Решения от Протокол № 41 от 28.02.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2074 от 28.02.2019 г. относно: Избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство Памукчии

Решение № 2075 от 28.02.2019 г. относно: Проект на НАРЕДБА за условията и реда за използването на спортни обекти, собственост на Община Стара Загора и за реда и условията за финансиране и подпомагане на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност във връзка с чл. 103, ал.2, т.2 и чл. 133, ал.4. от Закона за физическото възпитание и спорта – първо четене.

Решение № 2076 от 28.02.2019 г. относно: Бюджетна прогноза за местните дейности на Община Стара Загора за периода 2020 - 2022 година

Решение № 2077 от 28.02.2019 г. относно: Избор на независими финансови одитори за  заверка на ГФО за 2018г. и 2019 на общински търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение № 2078 от 28.02.2019 г. относно: Приключване на ликвидацията и заличаване в Търговския регистър на общинското търговско дружество „Ученическо хранене“ ЕООД – в ликвидация гр.Стара Загора

Решение № 2079 от 28.02.2019 г. относно: Компенсиране на приходи за обществен превоз по автомобилна транспортна схема

Решение № 2080 от 28.02.2019 г. относно: Пътуване на учащи, пенсионери и хора с увреждания с  автобусен и тролейбусен транспорт на територията на община Стара Загора

Решение № 2081 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие за подписване на запис на заповед от Община Стара Загора по проект „Осигуряване функционирането на Областен Информационен център Стара Загора през периода 2019-2021г.“ по Оперативна програма „Добро управление“ по Процедура BG05SFOP001-4.004 с наименование „Осигуряване функционирането на Националната мрежа от 27 Областни Информационни Центъра през периода 2019-2021г.”

Решение № 2082 от 28.02.2019 г. относно: Предоставяне на имот – публична общинска собственост на Министерство на   младежта и спорта

Решение № 2083 от 28.02.2019 г. относно: Удължаване срока на договор  за наем на наемател на търговска маса №9л на Централен зеленчуков пазар.

Решение № 2084 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот  - частна общинска собственост – в гр. Стара Загора на СНЦ „Боен клуб Берое“- гр. Стара Загора

Решение № 2085 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване върху имот - частна общинска собственост – в с. Могила, Община  Стара Загора на СНЦ „Сдружение на ловците и риболовците Стара Загора“- гр. Стара Загора.

Решение № 2086 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху част от поземлен имот с идентификатор 68850.162.487 в землището на гр. Стара Загора, община и област Стара Загора.

Решение № 2087 от 28.02.2019г. относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД, находящ се в гр. Стара Загора, ул. „Хан Аспарух“.

Решение № 2088 от 28.02.2019 г. относно: Учредяване право на строеж – допълващо застрояване в УПИ V6 в кв. 113 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на гараж и ателие за индивидуална дейност.

Решение № 2089 от 28.02.2019 г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ  LXXXVI9989,9991, кв. 15 - „Индустриален“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2090 от 28.02.2019 г. относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, находящ се на бул. „Руски“ № 27, гр. Стара Загора.

Решение № 2091 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за изменение на ПУП – ПР, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост в кв. 23 по ПУП на с. Калитиново, общ. Стара Загора

Решение № 2092 от 28.02.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I102 и УПИ II734 в кв. 708 – „Железник“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение № 2093 от 28.02.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I410 в кв. 27 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора.

Решение № 2094 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Железник“, ул.“Старозагорско въстание“ бл. 10, ап. 27 на настанен в него наемател.

Решение № 2095 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на идеални части от УПИ ІІ626 в кв. 32 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано  право на строеж.

Решение № 2096 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на ½ ид. част от Поземлен имот с идентификатор 68850.520.219, гр. Стара Загора на собственик на самостоятелен обект в сграда с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 2097 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  поземлен имот с идентификатор 68850.524.924 – частна общинска собственост, кв.”Кольо Ганчев”, гр. Стара Загора.

Решение № 2098 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ ХХХVІ1609, УПИ ХХХVІІ1610,  УПИ ХХХVІІІ1611, УПИ ХХХІХ1612,  кв.4870 – кв. „Кольо Ганчев“ по ПУП на гр. Стара Загора.

Решение № 2099 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.504.5119, находящ се в град Стара Загора, на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж.

Решение № 2100 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот Х-144, за училище в кв. 20 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2101 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  застроен урегулиран поземлен имот VII в кв. 9 по плана на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2102 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIII  в кв. 9 по ПУП на с. Остра могила, Община Стара Загора.

Решение № 2103 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  имот – частна общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 27214.30.17, ведно с находящите се в имота промишлени сгради, землище с. Еленино, обшина Стара Загора.

Решение № 2104 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ XVIобщ.  в кв. 2  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2105 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIIIобщ  и УПИ Xобщ  в кв. 24  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2106 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VIобщ  и УПИ VIIобщ  в кв. 41  по ПУП на с. Казанка, Община Стара Загора.

Решение № 2107 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  Застроен УПИ VII127 в кв. 18 по ПУП на с. Пряпорец, Община Стара Загора.

Решение № 2108 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ Iобщ.  в кв. 4 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Решение № 2109 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ VI в кв. 14 по ПУП на с. Могила, Община Стара Загора.

Решение № 2110 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 31276.57.28 /номер по предходен план: 057028/ и 31276.57.30 /номер по предходен план: 057030/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Змейово, Община Стара Загора.

Решение № 2111 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 36899.1.34 /номер по предходен план: 001034/, 36899.67.1 /номер по предходен план: 067001/ и 36899.217.23 /номер по предходен план: 217023/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Кирилово, Община Стара Загора.

Решение № 2112 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на имоти с идентификатори 61995.43.17 /номер по предходен план: 043017/, 61995.51.6 /номер по предходен план: 051006/, 61995.61.12 /номер по предходен план: 062012/, 61995.83.23 /номер по предходен план: 083023/ и 61995.88.1 /номер по предходен план: 088001/ - частна общинска собственост,  находящи се в землището на с. Ракитница, Община Стара Загора.

Решение № 2113 от 28.02.2019 г. относно: Продажба на  УПИ XVIII19  в кв. 28 по ПУП на с. Лясково, Община Стара Загора.

Решение №2114 от 28.02.2019г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22 по КККР на с. Маджерито, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-333 от 28.12.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за пътна връзка до ПИ с идентификатор 46098.36.22, през ПИ  с идентификатор 46098.38.43, 46098.38.45 и 46098.151.26 – „пасище“, ПИ с идентификатор 46098.151.25 –„селскостопански, горски ведомствен път“ и ПИ с идентификатор 46098.38.44 –„отводнителен канал“– общинска собственост.

Решение № 2115 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.727 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-7 от 08.01.2019 г.

Решение № 2116 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.10 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-28 от 05.02.2019 г.

Решение № 2117 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 77476.175.24 в местност „Марков мост“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, връзка със Заявление № 19-06-24 от 04.02.2019 г.

Решение № 2118 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.110.2 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-3 от 07.01.2019 г.

Решение № 2119 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“  по  КККР  на  гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-16 от 21.01.2019 г.  

Решение № 2120 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласуване по чл. 62, ал.1, т.3 от Закона за горите за учредяване на сервитут в обхвата на ПИ 68850.303.802 и ПИ 68850.303.805, с нтп  – „недървопроизводителни горски площи“ – общинска собственост, във връзка с обект: “Разпределителен водопровод от водоем V= 11000 м3 до ОШ9, водоснабдителна система „Стара Загора“ – второ магистрално отклонение“, Заявление  № 10-02-878 от 30.01.2019 г.

Решение № 2121 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 04738.58.32 – „пасище-мера“ – публична общинска собственост в кадастрален район 58 по КККР на с. Богомилово, община Стара Загора, с цел обособяване на „зона за паркове, градини и озеленяване“, Заявление с вх. № 10-02-1006 от 01.02.2019 г.

Решение № 2122от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване на ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ ,  с. Борилово, община Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-14 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външно ел. захранване на цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-856 от 29.01.2019 год.

Решение № 2123 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработване  на ПУП - Парцеларен план за трасе на външен водопровод за ПИ 05431.95.18 и ПИ 05431.95.19 в местност “Гробищата“ от с. Борилово, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-15 от 29.01.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване трасе за външен водопровод за цитираните имоти, през ПИ 05431.94.10 –„селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 05431.94.11 –„друг вид земеделска земя“ – общинска собственост,  Заявление  вх. № 10-02-855 от 29.01.2019 год.

Решение № 2124 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 62.72 в местност „Лозята“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-12  от  29.01.2019 год.

Решение №2125 от 28.02.2019г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.36.2 от местност „Равнището“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № г.

Решение № 2126 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.110.7 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-13 от 29.01.2019 год.

Решение № 2127 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.258.44 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във  връзка със Заявление с вх. № 19-06-30 от 05.02.2019 год.

Решение № 2128 от 28.02.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.259.268 от местност “Съборената кюприя“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление с вх. № 19-06-27 от 05.02.2019 год.

Решение № 2129 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.181.47 от местност „Герена“  по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-29 от 29.01.2019 год.

Решение № 2130 от 28.02.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на улична канализация и изменение на „ВиК“ схема за ПИ № 107033, местност „Атюрен“, землище с. Малка Верея, община  Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-9 от 14.01.2019 год.

Решение № 2131 от 28.02.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства.

Решение № 2132 от 28.02.2019 г. относно: Определяне позиция и мандат на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 05.03.2019г.

Решение № 2133 от 28.02.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПР за УПИ ІІ – 3003 в кв. 99 и улица с о. т. 2001 – о.т. 2002  по плана на гр. Стара Загора, одобрен с Решение № 300/ 20.11.2008 г. на ОбС Стара Загора.

Решение № 2134 от 28.02.2019 г. относно: Даване на съгласие „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД, гр. Стара Загора да участва в обществени поръчки обявени от възложители за доставка на употребявани тролейбуси по отношение на изведени от употреба ДМА на дружеството, прехвърлени в група „Стоки“, с цел последваща продажба - 6 броя тролейбуси марка ЛАЗ Е 183 D1 – 01

Решение № 2135 от 28.02.2019 г. относно: Допълнение към решение № 1741 на Общински съвет – Стара Загора от Протокол № 35/26.07.2018 год.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали