РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 49 ОТ 26.01.2023

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2228 от 26.01.2023 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2022 г.

Приложение

Решение № 2229 от 26.01.2023 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара Загора за периода юли -декември 2022г.

 

Решение № 2230 от 26.01.2023 г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2022 година

Приложение

Решение № 2231 от 26.01.2023 г. относно: Изпълнение на правомощията на обществен посредник съгласно Правилника за организацията и дейността на Обществения посредник на територията на Община Стара Загора и

Избор на временно изпълняващ длъжността Обществен посредник на територията на Община Стара Загора по предложение на Председателя на общински съвет

 

Решение № 2232 от 26.01.2023 г. относно: Създаване на временна комисия за провеждане на конкурс за Обществен посредник на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 2233 от 26.01.2023 г. относно: Изменение и допълнение на Наредбата за насърчаване на инвестициите с  общинско значение в Община Стара Загора  и издаване на сертификати клас В /приета от общински съвет Стара Загора с Решение № 286 от 28.04.2016 г./ - първо гласуване

 

Решение № 2234 от 26.01.2023 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на учениците в първи клас в общинските училища на територията на община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 2235 от 26.01.2023 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2023 год.

Програма

Решение № 2236 от 26.01.2023 г. относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2023 г.

 

Решение № 2237 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект „Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ с проект „Реконструкция, паркоустрояване и благоустрояване на двора на Детска ясла № 7 „Еделвайс“ УПИIV-3327 детска ясла, кв. 78016, гр. Стара Загора”

 

Решение № 2238 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Национален план за възстановяване и устойчивост, Компонент „Социално включване“, Програма за Модернизиране на дългосрочната грижа, процедура чрез директно предоставяне на средства от Механизма за възстановяване и устойчивост на конкретни крайни получатели за изпълнение на инвестиции BG-RRP-11.010 „Извършване на строителни дейности и доставка на оборудване и обзавеждане с оглед реформиране на съществуващите домове за стари хора“

 

Решение № 2239 от 26.01.2023 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 22.02.2023 г., при липса на кворум 09.03.2023 г.

 

Решение № 2240 от 26.01.2023 г. относно: Отчитане и приемане на инвестиции за 2022г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните съгласно сключен договор № Д-РР-Д-9/ 29.02.2016г. с Aсоциацията по ВиК

 

Решение № 2241 от 26.01.2023 г. относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови  отчети за  2023г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

 

Решение № 2242 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „ЕЛИНА АД“ ЕООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

 

Решение № 2243 от 26.01.2023 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2023 год. на територията на ТП „ДГС Стара Загора“.

 

Решение № 2244 от 26.01.2023 г. относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина от горски територии, собственост на Община Стара Загора за 2023 год. на територията на ТП „ДГС Чирпан“.

 

Решение № 2245 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие за отдаване през 2023 год. за не по-малко от 10 на сто от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

 

Решение № 2246 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие за продажба по ценоразпис от горски територии – собственост на Община Стара Загора на физически лица, които не са търговци - за лична употреба, без право на продажба.

 

Решение № 2247 от 26.01.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ І546 в кв. 41 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 2248 от 26.01.2023 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VI25 в кв. 2 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

 

Решение № 2249 от 26.01.2023 г. относно: Отдаване под наем на част от покривно пространство и земя за разполагане на телекомуникационно оборудване на „А1 Тауърс България“ ЕООД, находящ се в ПИ с идентификатор 68850.517.1060, кв. Голиш, гр. Стара Загора

 

Решение № 2250 от 26.01.2023 г. относно: Oпределяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2023-2024 година.

 

Решение № 2251 от 26.01.2023 г. относно: Обявяване на имот: УПИ І-3355, кв. 73 по ПУП на гр. Стара Загора, представляващ Поземлен имот с идентификатор 68850.503.355 по КККР на гр. Стара Загора, за частна общинска собственост

 

Решение № 2252 от 26.01.2023 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР в частта му относно УПИ VI189 и УПИ XVІІкметство, в кв. 27 по ПУП на с. Могила, общ. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

 

Решение № 2253 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII5379 в кв. 288 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2254 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII53 в кв. 17 по ПУП на с. Воденичарово, община Стара Загора

 

Решение № 2255 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX415 в кв. 31 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

 

Решение № 2256 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII127 в кв. 32 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 2257 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV153 в кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

 

Решение № 2258 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII267 в кв. 50 по ПУП на с. Пъстрово, община Стара Загора

 

Решение № 2259 от 26.01.2023 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I153 в кв. 35 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

 

Решение № 2260 от 26.01.2023 г. относно: Продажба на застроен УПИ ХХХVІІ5069 в кв. 259 - „Македонски“ по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.504.5069), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2261 от 26.01.2023 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – изменение на План за регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за УПИ XIV939,ТРАФ. и улица с о.т. 1 – о.т. 2 – о.т. 3 – о.т. 4 – о.т. 5, КР 33 по кадастрална карта на гр. Стара Загора.

 

Решение № 2262 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за водоснабдяване на ПИ с идентификатор 30119.78.1, местност „Мерата“, землище на с. Загоре, общ. Стара Загора във връзка със заявление с Вх. № 19-06-579/14.12.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2263 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за кабелна линия ниско напрежение (КНН) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, част от КПИИ, заявление с Вх. № 19-06-551/30.11.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за кабелна линия ниско напрежение (КНН) за захранване на „Жилищна сграда“ в ПИ с идентификатор 31276.107.32, местност „Старата река“, землище на с. Змейово през ПИ с идентификатор 31276.106.44 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.107.136 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2264 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.100 по плана на новообразуваните имоти, местност „До селото“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-583 от 15.12.2022 г.

 

Решение № 2265 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 218.20 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бичичарда“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-595 от 20.12.2022 г.

 

Решение № 2266 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.17 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-593 от 20.12.2022 г.

 

Решение № 2267 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.41.36, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-571 от 08.12.2022 г.

 

Решение № 2268 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.18 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-594 от 20.12.2022 г.

 

Решение № 2269 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.118.10, местност „Юрта“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-565 от 07.12.2022 г.

 

Решение № 2270 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.150.1, местност „Василка“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-574 от 12.12.2022 г.

 

Решение № 2271 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.152.10, местност „Мутафовото“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-567 от 07.12.2022 г.

 

Решение № 2272 от 26.01.2023 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.170.11, местност „Берекет могила,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-578 от 14.12.2022 г.

 

Решение № 2273 от 26.01.2023 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП - План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.225.34, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-592 от 20.12.2022 г.

 

Решение № 2274 от 26.01.2023 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.9517, местност „Бойчев кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-598 от 30.12.2022 г.

 

Решение № 2275 от 26.01.2023 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.118.247 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-564 от 06.12.2022 г.

 

Решение № 2276 от 26.01.2023 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ № 62.143 по плана на новообразуваните имоти, местност „Лозята“ и План за застрояване за новообразуван УПИ II 143 в КР 62, местност ‚Лозята“, землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх. № 19-06-584 от 16.12.2022 г.

 

Решение № 2277 от 26.01.2023 г. относно:Разрешение за изработване на ПУП – План за регулация за ПИ № 300.110 по плана на новообразуваните имоти, местност „Язовира“, землище на с. Колена и План за застрояване за новообразуван УПИ I 174 в КР 300, местност „Язовира“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-546 от 28.11.2022 г.

 

Решение № 2278 от 26.01.2023г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-566 от 21.12.2022 г.

 

Решение № 2279 от 26.01.2023г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план на пътна връзка за ПИ с идентификатор 68850.33.945, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-545 от 13.12.2022 г.

 

Решение № 2280 от 26.01.2023г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и ВиК схема за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-1 от 03.01.2023 год. 

 

Решение № 2281 от 26.01.2023г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ І509 в кв. 8 „Голиш“ по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 2282 от 26.01.2023г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на обект на техническата инфраструктура - фотоволтаична електрическа централа, върху поземлен имот с идентификатор 68850.304.821 по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

 

Решение № 2283 от 26.01.2023г. относно: Предварително съгласие за учредяване на възмездно право на строеж за изграждане на фотоволтаична електроцентрала, върху поземлен имот с идентификатор 68850.287.704 по КККР на гр. Стара Загора – общинска собственост и изработване на ПУП за промяна предназначението на имота

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали