РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 5 ОТ 21.12.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 61 от 21.12.2023 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 62 от 21.12.2023 г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора – първо четене

Решение № 63 от 21.12.2023 г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2023 година.

Решение № 64 от 21.12.2023 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2024г.

Решение № 65 от 21.12.2023 г. относно: Приемане на годишен обобщен доклад за резултатите от дейността на общинските търговски дружества за 2022г.

Решение № 66 от 21.12.2023 г. относно:  Определяне на условията и реда за провеждане на конкурс за избор на управител на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД Стара Загора

Решение № 67 от 21.12.2023 г. относно: Поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“.  

Решение № 68 от 21.12.2023 г. относно: Oпределяне на представител на Общински съвет Стара Загора в състава на Областния съвет за развитие на област Стара Загора.

Решение № 69 от 21.12.2023 г. относно: Избор на  упълномощени представители на Община Стара Загора  в Общото събрание на  Асоциация общински гори

Решение № 70 от 21.12.2023 г. относно: Създаване на Временна комисия за актуализиране на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет Стара Загора, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Решение № 71 от 21.12.2023 г. относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на имот публична общинска    собственост на Държавна опера - гр. Стара Загора

Решение № 72 от 21.12.2023 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имот – частна общинска собственост за нуждите на СНЦ „Верният настойник“ в гр. Стара Загора

Решение № 73 от 21.12.2023 г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти – нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2023/2024 година на територията на Община Стара Загора.

Решение № 74 от 21.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII293 в кв. 34 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 75 от 21.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII18 в кв. 2 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 76 от 21.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIII596 в кв. 66 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 77 от 21.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII8 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 78 от 21.12.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II3403 в кв. 294 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 79 от 21.12.2023 г. относно: Продажба на застроен УПИ IX205, кв. 8a по ПУП на с. Бъдеще, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 80 от 21.12.2023 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 30119.79.17 по КККР с. Загоре, Община Стара Загора чрез публично оповестен конкурс

Решение № 81 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план - схема за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора“, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-538 от 20.11.2023г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.209.694 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и премостване на част от ПИ с идентификатор 68850.209.691 – територия за води и водни обекти, с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична общинска собственост.

Решение № 82 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на транспортен достъп, местност „Стария пчелин“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-372 от 18.07.2023 г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 04738.58.33 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, като засегнатата част ще се отдели в ПИ с проектен идентификатор 04738.58.97 - урбанизирана територия, с НТП  „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с площ 364 кв. м, във връзка със Заявление Вх. № 10-01-4248 от 20.07.2023 г.

Решение № 83 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на транспортен достъп, КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-519 от 08.11.2023 г.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.204.14 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост, като засегнатата част ще се отдели в ПИ с проектен идентификатор 68850.204.732 - урбанизирана територия, с НТП  „За друг поземлен имот за движение и транспорт“, с площ 627.3 кв. м.

Решение № 84 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план и план - схема за външен водопровод и канализация за ПИ с идентификатор 68850.209.22, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора“, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-531 от 16.11.2023г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на преминаване през част от ПИ с идентификатор 68850.209.694 – земеделска територия, с НТП „За селскостопански, горски ведомствен път“ и премостване на част от ПИ с идентификатор 68850.209.691 – територия за води и водни обекти, с НТП „За

друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ – публична общинска собственост.

Решение № 85 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022 г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 35153.24.1, местност „Драгийчен дол“, землище на с. Казанка, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-528 от 15.11.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с

идентификатор 35153.24.1, местност „Драгийчен дол“, землище на с. Казанка,

общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-528 от 15.11.2023 г.

Решение № 86 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на община Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.127.6, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-560 от 05.12.2023 г. във връзка Вх.№ 10-06-560 от 05.12.2023 г.

Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.127.6, местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-560 от 05.12.2023 г. във връзка Вх.№ 10-06-560 от 05.12.2023 г.

Решение № 87 от 21.12.2023 г. относно: Предварително съгласие за право на преминаване чрез премостване на ПИ с идентификатор 68850.209.689 по КККР на гр. Стара Загора - вид територия - Територия, заета от води и водни обекти, с НТП „За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение“ - публична общинска собственост и промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 68850.209.680 по КККР на гр. Стара Загора - земеделска територия, с НТП - „Пасище“, с площ 118 кв. м –

публична общинска собственост, във връзка със заявление с Вх. № 10-02-9923 от 21.11.2023 г.

Решение № 88 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 330.199 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бобоулу“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-537 от 17.11.2023 г.

Решение № 89 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.51.19, местност „Каймака“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-526 от 14.11.2023 г.

Решение № 90 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за новообразувани имоти № 296.164 и № 296.307 по план на новообразуваните имоти на местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-535 от 16.11.2023 г.

Решение № 91 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44851.68.9, местност „Градината“, землище на с. Лясково, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-512 от 31.10.2023 г.

Решение № 92 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.40, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-550 от 29.11.2023 г.

Решение № 93 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.203.5, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-541 от 22.11.2023 г.

Решение № 94 от 21.12.2023 г. относно: Разрешение за изменение на Общ устройствен план на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 1779 по Протокол № 40 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Стара Загора, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.90.41, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-549 от 29.11.2023 г.

Решение № 95 от 21.12.2023 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за обект: „Пътна връзка с път I - 5 при км 240+645 (240+721) дясно от „Производствена и складова база“ в ПИ с идентификатор 46098.150.10 и ПИ с идентификатор 46098.150.22 по КККР на землище на с. Маджерито, общ. Стара Загора“,  във връзка със Заявление  с Вх. № 19-11-547 от 16.11.2023 г.

Решение № 96 от 21.12.2023 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Стара Загора“, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 97 от 21.12.2023 г. относно: Определяне на представител на Общински съвет Стара Загора за член на Консултативен съвет по въпросите, свързани с координацията на действията на Община Стара Загора и ТП „ДГС Чирпан“, във връзка с управлението, стопанисването, ползването и опазването на горските територии, собственост на Община Стара Загора.

Решение № 98 от 21.12.2023 г. относно: Отпускане на еднократна безвъзмездна финансова помощ на г-жа Н. И. Станева

Решение № 99 от 21.12.2023 г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждане с автобусен и тролейбусен транспортна територията на Община Стара Загора

Решение № 100 от 21.12.2023 г. относно: Приемане на Правилник за условията и реда за стимулиране на деца с високи постижения в община Стара Загора – второ четене

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали