Решения от Протокол № 39 от 18.12.2018

Размер на шрифта: A A A

Решение №1983 от 18.12.2018г. относно: Вземане на решение за приемане на „Музикалната емблема на Стара Загора“, създадена от Почетния гражданин проф. Петър Жеков, за официален Химн на града.

Решение №1984 от 18.12.2018г. относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Стара Загора – второ четене.

Решение №1985 от 18.12.2018г. относно: Промяна в инвестиционната програма и вътрешни компенсирани промени по бюджета на Община Стара Загора за 2018 година

Решение №1986 от 18.12.2018г. относно:Удължаване на срока на договора на ликвидатора на „Ученическо хранене“ ЕООД – в ликвидация.

Решение №1987 от 18.12.2018г. относно: Даване съгласие за сключване на договор за застраховане на имуществото на „Комплексен онкологичен център – Стара Загора“ ЕООД

Решение №1988 от 18.12.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на В. Д. Тонкова.

Решение №1989 от 18.12.2018г. относно: Отпускане на еднократна парична помощ на Е. Б. Иванова.

Решение №1990 от 18.12.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП-ПР в кв. 455в по плана за регулация на гр. Стара Загора, сключване на предварителен договор, обявяване на част от улица с осови точки 4967-4968 за частна общинска собственост, образуване на съсобствен урегулиран поземлен имот и прекратяване на съсобственост

Решение №1991 от 18.12.2018г. относно: Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ – Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 07.01.2019 г.

Решение №1992 от 18.12.2018г. относно: Мотивирано предложение на Общинска служба по земеделие гр. Стара Загора за обезщетяване на наследниците на Тончо Ангелов Тончев с имот частна общинска собственост с идентификатор 68850.224.420

Решение №1993 от 18.12.2018г. относно: Продажба на дървесина – общинска собственост и одобряване на начална тръжна цена

Решение №1994 от 18.12.2018г. относно: Даване на съгласие за предоставяне под наем на имоти- нефункциониращи напоителни канали, включени в масивите по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ, съгласно споразумения за ползване на земеделските земи за стопанската 2018/2019 година на територията на Община Стара Загора.

Решение №1995 от 18.12.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XV105, 1068 в кв. 633 – „Железник - разширение“ по ПУП на град Стара Загора, община Стара Загора.

Решение №1996 от 18.12.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в кв. 643 – Железник по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №1997 от 18.12.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ XVII192 в кв. 9 по ПУП на село Люляк, община Стара Загора

Решение №1998 от 18.12.2018г. относно: Уреждане на регулационни отношения и прекратяване на съсобственост в УПИ X420 в кв. 7 по ПУП на село Маджерито, община Стара Загора

Решение №1999 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ Х3543  в кв. 71 по ПУП на гр. Стара Загора

Решение №2000 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ІІ259  в кв. 21 по ПУП на с. Хрищени, община Стара Загора

Решение №2001 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I378 в кв. 9 по ПУП на с. Казанка, община Стара Загора

Решение №2002 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ I208 в кв. 20 по ПУП на с. Могила, община Стара Загора

Решение №2003 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ І63  в кв. 17 по ПУП на с. Сладък кладенец, община Стара Загора

Решение №2004 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ II104 в кв. 22 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №2005 от 18.12.2018г. относно: Прекратяване на съсобственост в УПИ ХIII104 в кв. 22 по ПУП на с. Калояновец, община Стара Загора

Решение №2006 от 18.12.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. “Иван Вазов” № 5, ап. 23, на настанен в него наемател

Решение №2007 от 18.12.2018г. относно: Продажба на общинско жилище, находящо се в гр. Стара Загора, ул. „Петър Парчевич“ бл. 2 , апартамент 64 на настанен в него наемател

Решение №2008 от 18.12.2018г. относно: Продажба на застроен УПИ VІ240 в кв. 41 по ПУП на с. Маджерито, община Стара Загора, на собственик на сграда с учредено и реализирано право на строеж

Решение №2009 от 18.12.2018г. относно: Предварително съгласие за преминаване и промяна предназначението на част от ПИ с идентификатор 77476.178.16 – „пасище, мера“ от местност “Карасулука“ по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора – публична общинска собственост, с цел осигуряване на транспортен достъп до ПИ с идентификатор  77476.178.21,  във връзка със Заявление с вх. № 10-02-9046 от 28.11.2018 г.

Решение №2010 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на ПУП – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.181.47 от местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-346 от 06.11.2018 год.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ за преминаване кабелно трасе до ПИ с идентификатор 68850.181.47 през ПИ 68850.180.574 и ПИ 68850.181.754 –„за селскостопански, горски, ведомствен път“; ПИ 68850.176.522 -„местен път“; ПИ 68850.180.573 -„за друг вид водно течение“ и ПИ 68850.181.580 -„води и водни обекти“ – публична общинска собственост, във връзка със Заявление  № 10-02-8331/06.11.2018 г..

Решение №2011 от 18.12.2018г. относно: Предварително съгласие за изработване на проект за изменение на ПУП – ПР на с. Змейово, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 1688/13.08.1993 г. на Кмета на Община Стара Загора, в частта му за УПИ IV153 в кв.18 и улица с о.т. 238 - о.т. 364.

Решение №2012 от 18.12.2018г. относно: Промяна на границите на имоти № 301.272 и № 301.27 по плана на новообразуваните имоти на местност „Ай бунар“, землище на с. Пряпорец, общ. Стара Загора, одобрен със Заповед № 55/13.02.2009 г. и обявяване на част от имот № 301.27 за частна общинска собственост.

Решение №2013 от 18.12.2018г. относно:  Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-356 от 13.11.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.209.15 в местност “Джелата“ по КККР гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-356 от 13.11.2018 г.

Решение №2014 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-386 от 04.12.2018 г. Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.174.26 в местност „Герена“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-06-386 от 04.12.2018 г.

Решение №2015 от 18.12.2018г. относно:  Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за УПИ IV ЗА ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в кв.276 по плана на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление вх. № 10 -33 -278 от 06.11.2018 г.

Решение №2016 от 18.12.2018г. относно: Одобряване изменение на действащия Общ устройствен план (ОУП) на гр. Стара Загора и прилежащите крайградски територии в частта му за ПИ с идентификатор 68850.243.317 по  КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление № 19-11-334 от 20.11.2018 г.

Решение №2017 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването  на ПУП - Парцеларен план и транспортна схема за довеждащ път до ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-389 от 04.12.2018 г.Предварително съгласие по чл. 30, ал.3 от ПП ЗОЗЗ и чл. 25, ал.5 от ЗСПЗЗ за преминаване на пътното трасе за довеждащ път до ПИ 77476.57.10 през ПИ 77476.64.25 и 77476.66.24 - „пасище“, ПИ 77476.64.26 - „селскостопански, горски, ведомствен път“, ПИ 77476.66.23 - „напоителен канал“ и ПИ 77476.60.13 - „водно течение, водна площ, съоражение“ –  публична общинска собственост, Заявление  № 10-02-9233 от 04.12.2018 г.

Решение №2018 от 18.12.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.255.64 в местност “Бойчо бунар“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-372 от 27.11.2018 год.

Решение №2019 от 18.12.2018г. относно:  Разрешение за изработването на ПУП – План за застрояване за  ПИ с идентификатор 68850.111.13 в местност „Вадата“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление рег. № 19-06-376 от 27.11.2018 год.

Решение №2020 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.95.22 в местност “Гълъбов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-355 от 13.11.2018 год.

Решение №2021 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.130.9 в местност “Хаджиибрямов кладенец“ по КККР на  гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-375 от 27.11.2018 год.

Решение №2022 от 18.12.2018г. относно:  Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 68850.118.10 в местност “Юрта“ по КККР на гр.  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-378 от 28.11.2018 год.

Решение №2023 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ № 210.68, местност „Айвалъка“ по ПНО на землище с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  рег. № 19-06-373  от  27.11.2018 год.

Решение №2024 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 58743.26.3 от местност „Ишекър“ по КККР на с. Пряпорец, община Стара Загора,  във  връзка със Заявление вх. № 19-06-352 от 09.11.2018 г.

Решение №2025 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.208.70 и  68850.208.72 в местност “Джелата“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-385 от 04.12.2018 г.

Решение №2026 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване за ПИ с идентификатор 68850.137.3 в местност “Герена“ по КККР на гр. Стара  Загора, във връзка със Заявление № 19-06-388 от 04.12.2018 г.

Решение №2027 от 18.12.2018г. относно: Разрешение за изработването на проект за ПУП – План за застрояване на ПИ с идентификатор 46417.100.5 в местност “Бобоолу“ по КККР на  с. Малка Верея, община  Стара Загора,  във връзка със Заявление вх. № 19-06-374/ 27.11.2018 г.

Решение №2028 от 18.12.2018г. относно: Одобряване изработен проект на ПУП – План за регулация за поземлени имоти, получени от разделянето на ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора и План за застрояване за новообразуваните  урегулирани  поземлени  имоти /УПИ/ в новообразувани кадастрални райони, във връзка със Заявление вх. № 19-11-282 от 02.10.2018 г.  от  „АТЗ  ПРОДЖЕКТ“ ЕООД, гр. София.

Решение №2029 от 18.12.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план Парцеларен план за трасе на външно ел. захранване за ПИ с идентификатор 77476.57.10 по КККР на с. Хрищени, община Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-06-352 от 04.11.2018 г.

Решение №2030 от 18.12.2018г. относно: Одобряване на Подробен устройствен план – Парцеларен план  за ел. захранване на ПИ с идентификатор 68850.114.512 от местност „Апти тарла“ по КККР на гр. Стара Загора, във връзка със Заявление  № 19-11-336 от 20.11.2018 год.

Решение №2031 от 18.12.2018г. относно:  Предложение за одобрение на решението на Комисията по социална политика за съфинансиране на проект „Оборудване за социална кухня към храм Св. Паисий Хилендарски“на Ротари клуб Стара Загора Берое с Вх. №10-02-9044/28.11.2018г.

Решение №2032 от 18.12.2018г. относно:  Определяне на представител на Община Стара Загора в Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ЕООД – гр. Стара Загора, във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията, което ще се проведе на 20.12.2018г.

 

Омбудсман Стара Загора
Харта на клиента
Транспортна схема
Drug Stop
Кандидатстване по програма Култура
Подмяна на отоплителни уреди
Invest Stara Zagora
Индустриална "зона Загоре"
Сертифициране по CAF
Национална телефонна линия за деца 116 111
Проект "Българските общини работят заедно за подобряване на качеството на атмосферния въздух"
Актуализация на инвестиционната програма на община Стара Загора
Авторско право за озвучаване на обекти
Проект за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради
Проекти по ОП Околна среда
Областен информационен център
Национална програма за енергийна ефективност
Сертификати по ISO на община Стара Загора

Горещ телефон
за сигнали