Решения от Протокол № 4 от 19.12.2019

Размер на шрифта: A A A

Решение № 47 от 19.12.2019 г. относно: Приемане на второ четене Наредба за организацията и дейността на клубовете на пенсионера на територията на община Стара Загора

 

Решение № 48 от 19.12.2019 г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – първо четене

 

Решение № 49 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на план-сметки за дейностите по чистотата през 2020г. за град Стара Загора и за населените места извън град Стара Загора.

Приложение 1-2

Решение № 50 от 19.12.2019 г. относно: Промяна по бюджета на община Стара Загора,  вътрешни компенсирани  промени в разходната част на бюджета и промяна в инвестиционната  програма за 2019 година

Приложения 1-5

Решение № 51 от 19.12.2019 г. относно: Промяна в предназначението на съществуващ дългосрочен общински дълг и разширяване обхвата му за мостово финансиране на всички инвестиционни проекти, реализирани със средства от Европейския съюз по Оперативна програма „Региони в растеж“ и Оперативна програма „Околна среда“, при запазване на останалите параметри в договорените размери и срокове, чрез изменение на решение 1513 от 26.04.2018 година, изменено с решение 1725 от 28.06.2018 година.

Протокол

 

Решение № 52 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Стара Загора по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M1OP002-2.010 „Рекултивация на депа за закриване, предмет на процедура по нарушение на правото на ЕС по дело С-145/14“ по приоритетна ос 2 „Отпадъци“ на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ за  изпълнение на проект „Закриване и рекултивация на старо депо за твърди битови отпадъци на Община Стара Загора“

 

Решение № 53 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за кандидатстване с проектно предложение   «Международен младежки център – мисли локално, действай глобално» по процедура «Младежките центрове: мощен фактор за местно развитие», код на процедурата BGLD-1.003, по програма «Местно развитие и намаляване на бедността и подобрено включване на уязвимите групи», финансирано по Финансовия Механизъм на Европейското Икономическо Пространство /ФМ на ЕИП/ и разрешение за ползване на обект, общинска собственост за нуждите на проекта

 

Решение № 54 от 19.12.2019 г. относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на помещение  на „Тролейбусни и автобусни превози“ ЕООД за издаване на електронни карти и билети за  градски и междуселищен транспорт

 

Решение № 55 от 19.12.2019 г. относно: Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

 

Решение № 56 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на промени в структурата на Общинската администрация и дейностите към нея, считано от 01.01.2020 година.

Приложение 1   Приложение 2    Приложение 3    Органиграма

Решение № 57 от 19.12.2019 г. относно:  Учредяване право на строеж за изграждане на сграда  в УПИ ХV679, кв. 1 по ПУП на гр. Стара Загора

 

Решение № 58 от 19.12.2019 г. относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложения

 

Решение № 59 от 19.12.2019 г. относно: Избиране на представители на Община Стара Загора в Общите събрания на смесените дружества

 

Решение № 60 от 19.12.2019 г. относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие в извънредно общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“ АД  гр.Стара Загора, свикано  на 03.01.2020г., при липса на кворум на 20.01.2020г. и определяне на становището на Община Стара Загора по проекто-решенията включени в дневния ред

 

Решение № 61 от 19.12.2019 г. относно: Определяне на представители на Община Стара Загора в Общото събрание на Агенция за регионално икономическо развитие – Стара Загора, насрочено за 17.01.2020г.

 

Решение № 62 от 19.12.2019 г. относно: Участие на Председателя на Общински съвет Стара Загора в Националната асоциация на председателите на общински съвети

 

Решение № 63 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година на територията на Община Стара Загора

 

Решение № 64 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие за отдаване през 2020 год. на 10 процента от годишното ползване на дървесина, собственост на Община Стара Загора на местни търговци

 

Решение № 65 от 19.12.2019 г. относно: Удължаване срока на договорите  за наем на наематели на търговски маси на пазара в квартал „Казански“. (т. н. Руски пазар)

 

Решение № 66 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VIII6026, за производствени и складови дейности, кв. 527а – „Три чучура север“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора

 

Решение № 67 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III472 в кв. 17 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

 

Решение № 68 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I524 в кв. 50 по ПУП на с. Богомилово, община Стара Загора

 

Решение № 69 от 19.12.2019 г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III226 в кв. 25 по ПУП на с. Борилово, община Стара Загора

 

Решение № 70 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план за трасе на новопроектиран отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444 и  55289.94.449 по КККР на с. Памукчии, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 10-33-261 от 26.11.2018 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване трасе за отводнителен канал за ПИ с идентификатор 55289.86.253, 55289.94.444  и  55289.94.449 през ПИ с идентификатор 55289.86.253 - „полски път“ и ПИ с идентификатор 55289.94.449 - „пасище, мера“– публична общинска собственост.

 

Решение № 71 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план и ел.  схеми /10 бр./ за външно ел. захранване на поземлени имоти /ПИ/ №№ 296.53, 296.59, 296.60, 296.64, 296.106, 296.111, 296.162, 296.253, 296.290 и 298.46 в местност „Мечи кладенец“ по плана на новообразуваните имоти /ПНО/ на с. Пряпорец, Община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-336 от 02.10.2019 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе за външно ел. захранване до цитираните имоти през ПИ №№ 204.15, 296.188, 296.187 и 296.183 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ и ПИ № 296.503 – „за второстепенна улица“ – публична общинска собственост, Заявление 10-02-7824/ 04.10.19г

 

Решение № 72 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване до ПИ с идентификатор 68850.33.926 в местност „Бойчов кладенец“ по КККР на гр. Стара Загора, Заявление вх. № 19-06-367 от 30.10.2019 год.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на кабелно ел. трасе до ПИ 68850.33.926 през ПИ 68850.33.894, 68850.32.906, 68850.32.896 и 68850.31.899  –„за селскостопански, горски, ведомствен път“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  вх. № 10-02-9255 от 13.11.2019 г.

 

Решение № 73 от 19.12.2019 г. относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – ПРЗ на гр. Стара Загора, одобрен със Заповед № РД – 25 - 1605/14.07.2009 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II4959, УПИ III4961, УПИ VII4957 и УПИ VIII в кв.442

 

Решение № 74 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.39.21 от местност „Клюнка“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във  връзка   със Заявление вх. № 19-06-380 от 11.11.2019 год.

 

Решение № 75 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 68850.219.51 от местност „Пясъчника“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със  Заявление вх. № 19-06-397 от 19.11.2019 г.

 

Решение № 76 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.305.494 от местност „Кръстев трап“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-395 от 19.11.2019 год.

 

Решение № 77 от 19.12.2019 г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 77476.59.2 от местност „Вира“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със  Заявление № 19-06-402 от 26.11.2019 г

 

Решение № 78 от 19.12.2019 г. относно:  Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на външно електрозахранване на ПИ с идентификатор 46417.107.125, 46417.107.126, 46417.107.127, 46417.107.128, 46417.107.129 и 46417.107.130 в местност „Атюрен“ по  КККР на с. Малка Верея, Община Стара Загора.

 

Решение № 79 от 19.12.2019 г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план за трасе на пътна връзка до ПИ с идентификатор 77476.33.3 от местност “Баченик“по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора.

 

Решение № 80 от 19.12.2019 г. относно: Даване на съгласие Община Стара Загора да кандидатства по Проект “Красива България“ към МТСП по Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура” с проект: „Благоустрояване на детска градина №1 „Звънче“,  УПИ II-35,  кв. 613 по плана на град Стара Загора“. Обща стойност на проекта - 120 000 лв. с ДДС, от които необходимото съфинансиране от общината е в размер на 60 000 лв. с ДДС .

 

Решение № 81 от 19.12.2019 г. относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 2589 по протокол № 47 от 26 септември 2019 год. на Общински съвет Стара Загора и Решение№ 44 по протокол № 3 от 28 ноември 2019 година.

 

Решение № 82 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на членове на дружество “Военноинвалид”

 

Решение № 83 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Бончо В. Бонев

 

Решение № 84 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Емил З. Манолов

 

Решение № 85 от 19.12.2019 г. относно: Отпускане еднократна парична помощ на Пенка Т. Бенчева

 

Решение № 86 от 19.12.2019 г. относно: Откриване на процедура за избор на съдебни заседатели за Районен съд Стара Загора за мандат 2020 – 2024 г., определяне правила за неговото провеждане и създаване временна комисия за провеждане на процедура за избор на съдебни заседатели.

 

Горещ телефон
за сигнали