Решения от Протокол № 46 от 25.07.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2404 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване предсрочно пълномощията на кмета на кметство село Яворово - Райчо Димитров Стоев и избиране временно изпълняващ длъжността  кмет на кметство село Яворово.

Решение № 2405 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2406 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2407 от 25.07.2019 г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година

Приложение1, Приложение 2

Решение № 2408 от 25.07.2019 г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година

Приложение 1

Решение № 2409 от 25.07.2019 г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на  управител на МЦ «Дерма Гард – Стара Загора» ЕООД

Решение № 2410 от 25.07.2019 г. относно: Пътуване на пенсионери с автобусен транспорт на „ЗАРА БУС“ ООД в селата от общинската транспортна система квота на Община Стара Загора

Решение № 2411 от 25.07.2019 г. относно: Реализиране на предвидената транспортна схема към Общия устройствен план на гр. Стара Загора, касаеща отваряне на движението на моторни превозни средства през територията на бившия завод „Берое“ чрез свързване на кръстовището на улици „Свети Отец Паисий” и „Бяло море” до ул. „Анастасия Тошева“ с предвиденото кръгово движение

Решение № 2412 от 25.07.2019 г. относно: Актуализиране на Списъка на средищните училища и детски градини за учебната 2019/2020 година в Община Стара Загора

Приложение 1

Решение № 2413 от 25.07.2019 г. относно: Дофинансиране на маломерни паралелки с брой ученици под нормативно определения минимален брой в училищата на Община Стара Загора за учебната 2019/2020 г.

Приложение 1

Решение № 2414 от 25.07.2019 г. относно: Възстановяване на паметника и надписа, намиращи се в двора и на фасадата на Мавзолея костница „19-юлий 1877 година“ в първоначалния им вид

Решение № 2415 от 25.07.2019 г. относно: Анализ за постъпилите жалби при обществения посредник на територията на община Община Стара Загора и становища по тях за периода януари – юни 2019 година

Анализ

Решение № 2416 от 25.07.2019 г. относно: Искане за достъп до обществена информация рег. № 10-21-27/08.07.2019 г.

Решение № 2417 от 25.07.2019 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Пламена Петкова Колева

Решение № 2418 от 25.07.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имоти  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на Драматичен театър “Гео Милев“- гр. Стара Загора

Решение № 2419 от 25.07.2019 г. относно: Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещение в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28  на СНЦ „БРАТ ЗА БРАТА – СТАРА ЗАГОРА“

Решение № 2420 от 25.07.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 05431.108.53 в землището на с. Борилово, община и област Стара Загора.

Решение № 2421 от 25.07.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 87182.159.87 в землището на с. Яворово, община и област Стара Загора.

Решение № 2422 от 25.07.2019 г. относно: Изкупуване на поземлени имоти, собственост на „ФИНАНС ГРУП 1“ ООД И „ГОТО 2000“ ООД, находящи се на територията на бившия АТЗ, с. Хрищени, община  Стара Загора

Решение № 2423 от 25.07.2019 г. относно: Допълване на решение № 2352 по Протокол № 45 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 27 юни 2019 г.

Решение № 2424 от 25.07.2019 г. относно: Удължаване срока на договорите за наем на наемателите на търговски маси 65 броя на Централен зеленчуков пазар

Решение № 2425 от 25.07.2019 г. относно: Възлагане управлението на рибните ресурси във воден обект, състоящ се от два поземлени имота - публична общинска собственост, находящи се в землищата на с. Борово и с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 2426 от 25.07.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  V206, кв. 4 по ПУП на с. Старозагорски бани, община Стара Загора

Решение № 2427 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ477 в кв. 46 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 2428 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ32  и в УПИ VІ32  в кв. 15 по ПУП на с. Братя Кунчеви, община Стара Загора

Решение № 2429 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І155  и в УПИ VІІІ156  в кв. 14 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 2430 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XI643 в кв. 37 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2431 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х1609 в кв. 500 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2432 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V110, кв. 24 по ПУП на с. Ново село, община Стара Загора

Решение № 2433 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV142 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 2434 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV162 в кв. 23 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

Решение № 2435 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII353 в кв. 49 по ПУП на с. Християново, община Стара Загора

Решение № 2436 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ411  в кв. 4 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2437 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII70 в кв. 47 по ПУП на с. Ракитница, община Стара Загора

Решение № 2438 от 25.07.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX257 в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 2439 от 25.07.2019 г. относно: Придобиване на имот, собственост на Министерството на вътрешните работи.

Решение № 2440 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на металорежещи машини, находящи се в сградата на СУ „Иван Вазов“

Решение № 2441 от 25.07.2019 г. относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна.

Решение № 2442 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VІза обслужване, находящ се в кв. 263 -„Македонски“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2443 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.148.2.81 (гараж № 1, бл. 63, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Решение № 2444 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.148.3.87 (гараж № 7, бл. 62, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Решение № 2445 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68850.502.40.9.86 (гараж № 14, бл. 69, кв. „Три чучура-север“) гр. Стара Загора

Решение № 2446 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.506.5184.1.146 и 68850.506.5184.1.152 (гараж № 2 и гараж №  8, бл. 56, кв. „Три чучура-юг“) гр. Стара Загора

Решение № 2447 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот III5555 в кв. 35 по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2448 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура север“, бл. 74, апартамент № 92 на настанен в него наемател

Решение № 2449 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“, бл. 39, апартамент 68 на настанен в него наемател

Решение № 2450 от 25.07.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура юг“, бл. 55, апартамент № 35 на настанен в него наемател

Решение № 2451 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 2452 от 25.07.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 2453 от 25.07.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на  гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 596/02.14.1996 г., в обхват: УПИ І – КОО,ЖС и ПГ  в кв.38 и улица с о. т. 838 – о.т. 840 по плана на гр. Стара Загора.

Решение № 2454 от 25.07.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-11-191 от 18.06.2019 год. 

Решение № 2455 от 25.07.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 46417.50.12 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19 -11 -225 от 10.07.2019 г.

Решение № 2456 от 25.07.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-180 от 10.06.2019 г.

Решение № 2457 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.83.12 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-245 от 09.07.2019 г. 

Решение № 2458 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.23.2 в местност „Влавовец“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Решение № 2459 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП)  на  гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 77476.178.7 от местност “Горчивата вода“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-282 от 11.09.2018 г. Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ   77476.178.7 от местност “Горчивата вода“,  с. Хрищени,  община Стара Загора.

Решение № 2460 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.230, местност „Дюляка“  по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-239  от  02.07.2019 год.

Решение № 2461 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на уличен водопровод до ПИ с идентификатор 27214.47.38 по КККР на с. Еленино, община Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-224 от 26.06.2019 год.

Решение № 2462 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.107.35 в местност “Атюрен“ по КККР на с. Малка Верея, община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-219 от 25.06.2019 г.

Решение № 2463 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.904 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-178 от 04.06.2019 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на кабелно ел. трасе до ПИ 68850.33.904 през ПИ 68850.33.894, 68850.32.906,68850.32.896 и 68850.31.899  –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-4482 от 04.06.2019 г.

Решение № 2464 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външен водопровод до ПИ с идентификатор 68850.33.903 и 68850.33.904  в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-177 от 04.06.2019 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на водопроводното трасе за ПИ 68850.33.903 и 68850.33.904  през ПИ 68850.33.894 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 68850.513.39 –„за местен път“ и ПИ 68850.513.31 –„обществен селищен парк, градина“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  10-02-4481 от 04.06.2019 г.

Решение № 2465 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.47.27 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-198 от 12.06.2019 г.

Решение № 2466 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.96.46 от местност „Ганев кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-240 от 02.07.2019 г.

Решение № 2467 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.111.12 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-218 от 25.06.2019 год.

Решение № 2468 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.219.51 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-232 от 01.07.2019 г.

Решение № 2469 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.532.66 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-200 от 13.06.2019 год.      

Решение № 2470 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.532.876 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-197 от 11.06.2019 год.

Решение № 2471 от 25.07.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.11.5 от местност “Братовото“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–222 от 25.06.2019 г.

Решение № 2472 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.272 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–208 от 18.06.2019 г.

Решение № 2473 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.89.12 в местност „Кафявата скала“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление рег.  № 19-06-231  от  01.07.2019 год.

Решение № 2474 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.4 в местност „Божи рид“ по КККР на  с.Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-235  от  01.07.2019 год.

Решение № 2475 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.90.98 в местност „Божи рид“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-234  от  01.07.2019 год.

Решение № 2476 от 25.07.2019 г. относно:  Отпускане на субсидия за финансово подпомагане на „Специализирана болница за активно лечение на пневмофтизиатрични заболявания – Стара Загора“ ЕООД

Решение № 2477 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.517.1, 68850.517.2, 68850.517.608, 68850.517.611, 68850.517.612, 68850.517.1610, 68850.517.1061 и 68850.517.1502 по КККР на гр. Стара Загора и изработване на проект за ПУП– План за регулация по чл. 16 от ЗУТ за цитираните имоти и План за застрояване за новообразуваните УПИ, Заявление 19-06-241/ 02.07.2019 г. 

Решение № 2478 от 25.07.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.530.823 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 10-33-225/ 26.06.2019 г.Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.530.823  по КККР на гр. Стара  Загора, Заявление № 10-33-225/ 26.06.2019 г.

Решение № 2479 от 25.07.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-221 от 09.07.2019 г.  

Решение № 2480 от 25.07.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-220 от 09.07.2019 г.  

Решение № 2481 от 25.07.2019г. относно:  Одобряване проект за изменение на действаща план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта и за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 от местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-125 от 28.05.2019 г.

Решение № 2482 от 25.07.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ IX117 в кв. 9 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора

Решение № 2483 от 25.07.2019 г. относно:  Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода януари – юни 2019 г.

Решение № 2484 от 25.07.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на Росица Георгиева Филипчева

Решение № 2485 от 25.07.2019 г. относно:  Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора за 2019 година

Решение № 2486 от 25.07.2019 г. относно:  Отчитане и приемане на инвестиции за 2018г., извършени от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора като част от задължителните по договора с Aсоциацията по ВиК

Решение № 2487 от 25.07.2019 г. относно:  Допълване към Решение № 1236 по протокол № 27 от заседание на Общински съвет Стара Загора, проведено на 30.11.2017 г.

Решение № 2488 от 25.07.2019 г. относно:  Вземане на решение, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА, Централният корт от Общинския тенис комплекс, изграден в имот, общинска собственост, с идентификационен номер 68850.510.6570 по кадастралната карта на град Стара Загора, да се именува с името „Арх. Иван Георгиев“.

Решение № 2489 от 25.07.2019 г. относно:  Създаване на Временна комисия към Общинския съвет в Стара Загора заради строителен казус в кв. „Казански“.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали