РЕШЕНИЯ ОТ ПРОТОКОЛ № 39 ОТ 26.05.2022

Размер на шрифта: A A A

Решение № 1715 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на декларация относно членството на Република Северна Македония в Европейския съюз.        

Решение № 1716 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Правилник за организацията на дейността на общинско предприятие „Гробищни паркове“ – второ четене

Решение № 1717 от 26.05.2022г.  относно: Етичен кодекс на общинските съветници в Общински съвет Стара Загора – второ четене

Решение № 1718 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Стара Загора /приета с Решение № 664 от 17.12.2020 г. на Общински съвет Стара Загора /

Приложение

Решение № 1719 от 26.05.2022г.  относно: Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора

Решение № 1720 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора

Решение № 1721 от 26.05.2022г.  относно: Наредба за реда за упражняване правата на собственост на община Стара Загора в търговски дружества с общинско участие в капитала и за сключване на договори за съвместна дейност – първо гласуване

Приложение 1

Решение № 1722 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Правилник за изменение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова подкрепа за новородено или осиновено дете на територията на Община Стара Загора (приет от Общински съвет с Решение № 166 от 30.03.2020 г., изм. с Решение № 904 от 29.04.2021., изм. и доп. с Решение № 1569 от 24.02.2022 г.)

Решение № 1723 от 26.05.2022г.  относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 1574 от 31.03.2022 г. на Общински съвет Стара Загора, относно приемане на Правилника за изменение и допълнение на Правилника за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на семейства, двойки във фактическо съжителство и жени без партньор, с репродуктивни проблеми, живущи на територията на Община Стара Загора.

Решение № 1724 от 26.05.2022г.  относно: Изменение и допълнение на Решение № 1471 по Протокол № 32 от 27.01.2022г.

Решение № 1725 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на годишните финансови отчети  за 2021г. на общинските търговски дружества със сто процента общинско участие в капитала  и разпределение на печалбата

Решение № 1726 от 26.05.2022г.  относно: Утвърждаване на промени в Общинската транспортна схема, квота на Община Стара Загора

Приложение 1

Решение № 1727 от 26.05.2022г.  относно: Приемане на Програма за развитие на туризма на територията на Община Стара Загора за 2022 г. и Отчет за изпълнението на програма за развитие на туризма за 2021 г.

Приложение 1, Приложение 2

Решение № 1728 от 26.05.2022г.  относно: Програма за развитие на читалищната дейност в Община Стара Загора през 2022 година 

Решение № 1729 от 26.05.2022г.  относно: Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на „Индустриална зона Загоре“  АД  гр. Стара Загора, насрочено  на 20.06.2022 г., при липса на кворум 05.07.2022 г.

Решение № 1730 от 26.05.2022г.  относно: Предоставяне за безвъзмездно  ползване на СНЦ Спортен Клуб по джудо и самбо „Недьо Ранчев“ и СНЦ „Клуб по бойни изкуства Сандев Файт Тийм“  на част от имот – публична общинска собственост, находящ се в гр. Стара Загора

Решение № 1731 от 26.05.2022г.  относно: Учредяване безвъзмездно право на ползване на СНЦ “СПОРТЕН КЛУБ ПО БОКС-БЕРОЕ-СТАРА ЗАГОРА“, върху имот – частна общинска собственост

Решение № 1732 от 26.05.2022г.  относно: Актуализация на наемните цени на търговските маси разположени на Централен пазар и микропазарите в община Стара Загора, както и на сключените договори за наем на търговски маси с годишния инфлационен индекс за 2021 г.

Решение № 1733 от 26.05.2022г.  относно: Удължаване срока на действие на договори за наем на търговски обекти /маси/ на територията на Централен зеленчуков пазар – закрита част; Микропазар-  ул„Отец Паисий“/бул.„Славянски“

Приложение 1

Решение № 1734 от 26.05.2022г.  относно: Прогласяване на погасено по давност право на строеж и възстановяване на владението на Община Стара Загора в имот представляващ: УПИ ХІІобщ.  в кв. 1 по ПУП на с. Елхово, община Стара Загора

Решение № 1735 от 26.05.2022г.  относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост чрез замяна в УПИ VІІ79 и УПИ VІІІЗа здравен дом в кв. 5 по ПУП на с. Преславен, община Стара Загора

Решение № 1736 от 26.05.2022г.  относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ ІХ155 и УПИ VІІІ155 в кв. 1 по ПУП на с. Лясково, община Стара Загора, чрез замяна

Решение № 1737 от 26.05.2022г.  относно: Допълване списъка на свободните пасища, мери и ливади за индивидуално ползване към Приложение 1 от Протокол №32/27.01.2022 г., Решение № 1484 и Протокол №33/28.01.2022 г., Решение № 1508 от заседания на Общински съвет Стара Загора

Решение № 1738 от 26.05.2022г.  относно: Отдаване под наем на обект – част от имот – публична общинска собственост, представляващ: сграда Магазин за сувенири и кафе и сгради обществени тоалетни, находящи се в Зоопарк Стара Загора, Парк “Митрополит Методий Кусев“

Решение № 1739 от 26.05.2022г.  относно: Отдаване под наем чрез тръжна процедура на имот - публична общинска собственост, представляващ: Кафе-аперитив, находящ се в парк „Митрополит Методи Кусев“, гр. Стара Загора

Решение № 1740 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост и изкупуване на части от сгради в поземлен имот с идентификатор 68850.522.5188 по КККР на гр. Стара Загора,  находящ се на бул.„Руски“ № 2

Решение № 1741 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ1050 в кв. 106 по ПУП на гр. Стара Загора (ПИ с идент. 68850.518.288)

Решение № 1742 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ VІ22 в кв. 2 - Дъбрава по ПУП на гр. Стара Загора

Решение № 1743 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХV242 в кв. 45 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение № 1744 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I203 в кв. 16 по ПУП на с. Арнаутито, община Стара Загора

Решение № 1745 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IX42а в кв. 50 по ПУП на с. Змейово, община Стара Загора

Решение № 1746 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ IV266 в кв. 34 по ПУП на с. Малка Верея, община Стара Загора

Решение № 1747 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I601 в кв. 50 по ПУП на с. Оряховица, община Стара Загора

Решение № 1748 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ X39 в кв. 10 по ПУП на с. Подслон, община Стара Загора

Решение № 1749 от 26.05.2022г.  относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ III259 в кв. 26 по ПУП на с. Сулица, община Стара Загора

Решение № 1750 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на застроен УПИ VII164,детска градина в кв. 11; застроен УПИ Iобщежитие, пл. № 162 и пл. 163 в кв.15; УПИ Iобщ  и УПИ IIобщ в кв. 45 и застроен поземлен имот пл. № 583 в кв. 65 по ПУП на с. Михайлово, Община Стара Загора

Решение № 1751 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на имоти, находящи се в с. Самуилово, община Стара Загора: застроен УПИ IXфурна  в кв. 11, незастроен УПИ II в кв. 25, застроен УПИ II, със сгради с пл. № №318,319  в кв. 25 и застроен УПИ XVIIмагазин, заведение за обществено хранене в кв. 29

Решение № 1752 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на УПИ Iобщ, УПИ IIобщ, УПИ IIIобщ и УПИ XVобщ в кв. 17, УПИ IXобщ и УПИ Хобщ в кв. 52 по ПУП на с. Борилово, Община Стара Загора

Решение № 1753 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на  УПИ  Іобщ  и УПИ IIобщ в кв. 3, УПИ І264  и УПИ XIX264 в кв. 46  по ПУП на с. Ловец, община Стара Загора

Решение № 1754 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на УПИ X, УПИ XI в кв. 16 и УПИ XVстоп.дейн. в кв. 46  по ПУП на с. Калояновец, Община Стара Загора

Решение № 1755 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на УПИ V505 в кв. 11 по ПУП на с. Кирилово, Община Стара Загора

Решение № 1756 от 26.05.2022г.  относно: Продажба на УПИ XXII174 и УПИ XXIII173 в кв. 1 по ПУП на с. Малко Кадиево, община Стара Загора

Решение № 1757 от 26.05.2022г.  относно: Предварително съгласие за изготвяне на проект за изменение на ПУП – План за регулация на с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 235/09.02.2007 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ II357, кв. 11 и улица с о.т. 19 – о.т. 20 – о.т. 1020, с. Старозагорски бани, общ. Стара Загора.

Решение № 1758 от 26.05.2022г.  относно: Разрешение за изработването на ПУП - План за регулация и План за застрояване за територията на с. Старозагорски бани на основание  чл. 16, ал. 1 от ЗУТ, във връзка със Заявление  вх. № 10-33-90 от 04.05.2022 год.

Решение № 1759 от 26.05.2022г.  относно: Одобряване на Проект за изменение на ПУП – План за регулация на  гр. Стара Загора, одобрен с Решение №1437 от 22.02.2018 г. и Решение №1711 от 28.06.2018 г. на Общински съвет Стара Загора, в частта му за УПИ IЖС, КОО и ППГ в кв.329 и  УПИ IЖС., КОО и ППГ в кв.5331 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление №10-33-150 от 01.12.2021 г

Решение № 1760 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 05431.37.40, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-146 от 13.04.2022 г.

Предварително съгласие по чл.25, ал.5 от ЗСПЗЗ за право на преминаване през ПИ с идентификатор № 05431.37.42, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, във връзка със Заявление  Вх.№ 13-02-2243 от 13.04.2022г.

Предварително съгласие за промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор № 05431.37.42, с начин на трайно ползване – „пасище“ – публична, общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до 05431.37.40, местност „Къньов трап“, землище на с. Борилово, общ. Стара Загора,  във връзка със Заявление  Вх.№ 10-02-2243 от 13.04.2022г.

Решение № 1761 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.257.304, местност „Бойчов кладенец“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със заявление с Вх.№ 19-06-152 от 18.04.2022 г.

Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване на трасе за външно електрозахранване през ПИ с идентификатор № 68850.257.9504 с НТП „За второстепенна улица“ и ПИ с идентификатор № 68850.257.9506 с НТП „За второстепенна улица“ - публична общинска собственост.

Решение № 1762 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация, КР 258 и КР 259, местност „Падналия мост“, гр. Стара Загора, общ. Стара Загора

Решение № 1763 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на проект за ПУП – План за улична регулация на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, в частта му за ПИ 68850.316.280 по КККР на гр. Стара Загора

Решение № 1764 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.37.17, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-159 от 19.04.2022 г.

Решение № 1765 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.43.8, местност „Каймака“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-160 от 19.04.2022 г.

Решение № 1766 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.40.7, местност „Клюнка“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх. № 19-06-161 от 19.04.2022 г.

Решение № 1767 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ № 296.97 по плана на новообразуваните имоти, местност „Мечи кладенец“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-151 от 18.04.2022 г.

Решение № 1768 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 54314.188.3, местност „Моравата“, землище на с. Остра могила, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-144 от 12.04.2022 г.

Решение № 1769 от 26.05.2022г.  относно:  Разрешение за изработване на ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор № 68850.114.11, местност „Михалева нива“, землище на  гр. Стара Загора, общ. Стара Загора, във връзка със Заявление с Вх.№ 19-06-162 от 19.04.2022 г.

Решение № 1770 от 26.05.2022г.  относно:  Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външен водопровод и изменение ВиК схема за ПИ с идентификатор № 68850.205.22, местност „Джелата“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-183 от 28.04.2022 год. 

Решение № 1771 от 26.05.2022г.  относно:  Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и Ел. схема за ПИ с идентификатор № 46417.106.157, местност „Aтюрен“, землище на с. Малка Верея, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-134 от 28.03.2022 год. 

Решение № 1772 от 26.05.2022г.  относно:  Одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план за външно електрозахранване и изменение на Ел. схема за ПИ с идентификатор № 68850.137.3 местност „Герена“, землище на гр. Стара Загора, общ. Стара Загора,  Заявление с вх. № 19-11-174 от 21.04.2022 год. 

Решение № 1773 от 26.05.2022г.  относно:  Определяне на представител на община Стара Загора в комисията за изработване на Национална аптечна карта.

Решение № 1774 от 26.05.2022г.  относно:  Отпускане еднократна парична помощ на А. К. Димитрова

Решение № 1775 от 26.05.2022г.  относно:  Отпускане еднократна парична помощ на И. Д. Николов

Решение № 1776 от 26.05.2022г.  относно:  Упълномощаване на представителя на Община Стара Загора за участие и гласуване по точките от дневния ред  на Общо събрание на акционерите на УМБАЛ „Проф. д-р Стоян Киркович“  АД  гр.Стара Загора, насрочено  на 17.06.2022г., при липса на кворум на 01.07.2022г.

Решение № 1777 от 26.05.2022г.  относно:  Изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене

Решение № 1778 от 26.05.2022г.  относно:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на предучилищното образование в община Стара Загора – второ четене

 

Поименно гласуване по точките от Дневния ред

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Стара Загора за теб
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали