РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 44 ОТ 29.09.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1929 от 29.09.2022г. относно: Мотивирано предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на Община Стара Загора“.

 

Решение № 1930 от 29.09.2022г. относно: Информация за изпълнение на бюджета на Община Стара Загора и сметките за средства от Европейския съюз към  30. 06. 2022 година

 

Решение № 1931 от 29.09.2022г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани промени в разходната част на бюджета и актуализация на инвестиционната програма за 2022 година      

 

Решение № 1932 от 29.09.2022г. относно: Актуализирана бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2023 - 2025 година

 

Решение № 1933 от 29.09.2022г. относно: Информация за одитно становище на Сметна палата за заверка на годишния финансов отчет на Община Стара Загора за 2021 година

 

Решение № 1934 от 29.09.2022г. относно: Определяне на основните месечни заплати на кметовете на кметства, считано от 01.07.2022 г.

 

Решение № 1935 от 29.09.2022г. относно: Предоставяне на парична помощ за подпомагана на пострадалите от наводнението жители на селата Каравелово, Богдан, Слатина, Община Карлово, и село Трилистник, Община Марица, чрез договор за дарение, в полза на пострадалите общини, в общ размер на 50 000 /петдесет хиляди/ лева.

 

Решение № 1936 от 29.09.2022г. относно: Избор на управител на МЦ „Дерма Гард – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 1937 от 29.09.2022г. относно: Вземане на решение за провеждане на конкурс за избор на управител на „Автосервиз на здравни заведения“ ЕООД град Стара Загора

 

Решение № 1938 от 29.09.2022г. относно: Конкурс за идеен проект на бюст-паметник на Тодор Александров

 

Решение № 1939 от 29.09.2022г. относно: Именуване на улица в село Богомилово

 

Решение № 1940 от 29.09.2022г. относно: Именуване на улици в село Змейово

 

Решение № 1941 от 29.09.2022г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Пенка Добрева Филипова

 

Решение № 1942 от 29.09.2022г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в СНЦ «Българска асоциация на зоопарковете и аквариумите» /БАЗА/            

 

Решение № 1943 от 29.09.2022г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено на 25.10.2022 г., при липса на кворум 09.11.2022 г.

 

Решение № 1944 от 29.09.2022г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 11.10.2022г.

 

Решение № 1945 от 29.09.2022г. относно: Предоставяне на „ВиК“ ЕООД – Стара Загора за стопанисване, поддържане и експлоатация на новоизградена  ВиК инфраструктура

 

Решение № 1946 от 29.09.2022г. относно: Утвърждаване на промени на действаща тарифа и  превозни документи, издавани от „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД по Договор за обществен превоз на пътници №474/31.03.2014 г., сключен между Община Стара Загора и „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД.

 

Решение № 1947 от 29.09.2022г. относно: Допълнение на Решение № 1864 от 28.07.2022 г. на Общински съвет Стара Загора в частта относно утвърждаване на месечния лимит за компенсиране на определени категории пътувания

 

Решение № 1948 от 29.09.2022г. относно: Удължаване срока на действие на Плана за устойчива градска мобилност на гр. Стара Загора за периода 2016-2020 г. приет с Решение 453 от 28.07.2016 г.

 

Решение № 1949 от 29.09.2022г. относно: Даване на съгласие за изменение на разрешително за водовземане от минерална вода на „ТЕМА“ ООД, гр. Стара Загора от находище за минерална вода „Старозагорски минерални бани“, с. Старозагорски бани, община Стара Загора, област Стара Загора

 

Решение № 1950 от 29.09.2022г. относно: Даване на съгласие за участие на Община Стара Загора в Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ПРИЮТИ ЗА БЕЗСТОПАНСТВЕНИ ЖИВОТНИ“

 

Решение № 1951 от 29.09.2022г. относно: Поставяне на два броя мащабно увеличени копия на експонати от постоянната експозиция на музей „Неолитни жилища“

 

Решение № 1952 от 29.09.2022г. относно: Oдобряване на План – схема на парк „Станционна градина“ – допълнение за поставяне на преместваеми обекти, които ще бъдат разполагани на територията на парка

 

Решение № 1953 от 29.09.2022г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІІ208 в кв. 27 по ПУП на с. Памукчии, община Стара Загора

 

Решение № 1954 от 29.09.2022г. относно: Учредяване право на строеж за изграждане на допълващо застрояване – лятна кухня в УПИ ІГЖС, кв. 46, с. Калояновец, община Стара Загора, на собственик на сграда с отстъпено право на строеж

 

Решение № 1955 от 29.09.2022г. относно: Учредяване право на строеж - пристрояване, надстрояване на жилищна сграда и допълващо застрояване за гараж и склад в УПИ VІГОНС в кв. 47, град Стара Загора, на собственик на сграда, построена по силата на учредено право на строеж

 

Решение № 1956 от 29.09.2022г. относно: Отдаване под наем на обект – частна общинска собственост, представляващ: Сграда - Кафене с идентификатор 68850.506.8715.10, със застроена площ 85 кв. м., находящ се на територията на Пазар „Васил Шаханов“, гр. Стара Загора

 

Решение № 1957 от 29.09.2022г. относно: Отдаване под  наем чрез тръжна процедура на част от имот - публична общинска собственост, находящ се в сграда с идентификатор 68850.515.65.3 - Плувен басейн, с адрес гр. Стара Загора, ул. „Граф Игнатиев“ № 13

 

Решение № 1958 от 29.09.2022г. относно: Отдаване под наем на обект общинска собственост, представляващ: Сграда – Обществена тоалетна, находящ се в гр. Стара Загора, Парк „Пети октомври“, ПИ с идентификатор 68850.515.31

 

Решение № 1959 от 29.09.2022г. относно: Определяне на статут и специализация и отдаване под наем на търговски клетки разположени на общински пазар „Васил Шаханов“, гр. Стара Загора

 

Решение № 1960 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост и изкупуване на части от сгради в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул.„Руски“ № 2

 

Решение № 1961 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ313 в кв. 16 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

 

Решение № 1962 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII5484 в кв. 286 по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 1963 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII191 в кв. 29 по ПУП на с. Бенковски, община Стара Загора

 

Решение № 1964 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I242 в кв. 28 по ПУП на с. Еленино, община Стара Загора

 

Решение № 1965 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I172 в кв. 11 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

 

Решение № 1966 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII37 в кв. 11 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора

 

Решение № 1967 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII201 в кв. 15 по ПУП на с. Петрово, община Стара Загора

 

Решение № 1968 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III386 в кв. 22 по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 1969 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ XII160 в кв. 24 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

 

Решение № 1970 от 29.09.2022г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII389 в кв. 22a по ПУП на с. Хан Аспарухово, община Стара Загора

 

Решение № 1971 от 29.09.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в с. Калояновец, община Стара Загора, ул. „Победа“ № 2, вх. А, ет. 2, апартамент № 5 на настанен в него наемател

 

Решение № 1972 от 29.09.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода”, № 1, вх. 0, ет. 2, апартамент № 7 на настанен в него наемател

 

Решение № 1973 от 29.09.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Железник“, ул. „Иван Киров Вазов”, № 5, вх. Г, ет. 6, апартамент № 94 на настанен в него наемател

 

Решение № 1974 от 29.09.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, кв. „Зора“, ул. „Хрищян войвода“ № 15, вх. 0, ет. 1, ап. 1 на настанен в него наемател

 

Решение № 1975 от 29.09.2022г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Иван Вазов“, № 13, вх. А, ет. 9, апартамент № 51 на настанен в него наемател

 

Решение № 1976 от 29.09.2022г. относно: Продажба на самостоятелни обекти в сграда с идентификатори 68850.502.148.3.87 /гараж № 7/, 68850.502.148.3.89 /гараж № 9/, находящи се в гр. Стара Загора, кв. 607 - „Три Чучура-Север“

 

Решение № 1977 от 29.09.2022г. относно: Продажба на застроен УПИ ІІ3297 в кв. 6801 по ПУП на гр. Стара Загора (Поземлен имот с идентификатор 68850.503.297), на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1978 от 29.09.2022г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ застроен УПИ Iучилище,спец. интернат в кв. 19 по ПР на с. Петрово, община Стара Загора

 

Решение № 1979 от 29.09.2022г. относно: Продажба на УПИ Iобщ. и УПИ IIобщ. в кв. 62 по ПУП на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

 

Решение № 1980 от 29.09.2022г. относно: Продажба на Урегулиран поземлен имот XIVобщ. в кв. 20 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

 

Решение № 1981 от 29.09.2022г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 58743.29.1 /номер по предходен план 029001/, 58743.80.18 /номер по предходен план 080018/, 58743.204.5 /номер по предходен план 204005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пряпорец, Община Стара Загора

 

Решение № 1982 от 29.09.2022г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 05431.44.133 с НТП - „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост и част от ПИ с идентификатор 05431.37.42 с НТП „Пасище“ - публична общинска собственост за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 05431.37.129, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, община Стара Загора,  заявление Вх. № 10-02-6308 /22.08.2022 г.

 

Решение № 1983 от 29.09.2022г. относно: Предварително съгласие за право на преминаване през ПИ с идентификатор 68850.35.29 с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ от север, в размер 267,1 кв. м и от юг в размер 149,7 кв. м и ПИ с идентификатор 68850.35.892 с НТП „За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение“ в размер 49,1 кв. м - публична общинска собственост,  попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 68850.35.900, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-01-4684 от 01.08.2022 г.

 

Решение № 1984 от 29.09.2022г. относно: Предварително съгласие за право на преминаване през ПИ с идентификатор 77476.37.38 с НТП – „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 77476.37.16, местност „Под Голеш“, землище на с. Хрищени, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-01-3470 от 08.06.2022 г.

 

Решение № 1985 от 29.09.2022г. относно: Предварително съгласие за право на преминаване и прокарване на елементи на техническа инфраструктура през ПИ с идентификатор 44687.38.39 с НТП - „Пасище“ - публична общинска собственост.

Предварително съгласие за промяна предназначение на част от ПИ с идентификатор 44687.38.39 с НТП - „Пасище“ - публична общинска собственост, попадащ в пътна връзка за осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор 44687.37.24, местност „Глуханя“, землище на с. Люляк, община Стара Загора,  заявление вх. № 10-02-4691 от 21.06.2022 г.

 

Решение № 1986 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-333 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване  и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ № 301.68 по плана на новообразуваните имоти, местност „Бадемлика“, землище на с. Колена, общ. Стара Загора през ПИ № 301.9503 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1987 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.197.5, местност „Конопището“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-332 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.197.5, местност „Конопището“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.189.523 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.197.10 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1988 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-331 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.219.46, местност „Пясъчника“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.219.708 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.219.273 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.219.718 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.219.717 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 68850.219.63 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1989 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 31276.138.37, местност „Зад бетера“,  землище на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-325 от 04.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 31276.138.37, местност „Зад бетера“,  землище на с. Змейово, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 31276.140.835 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1990 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-326 от 04.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.14.856, местност „Бялата пръст“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.14.692 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1991 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-337 от 09.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.114.516 по КККР на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.112.211 с НТП „Пасище“ – стопанисвано от общината и ПИ с идентификатор 68850.112.209 с НТП „За селскостопански горски ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1992 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за на пешеходна и велосипедна алея, свързваща кв. „Железник“ с Тракийски университет ( на път III – 6602, Богомилово – Стара Загора – Старозагорски бани – Пъстрово, в участъка от км. 1+960 до км. 3+534, в ляво по посока на раст.км.), преминаваща през землищата на с. Малка Верея и гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 10-33-157/03.08.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасето пешеходна и велосипедна алея през ПИ с идентификатор 68850.224.137 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.224.733 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 68850.224.731 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.224.737 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.736 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.42 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 68850.229.738 с НТП „Гори и храсти в земеделска земя“, ПИ с идентификатор 68850.231.739 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.4 с НТП „Дере“, ПИ с идентификатор 46417.105.26 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ПИ с идентификатор 46417.105.25 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“,  ПИ с идентификатор 46417.105.24 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ ,  ПИ с идентификатор 46417.105.27 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“  и ПИ с идентификатор 46417.105.28 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ -публична общинска собственост.

 

Решение № 1993 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-274/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и преминаване на трасе за електронна съобщителна мрежа за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1994 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план на пътна връзка за ПИ 68850.48.25, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-283 от 06.07.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.48.840 с НТП - „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост, като се образува нов имот за пътна връзка с проектен идентификатор 68850.48.981, местност „Каймка“, землище на гр. Стара Загора, с площ 43 кв. м., с НТП „Територия на транспорта“.

 

Решение № 1995 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-277/04.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външен водопровод за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1996 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външен водопровод и изменение на ВиК схема за ПИ с идентификатор 46417.107.145, ПИ с идентификатор 46417.107.146, ПИ с идентификатор 46417.107.147, ПИ с идентификатор 46417.107.139, ПИ с идентификатор 46417.107.140 и ПИ с идентификатор 46417.107.141, местност „Атюрен“, землището на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-308/26.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външен водопровод през ПИ с идентификатор 46417.106.130 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“, ПИ с идентификатор 46417.106.132 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46417.107.120 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1997 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-275/01.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.33.946, ПИ с идентификатор 68850.33.947, ПИ с идентификатор 68850.33.948, ПИ с идентификатор 68850.33.949, ПИ с идентификатор 68850.33.950 и ПИ с идентификатор 68850.33.951, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, през ПИ с идентификатор 68850.33.894 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1998 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, Заявление с Вх. № 19-06-316/29.07.2022г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за право на прокарване и  преминаване на трасе за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 68850.225.35, местност „Сечена могила“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора през ПИ с идентификатор 68850.225.735 с НТП „За селскостопански горски, ведомствен път“ - публична общинска собственост.

 

Решение № 1999 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.61.25, местност „Кривия орех“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление Вх.№ 19-06-243 от 10.06.2022 г.

Предварително съгласие на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, във връзка с чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор 58743.61.26, с НТП - „Гори и храсти в земеделска земя“ - публична, общинска собственост, с цел осигуряване на достъп до ПИ с идентификатор 58743.61.25 местност „Кривия орех“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора.

 

Решение № 2000 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 52252.34.7, местност „Паничките“,  землище на с. Ново село, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-366 от 30.08.2022г.

 

Решение № 2001 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 133.42 по плана на новообразуваните имоти, местност „Кафявата скала“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-336 от 09.08.2022 г.

 

Решение № 2002 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.95 по плана на новообразуваните имоти на местност „До село“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-353 от 19.08.2022 г.

 

Решение № 2003 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 317.114 по плана на новообразуваните имоти, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-288 от 12.07.2022 г.

 

Решение № 2004 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44687.23.5, местност „Полените“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-317 от 01.08.2022 г.

 

Решение № 2005 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.47.31, местност „Марашите“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-352 от 18.08.2022 г.

 

Решение № 2006 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 44687.23.6, местност „Полените“, землище на с. Люляк, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-318 от 01.08.2022 г.

 

Решение № 2007 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 46417.50.14, местност „Аръшов трап“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-354 от 19.08.2022 г.

 

Решение № 2008 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.39.24, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-367 от 30.08.2022 г.

 

Решение № 2009 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.13, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-347 от 15.08.2022 г.

 

Решение № 2010 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.42.31, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-322 от 03.08.2022 г.

 

Решение № 2011 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.9526, местност „Падналия мост“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-356 от 22.08.2022 г.

 

Решение № 2012 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 204.54 по плана на новообразуваните имоти на местност „Каменна могила“, землище на  с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-371 от 31.08.2022 г.

 

Решение № 2013 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 278.148 по плана на новообразуваните имоти на местност „Средна ливада“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-355 от 19.08.2022 г.

 

Решение № 2014 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 07199.4.3, местност „Пазарски път“, землището на с. Бъдеще, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-285 от 11.07.2022 г.

 

Решение № 2015 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.41, местност „Шумата“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-305 от 25.07.2022 г.

 

Решение № 2016 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.44, местност „Здравите ливади“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-306 от 25.07.2022 г.

 

Решение № 2017 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.28.42, местност „Шумата“, землището на с. Змейово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-307 от 25.07.2022 г.

 

Решение № 2018 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 36899.256.6, местност „Трапът“, землище на с. Кирилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-289 от 13.07.2022 г.

 

Решение № 2019 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.16.19, местност „Амбарлъка“, землището на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-298 от 22.07.2022 г.

 

Решение № 2020 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.832, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-357 от 22.08.2022 г.

 

Решение № 2021 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.119.13, местност „Михалева нива“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-311 от 27.07.2022 г.

 

Решение № 2022 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.834, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-341 от 11.08.2022 г.

 

Решение № 2023 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.67.974, местност „Средна ливада“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-340 от 10.08.2022 г.

 

Решение № 2024 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.18.835, местност „Ново село“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-342 от 11.08.2022 г.

 

Решение № 2025 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.197.7, местност „Конопището“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-335 от 09.08.2022 г.

 

Решение № 2026 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.33, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-372 от 31.08.2022 г.

 

Решение № 2027 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.256.9516, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-324 от 03.08.2022 г.

 

Решение № 2028 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.35, местност „Джената“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-373 от 31.08.2022 г.

 

Решение № 2029 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.257.431, местност „Бойчов кладенец“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-359 от 23.08.2022 г.

 

Решение № 2030 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 70202.54.3, местност „До селото“, землището на с. Сулица, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-287 от 12.07.2022 г.

 

Решение № 2031 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.30.17, местност „Под миризливото“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-370 от 31.08.2022 г.

 

Решение № 2032 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.54.77, местност „Змейски проход“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-290 от 14.07.2022 г.

 

Решение № 2033 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 77476.56.69, (образуван от ПИ с идентификатор 77476.56.68, ПИ с идентификатор 77476.56.66, ПИ с идентификатор 77476.56.65 и ПИ с идентификатор 77476.56.64) местност „Църквица“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-378 от 05.09.2022 г.

 

Решение № 2034 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.109.9, местност „Герена“, землището на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-376 от 02.09.2022 г.

 

Решение № 2035 от 29.09.2022г. относно: Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.177.18, местност „Горчивата вода“, землище на с. Хрищени, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-315 от 28.07.2022 г.

 

Решение № 2036 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.217.32, местност „Костена поляна“, ПИ с идентификатор 68850.218.6 и ПИ с идентификатор 68850.218.4, местност „Пясъчника“,  землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-380 от 30.08.2022 год. 

 

Решение № 2037 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и Ел. схема за външно електрозахранване за УПИ II 26, КР 94, местност „Казлера“, землището на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-357 от 17.08.2022 год. 

 

Решение № 2038 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план и план схема за външно електрозахранване за УПИ XXI 503, кв. 26 по плана на с. Кирилово, общ. Стара Загора,  заявление с вх. № 19-11-387 от 02.09.2022 год. 

 

Решение № 2039 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване за ПИ с идентификатор 04738.90.9 и ПИ с идентификатор 04738.90.2, местност „Божи рид“, землище на с. Богомилово, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-337 от 02.08.2022 год. 

 

Решение № 2040 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.224.838, местност „Големия чардак“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-354 от 16.08.2022 год. 

 

Решение № 2041 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор 68850.257.304, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-352 от 15.08.2022 год. 

 

Решение № 2042 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план, План -схема и Ел. схема за нов БКТП, КСН и КНН за захранване на „Жилищна сграда“ в УПИ V 957 в КР 42, местност „Каймака“, землището на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  заявление с вх. № 19-11-367 от 24.08.2022 год. 

 

Решение № 2043 от 29.09.2022г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за пътна връзка за ПИ с идентификатор № 68850.98.15 и ПИ с идентификатор № 68850.98.16, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  № 19-11-326 от 28.07.2022г.

 

Решение № 2044 от 29.09.2022г. относно: Доклад по чл. 68а, ал. 3 от Закона за съдебната власт, и предложение, относно вземане на решение по чл. 68а, ал. 4 от Закона за съдебната власт, с което да се предложат на общото събрание на съдиите от Окръжен съд град Стара Загора, кандидати за съдебни заседатели при Окръжен съд – Стара Загора за мандат 2023 г. - 2027 г.

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

 

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали