Решения от Протокол № 44 от 30.05.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2283 от 30.05.2019г. относно: Поемане на дългосрочен общински дълг от „Фонд за устойчиви градове“, свързан с изпълнението на инвестиционни проекти:

 „Нова визия и благоустрояване на територията на „Руския пазар“ и разширение на ул. „Капитан Петко войвода“;

„Реконструкция на Зоопарка в Стара Загора“;

Решение № 2284 от 30.05.2019 г. относно: Приемане на годишните финансови отчети  за 2018г. на общинските търговски дружества със сто процента обшинско участие в капитала  и разпределение на печалбата.

Решение № 2285 от 30.05.2019 г. относно: Предложение за решение по молбата на Събка Георгиева Панева, с постоянен адрес: град Червен бряг, ул.“Илю войвода“ №20 и местоживеене: с.Калояновец, ул.“Искра“ № 11, Община Стара Загора, до Президента на Република България за опрощаване на дължими вземания – юрисконсултско възнаграждение по гражданско дело, на основание чл.98, т.12 от Конституцията на Република България

Решение № 2286 от 30.05.2019 г. относно: Предоставяне на имот – частна общинска собственост на СНЦ „Ансамбъл Загорче” – гр. Стара Загора

Решение № 2287 от 30.05.2019 г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за ПУП-ПР за кв. 32, 33 и 34 и образуванена нов квартал 35 по ПУП на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти, обявяване на имоти – частна общинска собственост за публична общинска собственост, обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост и прекратяване на съсобственост

Решение № 2288 от  30.05.2019 г. относно: Даване на съгласие за промяна на ПУП-ПР относно УПИ I444 и УПИ II446 в кв. 648 гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор за образуване на съсобствени урегулирани поземлени имоти и прекратяване на съсобственост чрез замяна

Решение № 2289 от 30.05.2019 г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, Билетна каса № 1 в сграда- Автогара, гр. Стара Загора.

Решение № 2290 от 30.05.2019 г. относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 27379.65.19 /номер по предходен план 065019/ и 27979.65.36 /номер по предходен план 065036/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Елхово, Община и област Стара Загора

Решение № 2291 от 30.05.2019 г. относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 77476.96.12 /номер по предходен план 096012/, и 77476.96.18 /номер по предходен план 096018/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Хрищени, Община и област Стара Загора.

Решение № 2292 от 30.05.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуваща жилищна сграда, находяща се в гр. Стара Загора, ул. „Райна Кандева“

Решение № 2293 от  30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ V5434, кв. 287 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2294 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ164 в кв. 30 по ПУП на с. Лозен, община Стара Загора

Решение № 2295 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV4 в кв. 1 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 2296 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VI205 в кв. 17 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2297 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII286 в кв. 28 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 2298 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х303,304 в кв. 34 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 2299 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІІ286 в кв. 28 по ПУП на с. Горно Ботево, община Стара Загора

Решение № 2300 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ111  в кв. 19 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 2301 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х118 в кв. 15 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 2302 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІІ110  и в УПИ ІV110  в кв. 19 по ПУП на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 2303 от 30.05.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II33 в кв. 35 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

Решение № 2304 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, бул. „Св. П. Евтимий“ бл. 86, ап. 118 на настанен в него наемател

Решение № 2305 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора,  кв. „Три чучура юг“ бл. 53, ап. 59 на настанен в него наемател

Решение № 2306 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Архитект Христо Димов“ бл. 18, апартамент № 1 на настанен в него наемател

Решение № 2307 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на застроен УПИ VІІІ5648  в кв. 462 - Индустриален по ПУП на гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2308 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІ91, находящ се в кв. 669 „Железник“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2309 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на застроен УПИ ХХІІІ296  в кв. 16  по ПУП на с. Колена, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2310 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XVIII408 в кв. 18 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора.

Решение № 2311 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 52 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение № 2312 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VIобщ в кв. 44 по ПУП на с. Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 2313 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на  УПИ IIобщ; УПИ IIIобщ и УПИ IVобщ в кв. 4 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение № 2314 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на   УПИ VI107  в кв. 18  по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 2315 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ  І312; УПИ III311; УПИ IV311 в кв. 60а по ПУП на с. Братя Кунчеви, Община Стара Загора

Решение № 2316 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на   УПИ IIIобщ. в кв. 44  по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 2317 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ IVобщ и УПИ XII4 в кв. 34 по ПУП на с. Ракитница, Община Стара Загора

Решение № 2318 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IIобщ в кв. 2 по ПУП на с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 2319 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на   УПИ VIIснс. В кв. 24  по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 2320 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ I609,общ и УПИ VI609,общ  в кв. 65 „Стопански двор“ по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 2321 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IV общ.; УПИ Vобщ.; УПИ XIVобщ. в кв. 7 по ПУП на с. Загоре, Община Стара Загора

Решение № 2322 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XIII383 в кв. 44 по ПУП на с. Маджерито, Община Стара Загора

Решение № 2323 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XVIII329 в кв. 40 по ПУП на с. Хан Аспарухово, общ. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2324 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VIIобщ в кв. 29 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 2325 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XIXобщ  в кв. 18 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 2326 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XIVобщ, УПИ XVобщ, УПИ XVIобщ в кв. 13 по ПУП на с. Оряховица, Община Стара Загора

Решение № 2327 от 30.05.2019 г. относно: Продажба на УПИ X и УПИ XI  в кв. 16 по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 2328 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XVIобщ в кв. 1 по ПУП на с. Горно Ботево, Община Стара Загора

Решение № 2329 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Iобщ и УПИ IIобщ в кв. 37 по ПУП на с. Бъдеще, Община Стара Загора

Решение № 2330 от 30.05.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IIобщ  в кв. 42 по ПУП на с. Змейово, Община Стара Загора

Решение № 2331 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  с идентификатор 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-114 от 16.04.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.97.8 от местност „Бащина горичка“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-114 от 16.04.2019 г.  

Решение № 2332 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.184.3 в местност „Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.184.3 в местност „Киврица“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-137 от 03.05.2019 г.

Решение № 2333 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление № 10-33-110 от 07.05.2019 г.

Решение № 2334 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии, в частта му за ПИ с идентификатор 04738.105.5 в местност “Кафявата скала“ /Казълкая/ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-11-123 от 18.04.2019 год. 

Решение № 2335 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.69.5 от местност “Средна ливада“ / Орта бозалък / по КККР на гр. Стара Загора,  във връзка със Заявление № 19-11-121 от 16.04.2019 г.

Решение № 2336 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 04738.55.21 по КККР на с. Богомилово, община  Стара  Загора,  във връзка със Заявление  № 19-06-61 от 06.03.2019 г.

Решение № 2337 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 05431.95.20 в местност „Гробищата“ по КККР на землище с. Борилово, община Стара Загора, Заявление с рег. № 19-06-125 от 23.04.2019 г.

Решение № 2338 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.116.2 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-115 от 16.04.2019 г.

Решение № 2339 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.117.15 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-140 от 07.05.2019 г.

Решение № 2340от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.66.11 от местност „Киселицата“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, Заявление № 19-06-127 от 23.04.2019 г.

Решение № 2341 от 30.05.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.193.1 от местност „Хана“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-126 от 23.04.2019 г.

Решение № 2342 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19 в местност “Гробищата“ по КККР на с. Борилово, Заявление р..№ 19-11-114/ 09.04.2019 г

Решение № 2343 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план –  Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 05431.95.18 и 05431.95.19 в местност “Гробищата“ по КККР на с. Борилово, Заявление р..№ 19-11-115/ 09.04.2019 г

Решение № 2344 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност „Михалева нива“  /Апти тарла / по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-113 от 09.04.2019 г.

Решение № 2345 от 30.05.2019 г. относно:  Даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на „Тема“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

Решение № 2346 от 30.05.2019 г. относно:  Одобряване на кандидатите и размера на отпуснатата сума за финансово подпомагане на одобрените заявители от Комисията по чл. 6 от Правилника за ФППДАРСЛЖСНРП, съгласно решение 386/30.06.2016г. на Общински съвет Стара Загора за 2019 година

Решение № 2347 от 30.05.2019 г. относно:  Упълномощаване на представител на Община Стара Загора за участие в Извънредно общо събрание на акционерите на «ИНДУСТРИАЛНА ЗОНА ЗАГОРЕ» АД и  определяне на начина на гласуване по отделните точки от дневния ред, насрочено за 24.06.2019г. от 14.00 часа

Решение № 2348 от 30.05.2019 г. относно:  Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 25.06.2019г., при липса на кворум на 12.07.2019г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали