Решения от Протокол № 43 от 25.04.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2210 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – първо четене.

Решение № 2211 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на отчета за касово изпълнение на бюджета и на сметките за средства от Европейския съюз на Община Стара Загора за 2018 година.

Доклад  Приложения 1-45

Решение № 2212 от 25.04.2019 г. относно:  Поемане на задължение до 203 000, 00 (двеста и три хиляди лева и нула стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер

Решение № 2213 от 25.04.2019 г. относно:  Определяне на месечното възнаграждение на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора.

Решение № 2214 от 25.04.2019 г. относно:  Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение

Решение № 2215 от 25.04.2019 г. относно:  Възлагане на обществен превоз на пътници по нови автобусни линии от областната транспортна схема, квота на Община Стара Загора.

Приложение

Решение № 2216 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване проект на Допълнително споразумение към Договор № 474/31.03.2014 за обществен превоз на пътници сключен  между Община Стара Загора  и  „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, град Стара Загора.

Приложение

Решение № 2217 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на споразумение за съвместни дейности между Община Стара Загора, Дирекция „Бюро по труда” - град Стара Загора и Дирекция „Социално подпомагане” - град Стара Загора в изпълнение на препоръката на Съвета на ЕС относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на труда.

Приложение

Решение № 2218 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Стара Загора за 2019г.

Приложение

Решение № 2219 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Общинска програма за закрила и развитие на децата за Община Стара Загора за 2019г.

Приложение 1   Приложение 2

Решение № 2220 от 25.04.2019 г. относно:  Отчет за изпълнение на Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора за 2018година

Приложение

Решение № 2221 от 25.04.2019 г. относно:  Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-информационен център по зависимости през 2018 година 

Приложение

Решение № 2222 от 25.04.2019 г. относно:  Списък на спортните обекти, съорежения и части от тях, в Община Стара Загора, които може да са обект на управление и разпореждане по Закона за физическото възпитание.

Приложение 

Решение № 2223 от 25.04.2019 г. относно:  Съгласие за поставяне на преместваем обект, сцена, с основи върху бреговата линия на езерото „Загорка“, като част от нея стои над водите на езерото, в поземлен имот с идентификатор  68850.513.57 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Стара Загора, Община Стара Загора

Решение № 2224 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху  поземлен имот с идентификатор 55289.108.374 в землището на с. Памукчии, община и област Стара Загора

Решение № 2225 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 65317.64.19 в землището на с. Самуилово, община и област Стара Загора

Решение № 2226 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на членове на дружество „Военноинвалид“.

Решение № 2227 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на П. Д. Филипова.

Решение № 2228 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на  С. П. Атанасова.

Решение № 2229 от 25.04.2019 г. относно:  Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 28 по ПУП на с. Лозен, община  Стара Загора

Решение № 2230 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 1 брой надземен гараж в УПИ І3001,  кв. 9901 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2231 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 19 броя надземни гаражи в УПИ ІІІжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 412 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2232 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на 27 броя надземни гаражи в УПИ Іжилищно строителство и подземни гаражи,  кв. 96  по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2233 от 25.04.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на ОСД - кафе-аперитив в УПИ І-магазин, кв. 61 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

Решение № 2234 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в жилищна сграда в УПИ VІІ3265 в кв. 8503 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 2235 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ VI356  в кв. 55 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 2236 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ІV148 в кв. 10 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 2237 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ХVІІ732 в кв. 66 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2238 от 25.04.2019 г. относно:  Прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ59 в кв. 17 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2239 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Три чучура-юг“, бл. 55, апартамент 47 на настанен в него наемател

Решение № 2240 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ V – 27, кв.656а по ПУП на гр.Стара Загора

Решение № 2241 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІоб., находящ се в кв. 466а по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2242 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на сграда с идентификатор 68850.521.176.5, находяща се в кв. 16 –„Зора“, гр. Стара Загора

Решение № 2243 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ ІІІза паркинг, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора

Решение № 2244 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 00655.21.5 /номер по предходен план: 021005/; 00655.34.14 /номер по предходен план 000621/; 00655.68.4 /номер по предходен план 068004/; 00655.76.28 /номер по предходен план 000608/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с.Арнаутито, Община Стара Загора

Решение № 2245 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ XIIIобщ в кв. 26 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 2246 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XI199  в кв. 99 по ПУП на с. Дълбоки, Община Стара Загора

Решение № 2247 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ IV438 в кв. 36a по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 2248 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VII и УПИ VIII в кв. 25 по ПУП на с. Козаревец, Община Стара Загора

Решение № 2249 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XIобщ и УПИ XIIобщ в кв. 62 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Решение № 2250 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по плана на с. Михайлово, община Стара Загора

Решение № 2251 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XXIVобщ и УПИ XXVобщ в кв. 1 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2252 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Iза одо;УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 21 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2253 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ IIобщ и УПИ VIIIобщ в кв. 39 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2254 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Xобщ и УПИ XIобщ в кв. 41 по ПУП на с. Петрово, Община Стара Загора

Решение № 2255 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ Xфурна  в кв. 2  по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2256 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XVКОО  в кв. 21 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2257 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XII101 и УПИ XIII101 в кв. 38 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2258 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на УПИ XIV196  в кв. 42 по ПУП на с. Стрелец, Община Стара Загора

Решение № 2259 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 58743.28.6 /номер по предходен план 028006/; 58743.29.1 /номер по предходен план 029001/ и 58743.29.12 /номер по предходен план 029012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Пряпорец, Община Стара Загора

Решение № 2260 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 59170.136.14 /номер по предходен план 136014/ и 59170.175.5 /номер по предходен план 175005/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Пъстрово, Община Стара Загора

Решение № 2261 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори  67154.143.1 /номер по предходен план 143001/, 67154.153.15 /номер по предходен план 153015/, 67154.181.1 /номер по предходен план 181001/ и 67154.190.1 /номер по предходен план 190001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Сладък кладенец, Община Стара Загора

Решение № 2262 от 25.04.2019 г. относно:  Продажба на имоти с идентификатори 77431.13.17 /номер по предходен план: 013017/; 77431.13.22 /номер по предходен план: 013022/; 77431.13.23 /номер по предходен план 013023/; 77431.14.35 /номер по предходен план 014035/; 77431.22.68 /номер по предходен план 022068/, 77431.34.35 /номер по предходен план 034035/ и 77431.45.14 /номер по предходен план 045014/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Християново, Община Стара Загора

Решение № 2263 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изработен проект за ПУП – изменение на План за регулация за УПИ I 443, УПИ II 443, УПИ III 443, УПИ IV 443, УПИ V 443, УПИ VI 443 и УПИ VII 443 в кв. 674 по плана на гр. Стара Загора; План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.308.337 и 68850.530.820; включване в строителните граници на част от ПИ с идентификатор 68850.308.337 по КККР на гр. Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните урегулирани поземлени имоти, във връзка със Заявление вх. № 19-11-22 от 24.01.2019 г.  от  „АРМКОМ“ ООД, гр. Стара Загора.

Решение № 2264 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ -IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-68 от 12.03.2019 г. 

Решение № 2265 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-69 от 26.02.2019 г.

Решение № 2266 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-112 от 09.04.2019 г.

Решение № 2267 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.18.831, местност „Ново село“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-83 от 26.03.2019 год.

Решение № 2268 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-81 от 19.03.2019 г.

Решение № 2269 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-91 от 26.03.2019 г.

Решение № 2270 от 25.04.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ / Пясъчника / по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-68 от 26.02.2019 г.  

Решение № 2271 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.255.9513 в местност “Бойчо бунар“/Бойчов кладенец/ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-91 от 29.03.2019 год.

Решение № 2272 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.121.442 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-67 от 12.03.2019 г.

Решение № 2273 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 207.245, местност „Айвалъка“ / Дюляка / по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-90  от  29.03.2019 год.

Решение № 2274 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.89.8 в местност “Козу кулак“ / Агнешко ухо / по КККР на с. Малка Верея, община  Стара  Загора,  Заявление  № 19-06-74 от 20.03.2019 г.

Решение № 2275 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 300.94 по плана на новообразуваните имоти на местност „Язовира“, землище с. Колена, Община Стара Загора, Заявление рег. № 19-06-68 от 12.03.2019 год.

Решение № 2276 от 25.04.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.221 от местност “Падналия мост“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19–06–72 от 19.03.2019 г.

Решение № 2277 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“  /Михалева нива / по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-76 от 12.03.2019 г.

Решение № 2278 от 25.04.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за трасе на улична дъждовна канализация за ПИ с идентификатор 68850.170.715, местност „Берекет могила“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-11-108 от 08.04.2019 г.

Решение № 2279 от 25.04.2019 г. относно:  Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред при използване на превозни средства и общи площи на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение № 2280 от 25.04.2019 г. относно:  Определяне общи изисквания относно вида на оградите за неурегулирани поземлени  имоти  извън границите на урбанизираните територии в землището на община Стара Загора, на основание чл. 48, ал.2, във връзка с ал.8 от ЗУТ.

Решение № 2281 от 25.04.2019 г. относно:  Отпускане на еднократна парична помощ на А. Д. Драгнева

Решение № 2282 от 25.04.2019 г. относно:  Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост – стадион, находящ се в кв. „Кольо Ганчев“, гр. Стара Загора за провеждане на футболни срещи

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали