Решения от Протокол № 40 от 31.01.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2033 от 31.01.2019 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

Решение № 2034 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на бюджета за 2019година на Община Стара Загора

Приложения 1-47

Решение № 2035от 31.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2018 г.

Приложение

Решение № 2036 от 31.01.2019 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли – декември 2018 г.

Решение № 2037 от 31.01.2019 г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2018 година

Приложение

Решение № 2038 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2039 от 31.01.2019 г. относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2019 г.

Решение № 2040 от 31.01.2019 г. относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. и  2019г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение № 2041 от 31.01.2019 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България“ към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска ясла № 5 „ Първи юни“, УПИ II  в кв.320, по плана на град Стара Загора“

Обща стойност на проекта е 210 600 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 115 830 лв. с ДДС.

Решение № 2042 от 31.01.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства от 01.01.2019 г.

Решение № 2043 от 31.01.2019 г. относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2019-2020 година.

Решение № 2044 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2019г. /към 14.01.2019г./.

Решение № 2045 от 31.01.2019 г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Колена. 

Решение № 2046 от 31.01.2019 г. относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 674 - Железник по ПУП на гр. Стара Загора и прекратяване на съсобственост

Решение № 2047 от 31.01.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ V249 в кв. 3001 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД във връзка с преустройството му

Решение № 2048 от 31.01.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 59170.166.7 в землището на с.Пъстрово, община и област Стара Загора

Решение № 2049 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ5033, кв. 448в по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2050 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ866, кв. 500 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2051 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII651 в кв. 36 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2052 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I17 в кв. 6 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 2053 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ334 в кв. 30 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2054 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2055 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.824, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2056 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Kазански“, бл. 24, ап. 13 на настанен в него наемател

Решение № 2057 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 2058 от 31.01.2019 г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 36899.1.18 – „пасище, мера“ от местност “Кашлите“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  36899.1.42,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-159 от 07.01.2019 г.

Решение № 2059 от 31.01.2019 г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.32.27 – „селскостопански ведомствен път“ от местност “Влавошка могила“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.32.24,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-9046 от 28.11.2018 г.

Решение № 2060 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-408 от 18.12.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.116.12 през ПИ 68850.155.620–„за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9685/ 18.12.2018 г.

Решение № 2061 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-394 от 11.12.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.119.242 през ПИ 68850.119.21–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 68850.316.280 -„за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9500/11.12.2018 г.

Решение № 2062 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018  г.

Решение № 2063 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-355 от 13.11.2018 г.

Решение № 2064 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.695 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-358 от 11.12.2018 г.

Решение № 2065 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-3 от 08.01.2019 г.

Решение № 2066 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-361 от 11.12.2018 г.

Решение № 2067 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление № 19-11-5 от 08.01.2019 г. 

Решение № 2068 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-360 от 11.12.2018 г. 

Решение № 2069 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.107.12 в местност “Старата река“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, Заявление с вх. № 19-06-392 от 11.12.2018 год.

Решение № 2070 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.11 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-395 от 11.12.2018 г.

Решение № 2071 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.21.16 от местност „Мустанска чешма“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-409 от 18.12.2018 г.

Решение № 2072 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.93 в местност „До селото“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-416  от  28.12.2018 год.

Решение № 2073 от 31.01.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1849 по Протокол № 36 от 27 септември 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух" (LIFE-IP Clean Air)
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Проект "Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на община Стара Загора"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали