Решения от Протокол № 40 от 31.01.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 2033 от 31.01.2019 г. относно: Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост за 2019 год.

Решение № 2034 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на бюджета за 2019година на Община Стара Загора

Приложения 1-47

Решение № 2035от 31.01.2019 г. относно: Приемане на годишен отчет за 2018 г.

Приложение

Решение № 2036 от 31.01.2019 г. относно: Отчет за дейността на Общински съвет Стара  Загора за периода юли – декември 2018 г.

Решение № 2037 от 31.01.2019 г. относно: Годишен отчет за дейността на обществения посредник на Община Стара Загора за 2018 година

Приложение

Решение № 2038 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – първо четене

Решение № 2039 от 31.01.2019 г. относно: Разпределение на жилищата от общинския жилищен фонд за 2019 г.

Решение № 2040 от 31.01.2019 г. относно: Провеждане на конкурси  за избор на регистрирани одитори за извършване на финансов одит за заверка на годишните финансови отчети за 2018г. и  2019г. на  общинските търговски дружества със сто процента общинско участие

Решение № 2041 от 31.01.2019 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатсва по Проект “Красива България“ към МТСП по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска ясла № 5 „ Първи юни“, УПИ II  в кв.320, по плана на град Стара Загора“

Обща стойност на проекта е 210 600 лв.с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 115 830 лв. с ДДС.

Решение № 2042 от 31.01.2019 г. относно: Определяне размера на основните месечни заплати на кметовете на кметства от 01.01.2019 г.

Решение № 2043 от 31.01.2019 г. относно: Определяне на пасищата, мерите и ливадите за общо и индивидуално ползване на територията на Община Стара Загора, правилата за ползването им и годишния план за паша  за стопанската 2019-2020 година.

Решение № 2044 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване на промени в годишния план за ползване на дървесина собственост на Община Стара Загора, за гори попадащи в обхвата на ТП ДГС Чирпан, за 2019г. /към 14.01.2019г./.

Решение № 2045 от 31.01.2019 г. относно: Обявяване на имот за частна общинска собственост в с. Колена. 

Решение № 2046 от 31.01.2019 г. относно: Даване на съгласие за сключване на предварителен договор за образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот в кв. 674 - Железник по ПУП на гр. Стара Загора и прекратяване на съсобственост

Решение № 2047 от 31.01.2019 г. относно: Учредяване право на пристрояване в УПИ V249 в кв. 3001 по ПУП на град Стара Загора за изграждане на пристройка към съществуващ ОСД във връзка с преустройството му

Решение № 2048 от 31.01.2019 г. относно: Учредяване възмездно право на ползване за разполагане на пчелин върху поземлен имот с идентификатор 59170.166.7 в землището на с.Пъстрово, община и област Стара Загора

Решение № 2049 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІІ5033, кв. 448в по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2050 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХІІ866, кв. 500 - „Кольо Ганчев“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

Решение № 2051 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VII651 в кв. 36 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение № 2052 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I17 в кв. 6 по ПУП на с. Колена, община Стара Загора

Решение № 2053 от 31.01.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ334 в кв. 30 по ПУП на с. Остра могила, община Стара Загора

Решение № 2054 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5559 и застроен поземлен имот с идентификатор 68850.509.5560, находящи се в град Стара Загора (УПИ VДОО и УПИ ІVДОО  в кв. 326а), на собственик на сгради с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2055 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на Поземлен имот с идентификатор 68850.512.824, гр. Стара Загора на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение № 2056 от 31.01.2019 г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, кв. „Kазански“, бл. 24, ап. 13 на настанен в него наемател

Решение № 2057 от 31.01.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 2058 от 31.01.2019 г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 36899.1.18 – „пасище, мера“ от местност “Кашлите“ по КККР на с. Кирилово, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  36899.1.42,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-159 от 07.01.2019 г.

Решение № 2059 от 31.01.2019 г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.32.27 – „селскостопански ведомствен път“ от местност “Влавошка могила“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.32.24,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-9046 от 28.11.2018 г.

Решение № 2060 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.116.12 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-408 от 18.12.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.116.12 през ПИ 68850.155.620–„за селскостопански, горски, ведомствен път“– публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9685/ 18.12.2018 г.

Решение № 2061 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.119.242 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  вх. № 19-06-394 от 11.12.2018 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.119.242 през ПИ 68850.119.21–„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ 68850.316.280 -„за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9500/11.12.2018 г.

Решение № 2062 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018 г.

Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.219.728 в местност “Комлука“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-407 от 18.12.2018  г.

Решение № 2063 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-355 от 13.11.2018 г.

Решение № 2064 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.695 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-358 от 11.12.2018 г.

Решение № 2065 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-3 от 08.01.2019 г.

Решение № 2066 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.59.4 от местност “Кафтанджийски кладенец“ по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-361 от 11.12.2018 г.

Решение № 2067 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора, в частта му за ПИ 133.26 в местност “Казълкая“ от землище с. Богомилово, община Стара Загора, Заявление № 19-11-5 от 08.01.2019 г. 

Решение № 2068 от 31.01.2019 г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 77476.69.15 в местност „Корнаците“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-360 от 11.12.2018 г. 

Решение № 2069 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 31276.107.12 в местност “Старата река“ по КККР на с. Змейово, община Стара Загора, Заявление с вх. № 19-06-392 от 11.12.2018 год.

Решение № 2070 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.41.11 от местност „Каймака“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление рег. № 19-06-395 от 11.12.2018 г.

Решение № 2071 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.21.16 от местност „Мустанска чешма“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  Заявление вх. № 19-06-409 от 18.12.2018 г.

Решение № 2072 от 31.01.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 63.93 в местност „До селото“ по ПНИ на землище с. Ново село, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление рег. № 19-06-416  от  28.12.2018 год.

Решение № 2073 от 31.01.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1849 по Протокол № 36 от 27 септември 2018 год. на Общински съвет Стара Загора.

 

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали