Решения от Протокол № 47 от 26.09.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2490 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на Община Стара Загора

Решение № 2491 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство в селата: Братя Кунчеви, Горно Ботево, Дълбоки, Еленино, Загоре, Змейово, Калитиново, Калояновец, Маджерито, Малка Верея, Могила, Оряховица, Преславен, Хан Аспарухово, Хрищени.

Решение № 2492 от 26.09.2019 г. относно:  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2493 от 26.09.2019 г. относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора, касаеща облекчения относно условията за работа на лечебните заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения; здравните заведения – аптеки и дрогерии, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;ветеринарномедицинските заведения и ветеринарномедицинските аптеки, по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност – първо четене

Решение № 2494 от 26.09.2019 г. относно:  Наредба за допълнение и изменение на  Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2495 от 26.09.2019 г. относно:  Даване разрешение за закупуване на рентгенова тръба на Компютърен томограф за нуждите на „КОЦ – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 2496 от 26.09.2019 г. относно:  Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени  по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Приложение 1, Приложение 2

Решение № 2497 от 26.09.2019 г. относно:  Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2019 година

Приложения от 1 до 30

Решение № 2498 от 26.09.2019 г. относно:  Информация за одитния доклад на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2018 година.

Одитен доклад

Решение № 2499 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна

Решение № 2500 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на управител на „Дерма Гард –  Стара Загора“ ЕООД

Решение № 2501 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на промяна числеността на Звено „Поддръжка пътно знаково стопанство“ и Звено „Приют за безстопанствени животни“, считано от 01.10.2019 година.

Решение № 2502 от 26.09.2019 г. относно:  Създаването на   Културен център „Стара Загора“ като ново звено в дейност „Други дейности по културата” -  функция „Култура”,  считано от 01.10.2019 г.

Решение № 2503 от 26.09.2019 г. относно:  Вземане на решение за прекратяване на дейността и откриване производство по ликвидация на общинското търговско дружество „ОБРЕДНИ ДЕЙНОСТИ“ ЕООД гр.Стара Загора

Решение № 2504 от 26.09.2019 г. относно:  Предложение за решение по молбата на  С. В. Стоянова, с постоянен адрес: град Стара Загора, ............, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“, на основание чл. 98, т.12 от Конституцията на Република България

Решение № 2505 от 26.09.2019 г. относно:  Изграждане на Паметник на загиналите във войните от с. Яворово.

Решение № 2506 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на проект на анекс към Договор № 980/04.06.2014 г. между Община Стара Загора и „Булгартрансгаз“ ЕАД за учредяване право на строеж без търг или конкурс по отношение на недвижим имот-частна общинска собственост с идентификатор 46591.32.42 по КККР  на с. Малко Кадиево /номер по предходен план 000163/ за изграждане на обект „Пускова камера на Газопроводно отклонение Димитровград“ 

Решение № 2507 от 26.09.2019 г. относно:  Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 01.10.2019г.

Решение № 2508 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху имоти – частна общинска собственост на Държавна опера Стара Загора

Решение № 2509 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Сдружение „Български футболен съюз“- Стара Загора

Решение № 2510 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Национален фенклуб – Берое Стара Загора“- гр. Стара Загора

Решение № 2511 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост на СНЦ „Нашенци” - Фолклорен ансамбъл гр. Стара Загора

Решение № 2512 от 26.09.2019 г. относно:  Предоставяне на реална част от имот  - частна общинска собственост находящ се в гр. Стара Загора ул.„Свети Княз Борис“ № 43, на СНЦ „СТАРОЗАГОРСКА ЗЛАТАРСКА ГИЛДИЯ“

Решение № 2513 от 26.09.2019 г. относно:  Възлагане управлението на рибните ресурси във водни обекти, водоеми – публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Казанка и с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 2514 от 26.09.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 3 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Решение № 2515 от 26.09.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I838, УПИ II839, УПИ III840 в кв. 5150 и УПИ I849, УПИ II850, УПИ IV852 в кв. 5160 по ПУП на гр. Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2516 от 26.09.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 50 по ПУП на с. Хрищени, община  Стара Загора

Решение № 2517 от 26.09.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  XX1905, кв. 15a по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2518 от 26.09.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XI937 в кв. 68 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2519 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ I128  в кв. 15 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 2520 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІV118 и в УПИ ХІІІ118  в кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 2521 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ І160, кв. 24 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 2522 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VII367,599 в кв. 455а по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2523 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ818,852 в кв. 674 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2524 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ V311 в кв. 9 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2525 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ153 в кв. 22 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 2526 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII480 в кв. 15 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 2527 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка – тераси към сграда с идент. 68850.510.6569.11, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Шампион“ № 1

Решение № 2528 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 21 броя надземни гаражи в УПИ ІІІ1016,  кв. 2941 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2529 от 26.09.2019 г. относно:  Учредяване право на пристрояване в УПИ Iгрупово жилищно строителство в кв. 128а по ПУП на град Стара Загора във връзка с изграждане на пристройка към магазини

Решение № 2530 от 26.09.2019 г. относно:  Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Цар Симеон Велики“№ 139, кв. 54, УПИ IIкжс.

Решение № 2531 от 26.09.2019 г. относно:  Отдаване под наем на общински обект: Част от обект за стопанска дейност /читалище/, представляващ –„Кафе-аперитив“ с. Богомилово, Община Стара Загора.

Решение № 2532 от 26.09.2019 г. относно:  Отдаване под аренда на поземлен имот с идентификатор 61995.83.23 /номер по предходен план 083023/, частна общинска собственост, находящ се в землището на с.Ракитница, Община и област Стара Загора.

Решение № 2533 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на застроен поземлен имот с идент. 68850.512.697, находящ се в град Стара Загора, ул. „Братан“ № 14, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2534 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на сграда с идентификатор 68850.502.223.3, находяща се в кв. 513 –„Три чучура“, гр. Стара Загора

Решение № 2535 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на застроен УПИ VІІ36  в кв. 2  по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2536 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на застроен урегулиран поземлен имот ХV456, кв. 423 по ПУП на град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2537 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на Урегулиран поземлен имот XV186 в кв. 42 по ПУП на с. Богомилово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2538 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура - север“, бл. № 63, апартамент 33 на настанен в него наемател

Решение № 2539 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

Решение № 2540 от 26.09.2019 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Любен Каравелов“ № 2, апартамент № 66 на настанен в него наемател

Решение № 2541 от 26.09.2019 г. относно:  Удостояване с отличие „ Почетен гражданин на Община Стара Загора“ по повод празника на Община Стара Загора- 5 /пети/ октомври.

Решение № 2542 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.184.6, с нтп – „пасище“ от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.184.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-5991 от 25.07.2019 г.

Решение № 2543 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 420/06.03.2012 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ LXXXVII5525 и УПИ V5246,”Новотехпром–Ст. Шоселов“ в кв.18 „Индустриален“ и улица с о. т. 89 – о.т. 90 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 2544 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Оряховица, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1868 от 20.12.1976 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II531, УПИ III530 и УПИ IV529 в кв. 39 и улица с о. т. 97 – о.т. 98 .

Решение № 2545 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП – ПР за ПИ 68850.514.60 по КККР на гр. Стара Загора и изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 154/23.01.1989 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за улицa с о.т. 161 – о.т.162а - о.т. 178 и Заповед № 1012/12.07.2004 г., в частта му за улица с  о.т. 4297 - о.т.4298 –– о.т.7005 – о.т.7004 – о.т.7006.

Решение № 2546 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 510/02.04.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ I310,311, УПИ V320,321 и УПИ IV319 в кв.20 “Лозенец“ и улица „Ком“.

Решение № 2547 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Разрешение за изработването на проект за ПУП – Парцеларен план за обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, във връзка със Заявление  № 10-02-4545/ 05.06.2019 г.

Решение № 2548 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“  по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-300 от 26.08.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ  206.132, местност „Абаджийска чешма“ и План за застрояване за новообразувания УПИ I 444  в  к.р. 206, по ПНО на с. Хрищени,  Заявление  № 19-06-300/ 26.08.2019 год.

Решение № 2549 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.68.12 в местност “Средна ливада“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-316 от 03.09.2019 г.

Решение № 2550 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.13 в местност “Пясъчника“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-288 от 21.08.2019 г.

Решение № 2551 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.53.33 в м. „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, общ. Стара Загора.

Решение № 2552 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

Решение № 2553 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 2554 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 2555 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1, 68850.517.2, 68850.517.608, 68850.517.611, 68850.517.612, 68850.517.1610, 68850.517.1061 и 68850.517.1502  по  КККР  на  гр. Стара Загора.

Решение № 2556 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.530.823 по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 2557 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 2558 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.178.7 от местност “Горчивата вода“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора. 

Решение № 2559 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора.

Решение № 2560 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.23.2 в местност „Влавовец“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 2561 от 26.09.2019 г. относно:  Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.56.30 и 68850.48.959, с нтп - „полски път“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.48.44,  Заявление  с вх. № 10-02-6549 от 16.08.2019 г.

Решение № 2562 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.3  в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-314 от 03.09.2019 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.3  през ПИ с идентификатор 68850.47.48 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6966 от 03.09.2019 г.

Решение № 2563 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  и ел. – схема за захранване на ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 в местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-315/ 03.09.2019 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.47.26,  68850.47.27 и 68850.47.42 през ПИ с идентификатор 68850.47.942 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със  Заявление  10-02-6967 от 03.09.2019 г.

Решение № 2564 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-289/ 21.08.2019 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ  за преминаване трасе на външно електрозахранване за  цитираните имоти в землище с. Малка Верея, през селскостопански, горски ведомствен път с идентификатор 46417.107.120 и второстепенна улица с идентификатор 46417.107.131 – публична, общинска собственост.

Решение № 2565 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.24 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление Вх. № 19-06-263  от  23.07.2019 год.

Решение № 2566 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.93.13 в местност „ТРАПА“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-287 от 20.08.2019 г.

Решение № 2567 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.926 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-246 от 09.07.2019 год.

Решение № 2568 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.14 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-253 от 16.07.2019 г.

Решение № 2569 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.225.35 от местност „Сечена могила“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-261 от 23.07.2019 г.

Решение № 2570 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.47.2 от местност „До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-302 от 27.08.2019 год.

Решение № 2571 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.33.16 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-296 от 23.08.2019 год.

Решение № 2572 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.14 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора,  във връзка със  Заявление вх. № 19-06-311 от 02.09.2019 г.

Решение № 2573 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.408 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–301 от 27.08.2019 г.

Решение № 2574 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план и специализирана ел. схема за трасе на външно ел. захранване на ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

Решение № 2575 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община  Стара Загора.

Решение № 2576 от 26.09.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора.

Решение № 2577 от 26.09.2019 г. относно:  Приемане на Наредба за изменение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 2578 от 26.09.2019 г. относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за извършване на търговия и услуги в Община Стара Загора, касаеща облекчения относно условията за работа на лечебните заведения, по смисъла на Закона за лечебните заведения; здравните заведения – аптеки и дрогерии, по смисъла на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина;ветеринарномедицинските заведения и ветеринарномедицинските аптеки, по смисъла на Закона за ветеринарномедицинската дейност – второ четене

Решение № 2579 от 26.09.2019 г. относно:  Предоставяне на „Волейболен клуб Берое 2016“ гр. Стара Загора безвъзмездно право на ползване

Решение № 2580 от 26.09.2019 г. относно:  Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Районен съд Стара Загора /мандат 2020-2024 г./

Решение № 2581 от 26.09.2019 г. относно:  Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 126 по ПУП на гр. Стара Загора и прекратяване на съсобственост

Решение № 2582 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VII245 в кв. 52 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 2583 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ IV31 в кв. 18 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

Решение № 2584 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ IV119 в кв. 52 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение № 2585 от 26.09.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII246 в кв. 52 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение № 2586 от 26.09.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на А. С. Петрова

Решение № 2587 от 26.09.2019 г. относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП –План за регулация и План за застрояване за ПИ 68850.513.6713, ПИ 68850.513.6128, ПИ 68850.513.6190, ПИ 68850.513.6197, ПИ 68850.513.144, ПИ 68850.513.6706, ПИ 68850.513.6711, ПИ 68850.513.6714, в кв./парк „Бедечка”, гр. Стара Загора, по чл. 16 от ЗУТ.

Решение № 2588 от 26.09.2019 г. относно:  Приемане на годишен отчет за 2019 г.

Годишен отчет

Решение № 2589 от 26.09.2019 г. относно:  Избор на Представител на Община Стара Загора в Извънредно общо събрание на акционерите „ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ“ АД и определяне на начина на гласуване по отделните точки от дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали