015 год.

Решение №104 от 17.12.2015г. 211.47 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 037037 по КВС на местност „Къньов трап", землище с. Борилово, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-310 от 17.11.2015 год.

Решение №105 от 17.12.2015г. 211.92 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 042032 по КВС на местност „Боба корсу", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-307 от 17.11.2015 год.

Решение №106 от 17.12.2015г. 212.18 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 112006 от КВС на местност „Герена", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-334 от 25.11.2015г.

Решение №107 от 17.12.2015г. 211.71 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 305.241 по плана на новообразуваните имоти на местност „Гермята", землище с. Лясково, Община Ст. Загора - Заявление рег. № 19-06-327/ 24.11.2015 год.

Решение №108 от 17.12.2015г. 212.43 KB относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.253.3 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-320 от 24.11.2015 год.

Решение №109 от 17.12.2015г. 212.24 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ № 171011 по КВС на местност „Пазарски път", землище с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-329 от 24.11.2015 г.

Решение N 110 от 17.12.2015г. 212.51 KB  относно:Разрешение за изработшане на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.5 от КККР на местност "Джелата", земл. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. N 19-06-324 от 24.11.2015г.

Решение №111 от 17.12.2015г. 212.29 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.33 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар", землище с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-330 от 24.11.2015 год.

Решение №112 от 17.12.2015г. 211.86 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.26.12 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-321 от 24.11.2015 год.

Решение №113 от 17.12.2015г. 212.57 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.123.327 от КККР на местност „Герена", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-332 от 24.11.2015 г.

Решение №114 от 17.12.2015г. 212.84 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.312 и 68850.257.313 в местност "Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-331 от 24.11.2015 год.

Решение №115 от 17.12.2015г. 210.97 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 032039 по КВС на местност „Текята", землище с. Ново село, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19- 06- 316 от 23.11.2015 год.

Решение №116 от 17.12.2015г. 212.07 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 084167 от КВС на местност „Габрова кория", в землище с. Малка Верея, Община Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-322 от 24.11.2015 год.

Решение №117 от 17.12.2015г. 212.5 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.255.141 по КККР на местност „Бойчо бунар", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-323 от 24.11.2015 год.

Решение №118 от 17.12.2015г. 211.01 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 70202.170.71 по КККР на местност „Лозята", в землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-317 от 24.11.2015 год.

Решение №119 от 17.12.2015г. 212.7 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.189.10 от КККР на местност „Дечев кладенец", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-325 от 24.11.2015 г.

Решение №120 от 17.12.2015г. 211.98 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.218.36 от КККР на местност „Комлука", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-326 от 24.11.2015 г.

Решение №121 от 17.12.2015г. 210.49 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.305.453 по КККР на местност „Правия камък", в землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-341/ 01.12.2015 год.

Решение №122 от 17.12.2015г. 211.25 KB относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.329 по КККР на местност "Съборената кюприя", землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление р. № 19-06-340 от 01.12.2015 год.

Решение №123 от 17.12.2015г. 252.52 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ №№ 076012, 076013 и 82006 от КВС на местност "Габрова кория", и ПИ № 081047 от КВС на местност "Маразливия егрек", землище с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-333/ 24.11.2015г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на ПИ №№ 076012, 076013 и 82006 в местност "Габрова кория", и ПИ № 081047 в местн. "Маразливия егрек", землище с. М. Верея, през полски път № 000230 в земл. с. М. Верея, общинска собственост – Заявление № 10-01-6002/ 30.10.15 г.

Решение №124 от 17.12.2015г. 213.94 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на захранващ водопровод за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № 68850.78.40 /за селскостопански, горски, ведомствен път/ и ПИ № 68850.78.313 /изоставена орна земя/ в землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 /изоставена нива/, земл. с. Хрищени.

Решение №125 от 17.12.2015г. 256.28 KB относно:Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на гравитачна канализация за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 от землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № № 68850.78.40, 68850.78.47 и 68850.80.25 /за селскостопански, горски, ведомствен път/и ПИ 68850.521.1503, 68850.521.1524 / за второстепенна улица/ и ПИ № 68850.78.890 /нива/, ПИ №№ 68850.78.313 и 68850.78.41 /изоставена орна земя/, в землище гр. Стара Загора; ПИ№ 000625 /напоителен канал/, ПИ № 000634 /ведомствен път/ и ПИ№ 000626 /изоставена нива/ в землище с. Хрищени – общинска собственост.
Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализация - тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 по КККР на землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, Община Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-402 от 02.12.2015 г.
Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе на канализация-тласкател за ПИ № 68850.78.313, ПИ № 68850.78.41, ПИ № 68850.78.890 землище гр. Стара Загора и ПИ № 000626 по КВС землище на с. Хрищени, през ПИ № 68850.78.40 /за селскостопански, горски, ведомствен път /, ПИ № 68850.78.313 /изоставена орна земя/ и ПИ № 68850.78.15 / за второстепенна улица/, в землище гр. Стара Загора; ПИ № 000625 /напоителен канал/ и ПИ № 000626 /изоставена нива/ в землище с. Хрищени –общинска собственост.

Решение №126 от 17.12.2015г. 218.11 KB относно:Даване на съгласие за осигуряване на собствено финансово участие по проект «Зелена и достъпна градска среда за жителите на Стара Загора», с който Община Стара Загора кандидатства по схема BG161PO001/1.4-09/2012 «Зелена и достъпна градска среда" на Оперативна програма „Регионално развитие" (2007-2013), поемане на задължение до 4 453 876,67 лева (четири милиона четиристотин петдесет и три хиляди, осемстотин седемдесет и шест лева, шестдесет и седем стотинки) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

Решение №127 от 17.12.2015г. 209.99 KB относно:Даване съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България" към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура" с проект „Основен ремонт на Детска ясла №8 „Кокиче", гр. Стара Загора", с цел обновяване на материалната база, подобряване условията за престой и работа в детската ясла, както и създаване на трудова заетост за безработни лица.

Решение №128 от 17.12.2015г. 229.86 KB относно:Обезщетяване на наследниците на Таньо Димитров Костадинов, живущи на адрес: гр. Стара Загора, бул. „Цар Симеон Велики" № 268 А, чийто имот е отчужден с Допълнителна заповед № 200 / 02.06.1989 год.

Решение №129 от 17.12.2015г. 206.18 KB относно:Предаване на новоизградената ВиК инфраструктура на Асоциация по ВиК – Стара Загора.

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Авторско право за озвучаване на обекти
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали