РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 47 ОТ 20.12.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2176 от 20.12.2022 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 2177 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2023г.

Проложение 

Решение № 2178 от 20.12.2022 г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора, вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната програма за 2022 година

Приложение 

Решение № 2179 от 20.12.2022 г. относно: Удължаване на срока на договорите за ползване на общински терени за разполагане на временни преместваеми /търговски/ обекти и удължаване срока на договорите за ползване на временни преместваеми /търговски/ обекти – общинска собственост върху общински терени, находящи се на територията на гр. Стара Загора

 

Решение № 2180 от 20.12.2022 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 3: подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи, процедура BG05SFPR002-2.002 „Укрепване на общинския капацитет“

 

Решение № 2181 от 20.12.2022 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027, приоритет 2 „Социално включване и равни възможности“, специфична цел 2 – „Насърчаване на социално-икономическата интеграцията на маргинализираните общности като ромите“; специфична цел 3: „Подобряване на равния и навременен достъп до качествени и устойчиви услуги на достъпна цена, включително услуги, които стимулират достъпа до жилищно настаняване и ориентирани към индивида грижи, включително здравеопазване; модернизиране на системите за социална закрила, включително насърчаване на достъпа до социална закрила, като се обръща особено внимание на децата и групите в неравностойно положение; подобряване на достъпността, включително за хората с увреждания, ефективността и устойчивостта на системите за здравеопазване и на услугите за полагане на дългосрочни грижи“,  процедура BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“

 

Решение № 2182 от 20.12.2022 г. относно: Прехвърляне на  товарен автомобил със специално повдигателно съоръжение /тип Паяк/ от «Автосервиз на здравни заведения ЕООД на «Тролейбусни и автобусни превози» ЕООД

 

Решение № 2183 от 20.12.2022 г. относно: Таксиметров превоз на пътници на територията на община Стара Загора

 

Решение № 2184 от 20.12.2022 г. относно: Именуване на улици в с. Малка Верея

 

Решение № 2185 от 20.12.2022 г. относно: Обявяване на УПИ Уч+илище, имот № 350, кв. 30 по сега действащия регулационен план на с. Бъдеще за частна общинска собственост

 

Решение № 2186 от 20.12.2022 г. относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 59170.82.1, номер по предходен план 082001, частна общинска собственост, трайно предназначение на територията– земеделска, начин на трайно ползване– етерично-маслодайна култура, находящ се в землището на с. Пъстрово, община и област Стара Загора

 

Решение № 2187 от 20.12.2022 г. относно: Отдаване под наем на поземлен имот с идентификатор 67154.126.3, номер по предходен план 126003, частна общинска собственост, находящ се в землището на с. Сладък кладенец, Община и Област Стара Загора

 

Решение № 2188 от 20.12.2022 г. относно: Определяне на актуална цена на имоти, предмет на замяна с цел прекратяване на съсобственост в УПИ Х3274, 7192, жил.стр-во и КОО и УПИ XXI7191, 7193,7083 в кв. 327 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2189 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XCVIII6076 в кв. 15 – Индустриален по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2190 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XV172 в кв. 116 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2191 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX272 в кв. 6 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 2192 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII184 в кв. 33 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

 

Решение № 2193 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV51 и УПИ V51 в кв. 28 по ПУП на с. Козаревец, община Стара Загора

 

Решение № 2194 от 20.12.2022 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII184 в кв. 33 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

 

Решение № 2195 от 20.12.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 56, вх. A, ет. 1, ап. 79 на настанен в него наемател

 

Решение № 2196 от 20.12.2022 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Загорка“ № 25, вх. 0, ет. 8, апартамент № 15 на настанен в него наемател

 

Решение № 2197 от 20.12.2022 г. относно: Продажба на ½ идеална част от Застроен урегулиран поземлен имот VIГОНС в кв. 47 - „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2198 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и битова канализация и ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.103.20, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-517/14.11.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.106.19 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.106.132 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.103.46 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.103.43 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“ – стопанисвано от общината - публична общинска собственост.

 

Решение № 2199 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-457/19.10.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 31276.47.261, местност „Божурица“, землище на с. Змейово през ПИ с идентификатор 31276.29.476 с НТП „Пасище“, ПИ с идентификатор 31276.29.785 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.49.22 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.48.1100 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 31276.48.40 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 31276.50.801 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2200 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 46417.48.52 по КККР на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-456/19.10.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 46417.48.52, през ПИ с идентификатор 46417.48.165 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.48.161 с НТП „Пасище“ и ПИ с идентификатор 46417.48.85 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“- публична общинска собственост.

 

Решение № 2201 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.50.20, местност „Трапът“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-518 от 15.11.2022 г.

 

Решение № 2202 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.134.22, местност „Летището“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-548 от 29.11.2022 г.

 

Решение № 2203 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.16, местност „Корнаците“, землище на  с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-534 от 22.11.2022 г.

 

Решение № 2204 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.48.61, местност „Жеков дол“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-514 от 11.11.2022 г.

 

Решение № 2205 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.116.19, местност „Михалева нива“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-505 от 07.11.2022 г.

 

Решение № 2206 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.253.9525, местност „Бойчов кладенец“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-497 от 03.11.2022 г.

 

Решение № 2207 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.240, местност „Падналия мост“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-537 от 23.11.2022 г.

 

Решение № 2208 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.175.54, местност „Кочеви камъни“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-533 от 22.11.2022 г.

 

Решение № 2209 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 68850.51.49, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-518 от 29.11.2022 год. 

 

Решение № 2210 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за трасе на външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор 77476.54.43, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора,  във връзка със заявление с вх. № 19-11-512 от 28.11.2022 год. 

 

Решение № 2211 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-483 от 28.11.2022 год. 

 

Решение № 2212 от 20.12.2022 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със  заявление с вх. № 19-11-495 от 14.11.2022 год. 

 

Решение № 2213 от 20.12.2022 г. относно: Oдобряване на План – схема за поставяне на слънцезащитно устройство към парк хотел „Стара Загора“ – ПИ № 75, парк “Бедечка“, гр. Стара Загора.

 

Решение № 2214 от 20.12.2022 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2021 по Протокол № 44 от 29 септември 2022 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2215 от 20.12.2022 г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 30119.78.185, местност „Мерата“, землището на с. Загоре, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-562/06.12.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 30119.78.183 - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 2216 от 20.12.2022 г. относно: Приемане на Програма за прозрачност и антикорупционни мерки на Община Стара Загора 2022 – 2027

 

Решение № 2217 от 20.12.2022 г. относно: Промени в състава на Постоянна комисия по политика за управление на общинските дружества

 

Решение № 2218 от 20.12.2022 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Анета Павлова Кънева

 

Решение № 2219 от 20.12.2022 г. относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

 

Поименни гласуване по точките от Дневния ред

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали