Решения от Протокол № 42 от 28.03.2019

Размер на шрифта: A A A

 

Решение № 2136 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на второ четене на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта – второ четене.

 

Решение № 2137 от 28.03.2019 г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2019 година.

Приложения 1-6

Решение № 2138 от 28.03.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

 

Решение № 2139 от 28.03.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ Iза здравен комплекс в кв. 524 по ПУП на град Стара Загора във връзка с преустройство на част от първи етаж и сутерен на Терапевтичен блок „В“ на УМБАЛ „Проф .д-р Ст. Киркович“ АД в отделение за хемодиализа

 

Решение № 2140 от 28.03.2019 г. относно:  Даване съгласие на общинското търговско дружество „Мересев“ ЕООД за предоставяне за безвъзмездно ползване на помещения в административно производствената сграда на ул. „Димчо Стаев» № 28  на СНЦ „СПОРТЕН КЛУБ ПО КИКБОКС И МУАЙ-ТАЙ ГЛОРИ ПРО ТИМ“

 

Решение № 2141 от 28.03.2019 г. относно:  Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – Автополигон в землището на с. Хрищени, на СНЦ „Сдружение автоинструктори СЗ“

 

Решение № 2142 от 28.03.2019 г. относно:  Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 77476.174.14 в землището на с.Хрищени, община и област  Стара Загора

 

Решение № 2143 от 28.03.2019 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 09.04.2019г., при липса на кворум на 24.04.2019г.

 

Решение № 2144 от 28.03.2019 г. относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2019 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма - 2018 г.

Приложения 1-2

Решение № 2145 от 28.03.2019 г. относно: Отчетен доклад на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Община Стара Загора за 2018 година

Приложение 

Решение № 2146 от 28.03.2019 г. относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2019 година.

Приложение

Решение № 2147 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на лек автомобил ВАЗ 2121 НИВА, собственост на Регионален исторически музей – Стара Загора.

 

Решение № 2148 от 28.03.2019 г. относно:  Приемане на отчет за дейността на Община Стара Загора през 2018 год. в изпълнение на Общински програми по околна среда: „Актуализирана Програма за намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух (ФПЧ10) и достигане установените норми на територията на град Стара Загора“ и „Общинска програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на Община Стара Загора“

Приложение Отчет

Решение № 2149 от 28.03.2019 г. относно: Именуване на улици на територията на село Бъдеще, Община Стара Загора
 

Решение № 2150 от 28.03.2019 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Г. Т. Димова

 

Решение № 2151 от 28.03.2019 г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на З. А. Гаджокова

 

Решение № 2152 от 28.03.2019 г. относно: Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на Централен зеленчуков пазар.

 

Решение № 2153 от 28.03.2019 г. относно: Даване на съгласие за отдаване през 2019г. на 10 процента от годишното ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора на местни търговци.

 

Решение № 2154 от 28.03.2019 г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Стара Загора, за 2019г. /към март 2019г./.

 

Решение № 2155 от 28.03.2019 г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Михайлово 

 

Решение № 2156 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под аренда на поземлени имоти с идентификатори 38039.32.4 /номер по предходен план 032004/, 38039.32.6 /номер по предходен план 032006/ и 38039.32.53 /номер по предходен план 032053/, частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Колена, Община и област Стара Загора.

 

Решение № 2157 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под наем на имот – частна общинска собственост, Сгради  Училище и Столова в Урегулиран поземлен имот, находящ се в с. Кирилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2158 от 28.03.2019 г. относно: Отдаване под наем на имот – публична общинска собственост, находящ се в с. Петрово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2159 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  I744, кв. 18 - „Голиш“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

 

Решение № 2160 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора.

 

Решение № 2161 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ I126 в кв. 8 по ПУП на село Лясково, община Стара Загора

 

Решение № 2162 от 28.03.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ II121а в кв. 11 по ПУП на с.Сулица, община Стара Загора

 

Решение № 2163 от  28.03.2019 г. относно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5702 и част от поземлен имот с идентификатор 68850.523.5753 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора.

 

Решение № 2164 от 28.03.2019 г. относно: Изкупуване на поземлен имот с идентификатор 68850.523.5673 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Стара Загора

 

Решение № 2165 от 28.03.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I915 в кв. 114 по ПУП на с. Дълбоки, община Стара Загора

 

Решение № 2166 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в град Стара Загора, ул. „Стефан Караджа“ № 26, вх. Д, ет. 7, апартамент № 125 на настанен в него наемател.

 

Решение № 2167 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на поземлен имот с идентификатор 68850.503.466 по КККР на гр. Стара Загора 

 

Решение № 2168 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ УПИ VI947, находящ се в кв. 32а -„Лозенец“ по ПУП на град Стара Загора.

 

Решение № 2169 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ II79  в кв. 48 по ПУП на с. Богомилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2170 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на застроен урегулиран поземлен имот Х-139, детска градина в кв. 35 по плана на с. Християново, община Стара Загора.

 

Решение № 2171 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IVобщ, УПИ Vобщ, и УПИ Хобщ в кв. 48 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 2172 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  XIII47 в кв. 58 по ПУП на с. Християново, Община Стара Загора

 

Решение № 2173 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIобщ  в кв. 6 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2174 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 17 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2175 от 28.03.2019 г. относно:  Продажба на  УПИ  Xобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

 

Решение № 2176 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ Vобщ и УПИ VIобщ в кв. 38  по ПУП на с. Пшеничево, община Стара Загора

 

Решение № 2177 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ IIIобщ  и УПИ IVобщ в кв. 39 по ПУП на с. Пшеничево, Община Стара Загора

 

Решение № 2178 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  Іобщ.  и  УПИ IIобщ. в кв. 3 по ПУП на с.Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 2179 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  І246  и  УПИ XIX264 в кв. 46 по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

 

Решение № 2180 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ VIIобщ и УПИ IXобщ в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2181 от 28.03.2019 г. относно:  Продажба на УПИ VIII326 в кв. 51 по ПУП на с. Преславен, Община Стара Загора

 

Решение № 2182 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на УПИ II23, УПИ XVI31, УПИ XV32  и УПИ XVIII40  от кадастрален район 70 по КККР на с. Памукчии, Община Стара Загора.

 

Решение № 2183  от 28.03.2019 г. относно: Продажба на  УПИ  ІV25, УПИ X76 и УПИ XI24 в кв. 13 по ПУП на с. Плоска могила, община Стара Загора.

 

Решение № 2184 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 03856.120.159 /номер по предходен план 000159/; 03856.150.60 /номер по предходен план 150060/ и 03856.280.130 /номер по предходен план 280130/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на      с. Бенковски, Община Стара Загора.

 

Решение № 2185 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 27379.41.6 /номер по предходен план 041006/ и 27379.79.1 /номер по предходен план 079001/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на  с. Елхово, Община Стара Загора

 

Решение № 2186 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 35515.56.3 /номер по предходен план: 056003/; 35515.56.8 /номер по предходен план: 056008/; 35515.61.3 /номер по предходен план 061003/; 35515.115.54 /номер по предходен план 115054/ и 35515.115.55 /номер по предходен план 115055/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Калояновец, Община Стара Загора.

 

Решение № 2187 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 37678.2.10 /номер по предходен план: 002010/; 37678.32.36 /номер по предходен план: 000584/; 37678.32.44 /номер по предходен план: 000600/; 37678.59.1 /номер по предходен план: 059001/; 37678.63.105 /номер по предходен план: 000701/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Козаревец, Община Стара Загора.

 

Решение № 2188 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 55289.26.1 /номер по предходен план: 026001/; 55289.26.2 /номер по предходен план: 026002/; 55289.34.8 /номер по предходен план: 034008/; 55289.49.1 /номер по предходен план: 049001/; 55289.49.11 /номер по предходен план: 049011/ и 55289.50.4 /номер по предходен план: 050004 - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Памукчии, Община Стара Загора.

 

Решение № 2189 от 28.03.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 65317.29.3 /номер по предходен план: 029003/; 65317.32.39 /номер по предходен план 032039/ и 65317.34.12 /номер по предходен план 034012/ - частна общинска собственост, находящи се в землището на с. Самуилово, Община Стара Загора.

 

Решение № 2190 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.686 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 68850.209.686 от землище гр. Стара  Загора и План за застрояване на нвообразувания УПИ II -686 в кадастрален район 209 по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-47 от 18.02.2019 г.

 

Решение № 2191 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.69.5 в местност “Орта бозалък“ от землище гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-48 от 19.02.2019  г.

 

Решение № 2192 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ  04738.105.5 в местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г. 

Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ 04738.105.5, местност “Казълкая“ по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-10 от 23.01.2019 г.  

 

Решение № 2193 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изменение на план - схема за режима на застрояване на извън селищните територии на населените места в община Стара Загора, елемент от действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 07199.47.1,  07199.47.2,  07199.47.3,  07199.47.4, 07199.47.5,  07199.47.12,  07199.47.13,  07199.47.14,  07199.47.15 и 07199.47.16 в местност “До село“ по КККР на с. Бъдеще, община Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 10-33-42 от 01.02.2019 г.

 

Решение № 2194 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на канализационно отклонение за дъждовни води за ПИ 68850.170.715 в местност “Берекет могила“  по  КККР на гр. Стара Загора, Заявление  № 19-06-399 от 13.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на канализационно трасе за ПИ с идентификатор 68850.170.715 през ПИ  68850.170.710, 68850.170.714, 68850.169.478 и 68850.1169.458 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ  68850.170.39 – „за друг вид водно течение, водна площ, съоражение“– общинска собственост,  Заявление  № 10-02-9560 от 13.12.2018 г.

 

Решение № 2195 от 28.03.2019 г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.136.14 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-60 от 05.03.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на 77476.136.14 през ПИ 68850.81.60 - „селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 77476.139.14 - „местен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-2040 от 08.03.19 г.

 

Решение № 2196 от 28.03.2019 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 68850.41.909 – „за селскостопански, горски, ведомствен път“ и премостване на ПИ с идентификатор 68850.41.936 – „за друг вид водно течение, водна площ“ от местност “Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  68850.41.3,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-448 от 15.01.2019 г.

 

Решение № 2197 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.127.1 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-53 от 26.02.2019 г. 

 

Решение № 2198 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.129.3 от местност „Герена“, по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-39 от 12.02.2019 г.

 

Решение № 2199 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 04738.51.20 в местност „Айваза“ по КККР на  с. Богомилово, община Стара Загора, във връзка със  Заявление рег.  № 19-06-43  от  14.02.2019 год.

 

Решение № 2200 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за регулация за ПИ с идентификатор 77476.34.6 в местност “Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване за новообразувания имот  в кадастрален район 34, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-42 от 14.02.2019 год.

 

Решение № 2201 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 301.247, местност „Западно от селото“ по  ПНИ на с. Лясково, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-38  от  12.02.2019 год.

 

Решение № 2202 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.92 в местност „До селото“ по  ПНИ на с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка  със  Заявление рег. № 19-06-29  от  05.02.2019 год.

 

Решение № 2203 от 28.03.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за кабелно трасе за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.10.11 в местност „Бобоолу“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление  № 19-11-35 от 08.02.2019 год.

 

Решение № 2204 от 28.03.2019 г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.193.3 от местност „Хана“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-54 от 26.02.2019 г.

 

Решение № 2205 от 28.03.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2060 по Протокол № 40 от 31 януари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2206 от 28.03.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2118 по Протокол № 41 от 28 февруари 2019 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

Решение № 2207 от 28.03.2019 г. относно: Доклад за фактите и обстоятелствата от извършената проверка на документите на настанените наематели в общински жилища. 

 

Решение № 2208 от 28.03.2019 г. относно:  Даване съгласие община Стара Загора да кандидатства пред Фонд „Социална закрила“ към МТСП с проект „Доставка и монтаж на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социален патронаж – Стара Загора“

 

Решение № 2209 от 28.03.2019 г. относно:  Поемане на задължение до 1 112 746,65 лева (един милион сто и дванадесет хиляди седемстотин четиридесет и шест лева и шестдесет и пет стотинки) и даване на разрешение на Кмета на Община Стара Загора да подпише Запис на заповед в същия размер.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали