Решения от Протокол № 45 от 27.06.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2349 от 27.06.2019 г. относно:  Одобряване на проект за ПУП – изменение на План за регулация и изменение на План за застрояване за територията на парк/квартал «Бедечка» по плана на гр. Стара Загора, представляваща част от кадастрален район 513 по КККР на гр. Стара Загора, обхващащ квартали: 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831 по плана на гр. Стара Загора, Заявление № 10-33-252 от 09.10.2018 г.

 

Решение № 2350 от 27.06.2019 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

 

Решение № 2351 от 27.06.2019 г. относно:  Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани

промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Приложение 1  Приложение 2    Приложение 3  

Решение № 2352 от 27.06.2019 г. относно: Дарение на имоти общинска собственост, на Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията за изграждане на национален обект „Рехабилитация на железопътния участък Пловдив – Бургас, Фаза 2“, позиция 5 „ Модернизация на пътен участък Оризово – Михайлово“.

 

Решение № 2353 от 27.06.2019 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение 1

Решение № 2354 от 27.06.2019 г. относно: Възлагане на обществен превоз на пътници по утвърдени междуселищни автобусни линии от Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

 

Решение № 2355 от 27.06.2019 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора с  партньор  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД – Стара Загора да кандидатства с проектно предложение по Приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020 г.” по процедура „Мерки за адресиране на транспорта като източник на замърсяване на атмосферния въздух” за доставка на подвижен състав- електрически автобуси за нуждите на обществения транспорт на Община Стара Загора и зарядни станции.

 

Решение № 2356 от 27.06.2019 г. относно: Поемане на задължение до 18 000 000.00 (осемнадесет милиона) лева и даване разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер

        

 

Решение № 2357 от 27.06.2019 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по Национална програма ,,ПОДПОМАГАНЕ НА ОБЩИНИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕСЕГРЕГАЦИЯ“

 

Решение № 2358 от 27.06.2019 г. относно: Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

 

Решение № 2359 от 27.06.2019 г. относно: Удължаване срока на договор за наем на наемател на търговска маса № 9 дясно на Централен зеленчуков пазар.

 

Решение № 2360 от 27.06.2019 г. относно: Учредяване на безвъзмездно право на ползване върху ПИ 04738.7.4 в землището на с. Богомилово на НЧ „Иванка Терзиева 1927“ с. Богомилово

 

Решение № 2361 от 27.06.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ II766.767, кв. 714 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 2362 от 27.06.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII167  в кв. 34 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

 

Решение № 2363 от 27.06.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ81  в кв. 41 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

 

Решение № 2364 от 27.06.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІІ44  в кв. 11 по ПУП на с. Калитиново, община Стара Загора

 

Решение № 2365 от 27.06.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII478 в кв. 43 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2366 от 27.06.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XIII16 в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

 

Решение № 2367 от 27.06.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X76 в кв. 15 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

 

Решение № 2368 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Зора“, ул.“Малина № 3“, апартамент 12 на настанен в него наемател

 

Решение № 2369 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,               кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 101 на настанен в него наемател.

 

Решение № 2370 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Иван Киров Вазов“ бл. 5, апартамент № 91 на настанен в него наемател

 

Решение № 2371 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Казански“ бл. 26, апартамент № 87 на настанен в него наемател

 

Решение № 2372 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 8, ап. 9 на настанен в него наемател

 

Решение № 2373 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 104 на настанен в него наемател

 

Решение № 2374 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, на настанен в него наемател

 

Решение № 2375 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, ап. 111 на настанен в него наемател

 

Решение № 2376 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот X673 в кв. 38 – „Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора, общ. Стара Загора на собственици на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2377 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на УПИ VIII29, УПИ IX30, УПИ X37  и УПИ XXIV46  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора

 

Решение № 2378 от 27.06.2019 г. относно: Продажба на застроен УПИ VІІІ20  в кв. 4  по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 2379 от 27.06.2019 г. относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора на второ четене.

 

Решение № 2380 от 27.06.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне проект за изменение на ПУП – ПР на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № 2092/15.11.1999 г. на Кмета на Община Стара Загора, в обхват: УПИ І – 667 и УПИ ІX – 675 в кв.496 и улица с о. т. 287 – о.т. 289 –о .т. 290  по плана на гр. Стара Загора.

 

Решение № 2381 от 27.06.2019 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.171.461 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.171.10,  във връзка  със  Заявление  с  вх. № 10-02-4483 от 04.06.2019 г.

 

Решение № 2382 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.14.52  от местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-165 от 28.05.2019 г.

 Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.14.52, местност “Бялата пръст“, землище гр. Стара  Загора.

 

Решение № 2383 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.69.13 и 77476.69.14 от местност „Корнаците“  по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-162 от 28.05.2019 г.

 

Решение № 2384 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.257.150 в местност “Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-171 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.257.150 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка със Заявление вх. № 19-06-171 от 04.06.2019 год.

 

Решение № 2385 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.75 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-176 от 04.06.2019 г.

 

Решение № 2386 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.53.33 от местност „Дюлите“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-174 от 04.06.2019 г.  

 

Решение № 2387 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.30 в местност “Джената“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-175 от 04.06.2019 г.

 

Решение № 2388 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.220.16, местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-168 от 31.05.2019 год.

 

Решение № 2389 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.109.29 в местност “Вадата“, землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-179  от  04.06.2019 г.

 

Решение № 2390 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии за ПИ с идентификатор 46417.50.12 по КККР на с. Малка Верея, община Стара Загора, във връзка със Заявление рег.  № 19-06-173 от  04.06.2018 год.

 

Решение № 2391 от 27.06.2019 г. относно: Одобряване проект за изменение на действаща план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта и за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 от местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-125 от 28.05.2019 г.

 

Решение № 2392 от 27.06.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.110.2 от местност “Герена“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-161 от 28.05.2019 г.

 

Решение № 2393 от 27.06.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831 в местност “Ново село“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 19-11-160 от 28.05.2019 г.

 

Решение № 2394 от 27.06.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.184.3 от местност “Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-169 от 04.06.2019 г.

 

Решение № 2395 от 27.06.2019 г. относно:Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-150 от 14.05.2019 г.;

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на пътното трасе до ПИ 77476.33.3 през ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.33.23 - „друг вид поземлен имот, без определено стопанско предназначение“ –  публична общинска собственост, във връзка със Заявление вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.;

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ 77476.35.15, ПИ 77476.35.16 и ПИ 77476.33.18 - „за селскостопански, горски, ведомствен път“ от местност “Баченик“– публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.33.3 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-3887 от 14.05.2019 г.

        

Решение № 2396 от 27.06.2019 г. относно:Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.254.1 от местност „Бойчов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-153 от 21.05.2019 год.

 

Решение № 2397 от 27.06.2019 г. относно:Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.2 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-172 от 04.06.2019 г.

 

Решение № 2398 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ 207.201 от местност „Пазарски път“ по ПНО на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-155 от 21.05.2019 г.

 

Решение № 2399 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.46.953 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-156 от 21.05.2019 г.

 

Решение № 2400 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.443 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-180 от 05.06.2019 г.

 

Решение № 2401 от 27.06.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация на ПИ с идентификатор 68850.14.845, 68850.14.854, 68850.14.855 и 68850.14.856 в местност “Бялата пръст“ по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване на новообразуваните урегулирани поземлени имоти, Заявление № 19-06-166/ 28.05.2019 г.

 

Решение № 2402 от 27.06.2019 г. относно: Предварително съгласие за издаване разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326 в кв. „Казански“,  по плана на гр. Стара Загора и даване съгласие след влизане в сила на План за застрояване на УПИ V-7150, кв. 326, кв. „Казански“ по плана на гр. Стара Загора придобиването му чрез замяна

Решение № 2403 от 27.06.2019 г. относно: Искане за достъп  до обществена информация рег. № 10-21-25/ 17.06.2019 г.

                                                                                   

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали